Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
16/2023/TT-NHNN 15/12/2023 Thông tư 16/2023/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
48/2023/TT-BTC 12/07/2023 Thông tư 48/2023/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, sử dụng, khai thác Phần mềm Quản lý tài sản công
20/2023/QH15 22/06/2023 Luật Giao dịch điện tử 2023
59/2022/NĐ-CP 05/09/2022 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định về định danh và xác thực điện tử
16/2022/TT-BKHĐT 29/07/2022 Thông tư 16/2022/TT-BKHĐT ngưng hiệu lực của Thông tư 08/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu và lựa chọn nhà thầu trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia và Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
10/2022/TT-BKHĐT 15/06/2022 Thông tư 10/2022/TT-BKHĐT hướng dẫn việc cung cấp, đăng tải thông tin và lựa chọn nhà đầu tư trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia
19/2022/TT-BTC 23/03/2022 Thông tư 19/2022/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí dịch vụ duy trì hệ thống kiểm tra trạng thái chứng thư số
87/2021/TT-BTC 08/10/2021 Thông tư 87/2021/TT-BTC về giao dịch điện tử trong hoạt động nghiệp vụ Kho bạc Nhà nước
85/2021/NĐ-CP 25/09/2021 Nghị định 85/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 52/2013/NĐ-CP về thương mại điện tử
10/2020/TT-NHNN 02/11/2020 Thông tư 10/2020/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 28/2015/TT-NHNN quy định về quản lý, sử dụng chữ ký số, chứng thư số và dịch vụ chứng thực chữ ký số của Ngân hàng Nhà nước
91/2020/NĐ-CP 14/08/2020 Nghị định 91/2020/NĐ-CP về chống tin nhắn rác, thư điện tử rác, cuộc gọi rác
73/2020/TT-BTC 07/08/2020 Thông tư 73/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 134/2017/TT-BTC về hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
05/2020/TT-BKHĐT 30/06/2020 Thông tư 05/2020/TT-BKHĐT sửa đổi Thông tư 04/2017/TT-BKHĐT hướng dẫn lựa chọn nhà thầu qua Hệ thống mạng đấu thầu Quốc gia
47/2020/NĐ-CP 09/04/2020 Nghị định 47/2020/NĐ-CP về quản lý, kết nối và chia sẻ dữ liệu số của cơ quan nhà nước
45/2020/NĐ-CP 08/04/2020 Nghị định 45/2020/NĐ-CP về thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử
16/2019/TT-BTTTT 05/12/2019 Thông tư 16/2019/TT-BTTTT quy định về Danh mục tiêu chuẩn bắt buộc áp dụng về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số theo mô hình ký số trên thiết bị di động và ký số từ xa
185/2019/TT-BQP 04/12/2019 Thông tư 185/2019/TT-BQP hướng dẫn về việc cung cấp, quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
04/2019/TT-BTTTT 05/07/2019 Thông tư 04/2019/TT-BTTTT quy định về liên thông giữa Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số quốc gia và Tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ
17/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định 17/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 07/2017/NĐ-CP quy định về trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
01/2019/TT-BNV 24/01/2019 Thông tư 01/2019/TT-BNV quy định về quy trình trao đổi, lưu trữ, xử lý tài liệu điện tử trong công tác văn thư, chức năng cơ bản của Hệ thống quản lý tài liệu điện tử trong quá trình xử lý công việc của các cơ quan, tổ chức
35/2018/TT-NHNN 24/12/2018 Thông tư 35/2018/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2016/TT-NHNN quy định về an toàn, bảo mật cho việc cung cấp dịch vụ ngân hàng trên Internet
165/2018/NĐ-CP 24/12/2018 Nghị định 165/2018/NĐ-CP về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
130/2018/NĐ-CP 27/09/2018 Nghị định 130/2018/NĐ-CP hướng dẫn Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
67/2018/TT-BTC 06/08/2018 Thông tư 67/2018/TT-BTC hướng dẫn việc quản lý, vận hành, trao đổi và khai thác thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản công
23/2017/TT-BLĐTBXH 15/08/2017 Thông tư 23/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam qua mạng điện tử
18/2017/TT-BTC 28/02/2017 Thông tư 18/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định Hệ thống Danh mục điện tử dùng chung trong lĩnh vực Tài chính
07/2017/NĐ-CP 25/01/2017 Nghị định 07/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trình tự, thủ tục thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
166/2016/NĐ-CP 24/12/2016 Nghị định 166/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định về giao dịch điện tử trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp
156/2016/NĐ-CP 21/11/2016 Nghị định 156/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 27/2007/NĐ-CP ngày 23/02/2007 của Chính phủ về giao dịch điện tử trong hoạt động tài chính
110/2015/TT-BTC 28/07/2015 Thông tư 110/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế
47/2014/TT-BCT 05/12/2014 Thông tư 47/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định về quản lý website thương mại điện tử
17/2014/TT-BTTTT 26/11/2014 Thông tư 17/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo về hoạt động chứng thực chữ ký số
170/2013/NĐ-CP 13/11/2013 Nghị định 170/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số và Nghị định 106/2011/NĐ-CP ngày 23/11/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP ngày 15/02/2007
12/2013/TT-BCT 20/06/2013 Thông tư 12/2013/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định thủ tục thông báo, đăng ký và công bố thông tin liên quan đến website thương mại điện tử
52/2013/NĐ-CP 16/05/2013 Nghị định 52/2013/NĐ-CP của Chính phủ về thương mại điện tử
106/2011/NĐ-CP 23/11/2011 Nghị định 106/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ ngày 15/02/2007 quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
08/2011/TT-BTTTT 31/03/2011 Thông tư 08/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 37/2009/TT-BTTTT ngày 14/12/2009 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp giấy phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
1073/QĐ-TTg 12/07/2010 Quyết định 1073/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch tổng thể phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2011 - 2015
37/2009/TT-BTTTT 14/12/2009 Thông tư 37/2009/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về hồ sơ và thủ tục liên quan đến cấp phép, đăng ký, công nhận các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng thực chữ ký số
09/2008/TT-BCT 21/07/2008 Thông tư 09/2008/TT-BCT của Bộ Công Thương hướng dẫn Nghị định Thương mại điện tử về cung cấp thông tin và giao kết hợp đồng trên website thương mại điện tử
26/2007/NĐ-CP 15/02/2007 Nghị định 26/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Giao dịch điện tử về chữ ký số và dịch vụ chứng thực chữ ký số
51/2005/QH11 29/11/2005 Luật Giao dịch điện tử số 51/2005/QH11 của Quốc hội