Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/2021/TT-NHNN 30/07/2021 Thông tư 12/2021/TT-NHNN quy định về tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài mua, bán kỳ phiếu, tín phiếu, chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu do tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài khác phát hành trong nước
155/2020/NĐ-CP 31/12/2020 Nghị định 155/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Chứng khoán
131/TB-UBCK 31/03/2020 Thông báo 131/TB-UBCK năm 2020 về triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành
115/2015/TTLT-BTC-BTP 11/08/2015 Thông tư liên tịch 115/2015/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP ngày 19/01/2012 hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
06/2015/TT-BTP 15/06/2015 Thông tư 06/2015/TT-BTP của Bộ Tư pháp về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
29/2015/NĐ-CP 15/03/2015 Nghị định 29/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
53/2014/QH13 20/06/2014 Luật Công chứng của Quốc hội, số 53/2014/QH13
04/2013/NĐ-CP 07/01/2013 Nghị định 04/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
08/2012/TTLT-BTC-BTP 19/01/2012 Thông tư liên tịch 08/2012/TTLT-BTC-BTP của Bộ Tài chính, Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng
11/2011/TT-BTP 27/06/2011 Thông tư 11/2011/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số nội dung về công chứng viên, tổ chức và hoạt động công chứng, quản lý nhà nước về công chứng
02/2008/NĐ-CP 04/01/2008 Nghị định 02/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng
79/2007/NĐ-CP 18/05/2007 Nghị định 79/2007/NĐ-CP của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký
82/2006/QH11 29/11/2006 Luật Công chứng số 82/2006/QH11 của Quốc hội
93/2001/TTLT/BTC-BTP 21/11/2001 Thông tư liên tịch 93/2001/TTLT/BTC-BTP của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp quản lý và sử dụng phí, lệ phí công chứng, chứng thực
84-TT/LB 18/12/1992 Thông tư quy định chế độ thu lệ phí công chứng