Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
58/2024/NĐ-CP 24/05/2024 Nghị định 58/2024/NĐ-CP về chính sách đầu tư trong lâm nghiệp
57/2024/NĐ-CP 20/05/2024 Nghị định 57/2024/NĐ-CP quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước cảng biển và vùng nước đường thủy nội địa
02/2024/TT-BXD 20/05/2024 Thông tư 02/2024/TT-BXD hướng dẫn xác định và quản lý chi phí quy hoạch chi tiết theo quy trình rút gọn
42/2024/NĐ-CP 16/04/2024 Nghị định 42/2024/NĐ-CP về hoạt động lấn biển
14/2023/TT-BXD 29/12/2023 Thông tư 14/2023/TT-BXD sửa đổi Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
15/2023/TT-BXD 29/12/2023 Thông tư 15/2023/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 07:2023/BXD về Hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật
12/2023/TT-BXD 20/11/2023 Thông tư 12/2023/TT-BXD quy định về phân cấp tổ chức lập quy hoạch chung đô thị mới có quy mô dân số dự báo tương đương đô thị loại III trở lên
09/2023/TT-BXD 16/10/2023 Thông tư 09/2023/TT-BXD sửa đổi 1:2023 QCVN 06:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn cháy cho nhà và công trình
06/2023/TT-BXD 08/09/2023 Thông tư 06/2023/TT-BXD hướng dẫn nội dung về chương trình phát triển đô thị
67/2023/NĐ-CP 06/09/2023 Nghị định 67/2023/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới, bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc, bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
58/2023/NĐ-CP 12/08/2023 Nghị định 58/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch
04/2023/TT-BXD 30/06/2023 Thông tư 04/2023/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
05/2023/TT-BKHĐT 30/06/2023 Thông tư 05/2023/TT-BKHĐT quy định về mẫu báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư; chế độ báo cáo trực tuyến và quản lý vận hành Hệ thống thông tin về giám sát, đánh giá đầu tư chương trình, dự án đầu tư sử dụng vốn Nhà nước
04/2023/TT-BKHĐT 26/06/2023 Thông tư 04/2023/TT-BKHĐT hướng dẫn yêu cầu nội dung và kỹ thuật của cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch và sơ đồ, bản đồ quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh
35/2023/NĐ-CP 20/06/2023 Nghị định 35/2023/NĐ-CP sửa đổi các Nghị định thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Xây dựng
25/2023/NĐ-CP 19/05/2023 Nghị định 25/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 32/2014/NĐ-CP về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc
27/2023/TT-BTC 12/05/2023 Thông tư 27/2023/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng
20/2023/NĐ-CP 04/05/2023 Nghị định 20/2023/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 114/2021/NĐ-CP về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài
03/2023/TT-BXD 28/04/2023 Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
15/2023/NĐ-CP 25/04/2023 Nghị định 15/2023/NĐ-CP quy định về thí điểm thưởng hợp đồng đối với gói thầu xây lắp thuộc các dự án giao thông trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
02/2023/TT-BXD 03/03/2023 Thông tư 02/2023/TT-BXD hướng dẫn nội dung về hợp đồng xây dựng
05/2022/TT-BXD 30/11/2022 Thông tư 05/2022/TT-BXD về QCVN 03:2022/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Phân cấp công trình phục vụ thiết kế xây dựng
04/2022/TT-BXD 24/10/2022 Thông tư 04/2022/TT-BXD quy định về hồ sơ nhiệm vụ và hồ sơ đồ án quy hoạch xây dựng liên huyện, quy hoạch xây dựng vùng huyện, quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng khu chức năng và quy hoạch nông thôn
50/2022/TT-BTC 11/08/2022 Thông tư 50/2022/TT-BTC hướng dẫn Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng và Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
43/2022/NĐ-CP 24/06/2022 Nghị định 43/2022/NĐ-CP quy định về việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch
20/2022/NĐ-CP 10/03/2022 Nghị định 20/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 119/2015/NĐ-CP quy định về bảo hiểm bắt buộc trong hoạt động đầu tư xây dựng
16/2022/NĐ-CP 28/01/2022 Nghị định 16/2022/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về xây dựng
17/2021/TT-BXD 22/12/2021 Thông tư 17/2021/TT-BXD quy định về một số nội dung về hoạt động giám định tư pháp trong lĩnh vực xây dựng
14/2021/TT-BXD 08/09/2021 Thông tư 14/2021/TT-BXD hướng dẫn xác định chi phí bảo trì công trình xây dựng
12/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư 12/2021/TT-BXD về định mức xây dựng
13/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư 13/2021/TT-BXD hướng dẫn phương pháp xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật và đo bóc khối lượng công trình
11/2021/TT-BXD 31/08/2021 Thông tư 11/2021/TT-BXD hướng dẫn nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng
10/2021/TT-BXD 25/08/2021 Thông tư 10/2021/TT-BXD hướng dẫn Nghị định 06/2021/NĐ-CP và Nghị định 44/2016/NĐ-CP
106/2021/TT-BQP 06/08/2021 Thông tư 106/2021/TT-BQP quy định về thẩm định, phê duyệt thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở trong Bộ Quốc phòng
04/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư 04/2021/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng
06/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư 06/2021/TT-BXD quy định về phân cấp công trình xây dựng và hướng dẫn áp dụng trong quản lý hoạt động đầu tư xây dựng
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và 02/2016/TT-BXD
02/VBHN-BXD 17/05/2021 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Nghị định hướng dẫn về hợp đồng xây dựng
50/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 50/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2015/NĐ-CP quy định chi tiết về hợp đồng xây dựng
15/2021/NĐ-CP 03/03/2021 Nghị định 15/2021/NĐ-CP hướng dẫn một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng
10/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định 10/2021/NĐ-CP về quản lý chi phí đầu tư xây dựng
09/2021/NĐ-CP 09/02/2021 Nghị định 09/2021/NĐ-CP về quản lý vật liệu xây dựng
06/2021/NĐ-CP 26/01/2021 Nghị định 06/2021/NĐ-CP hướng dẫn về quản lý chất lượng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng
113/2020/NĐ-CP 18/09/2020 Nghị định 113/2020/NĐ-CP về hướng dẫn Điểm đ Khoản 3 Điều 3 Luật Xây dựng sửa đổi về công tác thẩm định thiết kế xây dựng triển khai sau thiết kế cơ sở và miễn giấy phép xây dựng
02/2020/TT-BXD 20/07/2020 Thông tư 02/2020/TT-BXD sửa đổi 04 Thông tư có liên quan đến quản lý chi phí đầu tư xây dựng
62/2020/QH14 17/06/2020 Luật Xây dựng sửa đổi 2020
21/2020/NĐ-CP 17/02/2020 Nghị định 21/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 139/2017/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây dựng; khai thác, chế biến, kinh doanh khoáng sản làm vật liệu xây dựng, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng; quản lý công trình hạ tầng kỹ thuật; kinh doanh bất động sản, phát triển nhà ở, quản lý sử dụng nhà và công sở
22/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng
19/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư 19/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng
20/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị