Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
29/2023/QH15 28/11/2023 Luật Kinh doanh bất động sản 2023
13/2022/TT-NHNN 28/10/2022 Thông tư 13/2022/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 08/2021/TT-NHNN quy định về cho vay đặc biệt đối với tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt
11/2022/TT-NHNN 30/09/2022 Thông tư 11/2022/TT-NHNN quy định về bảo lãnh ngân hàng
44/2022/NĐ-CP 29/06/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
02/2022/NĐ-CP 06/01/2022 Nghị định 02/2022/NĐ-CP hướng dẫn Luật Kinh doanh bất động sản
21/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
832/QĐ-BXD 29/08/2016 Quyết định 832/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính được thay thế và thủ tục hành chính bị hủy bỏ hoặc bãi bỏ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Xây dựng
79/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
23/2016/TT-BXD 01/07/2016 Thông tư 23/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc bãi bỏ toàn bộ hoặc một phần văn bản quy phạm pháp luật có quy định về điều kiện đầu tư kinh doanh do Bộ Xây dựng ban hành
76/2015/NĐ-CP 10/9/2015 Nghị định 76/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Kinh doanh bất động sản
66/2014/QH13 25/11/2014 Luật Kinh doanh bất động sản của Quốc hội, số 66/2014/QH13
13/2008/TT-BXD 21/05/2008 Thông tư 13/2008/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 153/2007/NĐ-CP ngày 15/10/2007 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
153/2007/NĐ-CP 15/10/2007 Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
63/2006/QH11 29/06/2006 Luật Kinh doanh bất động sản số 63/2006/QH11 của Quốc hội