Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2023/TT-BTTTT 24/11/2023 Thông tư 16/2023/TT-BTTTT “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thiết bị trạm lặp thông tin di động E-UTRA FDD - Phần truy nhập vô tuyến”
16/2023/TT-BYT 15/08/2023 Thông tư 16/2023/TT-BYT quy định về đăng ký lưu hành đối với thuốc gia công, thuốc chuyển giao công nghệ tại Việt Nam
14/2023/TT-BKHCN 30/06/2023 Thông tư 14/2023/TT-BKHCN về Biểu mẫu hồ sơ thực hiện thủ tục hành chính quy định tại Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ
06/2021/TT-BKHCN 18/06/2021 Thông tư 06/2021/TT-BKHCN hướng dẫn quản lý Chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2030
76/2018/NĐ-CP 15/05/2018 Nghị định 76/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chuyển giao công nghệ
07/2017/QH14 19/06/2017 Luật Chuyển giao công nghệ của Quốc hội, số 07/2017/QH14
169/2016/TT-BTC 26/10/2016 Thông tư 169/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hợp đồng chuyển giao công nghệ
120/2014/NĐ-CP 17/12/2014 Nghị định 120/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
08/2013/TT-BKHCN 08/03/2013 Thông tư 08/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức tư vấn chuyển giao công nghệ
18/2012/TT-BKHCN 02/10/2012 Thông tư 18/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn tiêu chí và quy trình xác định công nghệ thuộc Danh mục công nghệ khuyến khích chuyển giao, Danh mục công nghệ hạn chế chuyển giao, Danh mục công nghệ cấm chuyển giao
105/2012/TT-BTC 25/06/2012 Thông tư 105/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư 15/2011/TT-BTC ngày 09/02/2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
31/2011/TT-BKHCN 15/11/2011 Thông tư 31/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn nội dung và phương thức hoạt động của các tổ chức đánh giá, định giá công nghệ
103/2011/NĐ-CP 15/11/2011 Nghị định 103/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 133/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
15/2011/TT-BTC 09/02/2011 Thông tư 15/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức, hoạt động, quản lý và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp
200/2009/TT-BTC 15/10/2009 Thông tư 200/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Hợp đồng chuyển giao công nghệ
133/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định 133/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chuyển giao công nghệ
80/2006/QH11 29/11/2006 Luật Chuyển giao công nghệ số 80/2006/QH11 của Quốc hội