Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp

Số/Ký hiệu 34/2009/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Loại văn bản Thông tư
Người ký Nguyễn Thanh Hòa
Ngày ban hành 16/10/2009
Ngày hiệu lực 30/11/2009
Ngày hết hiệu lực 09/12/2010
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lậpTự do – Hạnh phúc
-------------------

Số: 34/2009/TT-BLĐTBXH

Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2009

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THÔNG TƯ SỐ 04/2009/TT-BLĐTBXH NGÀY 22 THÁNG 01 NĂM 2009 CỦA BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 127/2008/NĐ-CP NGÀY 12 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT BẢO HIỂM XÃ HỘI VỀ BẢO HIỂM THẤT NGHIỆP

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh hội;
Căn cứ Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm thất nghiệp,
Bộ Lao độngThương binh hội sửa đổi, bổ sung Thông số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao độngThương binh hội hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm hội về bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi Thông số 04/2009/TT-BLĐTBXH) như sau:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung Thông số 04/2009/TT-BLĐTBXH như sau:

1. Thay cụm từ “Phòng Lao độngThương binh hội cấp huyệnbằng cụm từTrung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao độngThương binh hội”.

2. Sửa đổi tiết a điểm 1.3 khoản 1 mục II như sau: “Không thông báo hằng tháng theo đúng quy định với Trung tâm giới thiệu việc làm thuộc Sở Lao độngThương binh hội tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây được viết tắt Trung tâm giới thiệu việc làm) về việc tìm kiếm việc làm”.

3. Tại tiết a điểm 4.1 khoản 4 mục III: Bỏ cụm từngày thông báo hằng tháng do phòng Lao độngThương binh hội cấp huyện nơi đang hưởng trợ cấp thất nghiệp quy định”.

4. Thay cụm từtạm dừng hưởngtại khổ thứ 2 điểm 4.3 khoản 4 mục III bằng cụm từtiếp tục hưởng”.

5. Bỏ khoản 3 mục IV.

6. Khoản 4 mục IV được sửa đổi, bổ sung như sau:

“4. Trách nhiệm của trung tâm giới thiệu việc làm:

4.1. Tổ chức tiếp nhận hồ đăng hưởng bảo hiểm thất nghiệp, xem xét thực hiện các thủ tục giải quyết chế độ bảo hiểm thất nghiệp theo quy định tại thông này.

4.2. Tổ chức công tác thông tin, tuyên truyền chính sách, pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

4.3. Tổ chức vấn, giới thiệu việc làm cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp; tổ chức dạy nghề phù hợp cho người đang hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

4.4. Thực hiện chế độ báo cáo định kỳ:

- Trước ngày 02 hằng tháng, báo cáo về Sở Lao độngThương binh hội, Bộ Lao độngThương binh hội (Cục Việc làm) về việc thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, vấn, giới thiệu việc làm dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn;

- Định kỳ sáu tháng trước ngày 10 tháng 7, hằng năm trước ngày 10 tháng 01 báo cáo về Sở Lao độngThương binh hội, Bộ Lao độngThương binh hội (Cục Việc làm) tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp, vấn, giới thiệu việc làm dạy nghề cho người thất nghiệp trên địa bàn.”

7. Sửa đổi một số nội dung trong các biểu mẫu ban hành kèm theo Thông số 04/2009/TT-BLĐTBXH.

a. Sửa đổi tên Thông tại tên các mẫu ban hành kèm theo Thông số 04/2009/TT-BLĐTBXH như sau: “Ban hành kèm theo Thông số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 01 năm 2009 của Bộ Lao độngThương binh hội”.

b. Thay cụm từỦy ban nhân dân …” quan chủ quản của quan xây dựng văn bản bằng cụm từSở Lao độngThương binh hội”.

c. Thay cụm từ “Phòng Lao độngThương binh hội…” bằng cụm từTrung tâm giới thiệu việc làm”.

d. Thay cụm từTrưởng phòng Phòng Lao độngThương binh hội …” bằng cụm từGiám đốc Trung tâm giới thiệu việc làm …” tại phần căn cứ trình ban hành văn bản.

đ. Thay cụm từTrưởng phòngbằng cụm từGiám đốctại phần chức danh người ban hành văn bản.

e. Thay từ “lượng” thành từlượt” ở cột thứ 12 của mẫu số 15 ban hành kèm theo Thông .

Điều 2. Điều khoản thi hành

Thông này hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày .

Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Lao độngThương binh hội để hướng dẫn, bổ sung kịp thời./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc CP;
- Văn phòng Trung ương Đảng các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- quan Trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc TƯ;
- Công báo;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ pháp);
- Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Website Bộ LĐTBXH;
- Các đơn vị liên quan thuộc Bộ LĐTBXH;
- Lưu VP BLĐTBXH, Cục VL (30bản).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Thanh Hòa  

 

 

 

Xem thêm