Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
92/2023/NĐ-CP 19/12/2023 Nghị định 92/2023/NĐ-CP bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật của Chính phủ
66/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư 66/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 219/2009/TT-BTC quy định về định mức chi tiêu áp dụng cho các dự án/chương trình sử dụng nguồn vốn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và Thông tư 192/2011/TT-BTC sửa đổi Thông tư 219/2009/TT-BTC
64/2023/TT-BTC 31/10/2023 Thông tư 64/2023/TT-BTC bãi bỏ Thông tư liên tịch hướng dẫn Chương trình Khoa học và Công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2011-2020 và Thông tư liên tịch 207/2013/TTLT-BTC-BKHCN quy định quản lý tài chính các Chương trình Khoa học và Công nghệ trọng điểm cấp nhà nước giai đoạn 2011-2015
26/2022/TT-BGTVT 20/10/2022 Thông tư 26/2022/TT-BGTVT quy định về ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Giao thông vận tải
02/2020/TT-BNV 14/07/2020 Thông tư 02/2020/TT-BNV sửa đổi Thông tư 09/2014/TT-BNV hướng dẫn về quản lý Chứng chỉ hành nghề lưu trữ và hoạt động dịch vụ lữu trữ
63/2020/QH14 18/06/2020 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật sửa đổi 2020
32/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định 32/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2012/NĐ-CP về theo dõi tình hình thi hành pháp luật
30/2020/NĐ-CP 05/03/2020 Nghị định 30/2020/NĐ-CP về công tác văn thư
11/2020/NĐ-CP 20/01/2020 Nghị định 11/2020/NĐ-CP quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước
05/2020/NĐ-CP 03/01/2020 Nghị định 05/2020/NĐ-CP bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật do Chính phủ ban hành
12/2019/NĐ-CP 01/02/2019 Nghị định 12/2019/NĐ-CP về bãi bỏ một số văn bản quy phạm pháp luật
11/2019/NĐ-CP 30/01/2019 Nghị định 11/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định có quy định thủ tục hành chính liên quan đến yêu cầu nộp bản sao giấy tờ có công chứng, chứng thực thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
09/2019/NĐ-CP 24/01/2019 Nghị định 09/2019/NĐ-CP quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
19/2018/TT-BCT 19/07/2018 Thông tư 19/2018/TT-BCT quy định về xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Công Thương
93/2018/TT-BQP 12/07/2018 Thông tư 93/2018/TT-BQP bãi bỏ một phần các văn bản quy phạm pháp luật về quân sự, quốc phòng
99/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 99/2016/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
01/2011/TT-BNV 19/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BNV của Bộ Nội vụ hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính
09/2010/NĐ-CP 08/02/2010 Nghị định 09/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ ngày 08/04/2004 của Chính phủ về công tác văn thư
31/2009/NĐ-CP 01/04/2009 Nghị định 31/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
55/2005/TTLT-BNV-VPCP 06/05/2005 Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
07/2003/QĐ-BGDĐT 13/03/2003 Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa
58/2001/NĐ-CP 24/08/2001 Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu