Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
43/2023/TT-BTC 27/06/2023 Thông tư 43/2023/TT-BTC sửa đổi Thông tư có quy định liên quan đến nộp, xuất trình và khai thông tin về đăng ký sổ hộ khẩu, sổ tạm trú hoặc giấy tờ có yêu cầu xác nhận của địa phương nơi cư trú khi thực hiện các chính sách hoặc thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính
41/2022/NĐ-CP 20/06/2022 Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ và Nghị định 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn, giảm thuế theo Nghị quyết 43/2022/QH15 về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
24/2021/TT-NHNN 31/12/2021 Thông tư 24/2021/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 39/2011/TT-NHNN quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
1529/QĐ-BTC 09/08/2021 Quyết định 1529/QĐ-BTC năm 2021 về Quy chế đánh giá đối với kế toán viên chuyên nghiệp tiêu chuẩn ASEAN
134/2020/NĐ-CP 15/11/2020 Nghị định 134/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 84/2016/NĐ-CP về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
125/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 125/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính về thuế, hóa đơn
123/2020/NĐ-CP 19/10/2020 Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ
25/2020/TT-BCT 29/09/2020 Thông tư 25/2020/TT-BCT quy định về lập kế hoạch, báo cáo thực hiện kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thực hiện kiểm toán năng lượng
67/2020/TT-BTC 10/07/2020 Thông tư 67/2020/TT-BTC về Quy chế mẫu kiểm toán nội bộ áp dụng cho cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập
06/2020/TT-NHNN 30/06/2020 Thông tư 06/2020/TT-NHNN quy định về kiểm soát nội bộ, kiểm toán nội bộ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
47/2020/TT-BTC 27/05/2020 Thông tư 47/2020/TT-BTC quy định về thời điểm nộp chứng từ chứng nhận xuất xứ và hình thức chứng từ chứng nhận xuất xứ đối với hàng hóa nhập khẩu áp dụng trong giai đoạn dịch viêm đường hô hấp cấp gây ra bởi virus Corona (COVID-19)
39/2020/TT-BTC 15/05/2020 Thông tư 39/2020/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ báo cáo tại một số Thông tư trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
384/QĐ-BTC 23/03/2020 Quyết định 384/QĐ-BTC năm 2020 công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Tài chính
05/VBHN-BTC 14/01/2019 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
03/VBHN-BTC 14/01/2019 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BTC năm 2019 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Luật Kiểm toán độc lập
41/2018/NĐ-CP 12/03/2018 Nghị định 41/2018/NĐ-CP về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán độc lập
91/2017/TT-BTC 31/08/2017 Thông tư 91/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi, cấp, quản lý chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ kế toán viên
84/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 84/2016/NĐ-CP của Chính phủ về tiêu chuẩn, điều kiện đối với kiểm toán viên hành nghề, tổ chức kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho đơn vị có lợi ích công chúng
70/2015/TT-BTC 08/05/2015 Thông tư 70/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp kế toán, kiểm toán
69/2015/TT-BTC 08/05/2015 Thông tư 69/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành khuôn khổ Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo
68/2015/TT-BTC 08/05/2015 Thông tư 68/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành các chuẩn mực Việt Nam về dịch vụ liên quan
67/2015/TT-BTC 08/05/2015 Thông tư 67/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chuẩn mực kiểm toán Việt Nam về kiểm toán báo cáo quyết toán dự án hoàn thành
66/2015/TT-BTC 08/05/2015 Thông tư 66/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ đảm bảo khác
65/2015/TT-BTC 08/05/2015 Thông tư 65/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành các chuẩn mực Việt Nam về hợp đồng dịch vụ soát xét
56/2015/TT-BTC 23/04/2015 Thông tư 56/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 150/2012/TT-BTC ngày 12/09/2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán
157/2014/TT-BTC 23/10/2014 Thông tư 157/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về kiểm soát chất lượng dịch vụ kiểm toán
183/2013/TT-BTC 04/12/2013 Thông tư 183/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc kiểm toán độc lập đối với đơn vị có lợi ích công chúng
214/2012/TT-BTC 06/12/2012 Thông tư 214/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành hệ thống chuẩn mực kiểm toán Việt Nam
203/2012/TT-BTC 19/11/2012 Thông tư 203/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về trình tự, thủ tục cấp, quản lý, sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm toán
202/2012/TT-BTC 19/11/2012 Thông tư 202/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về đăng ký, quản lý và công khai danh sách kiểm toán viên hành nghề kiểm toán
150/2012/TT-BTC 12/09/2012 Thông tư 150/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cập nhật kiến thức hàng năm cho kiểm toán viên đăng ký hành nghề kiểm toán
129/2012/TT-BTC 09/08/2012 Thông tư 129/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán
17/2012/NĐ-CP 13/03/2012 Nghị định 17/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kiểm toán độc lập
39/2011/TT-NHNN 15/12/2011 Thông tư 39/2011/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định về kiểm toán độc lập đối với tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài
67/2011/QH12 29/03/2011 Luật Kiểm toán độc lập của Quốc hội, số 67/2011/QH12
16/2011/NĐ-CP 22/02/2011 Nghị định 16/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
171/2009/TT-BTC 24/08/2009 Thông tư 171/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thi và cấp chứng chỉ kiểm toán viên và chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 94/2007/QĐ-BTC ngày 16/11/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
30/2009/NĐ-CP 30/03/2009 Nghị định 30/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/03/2004 của Chính phủ về kiểm toán độc lập
94/2007/QĐ-BTC 16/11/2007 Quyết định 94/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán
89/2007/QĐ-BTC 24/10/2007 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán
32/2007/QĐ-BTC 15/05/2007 Quyết định 32/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế kiểm soát chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán"
60/2006/TT-BTC 28/06/2006 Thông tư 60/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện thành lập và hoạt động đối với doanh nghiệp kiểm toán
133/2005/NĐ-CP 31/10/2005 Nghị định 133/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập
32/2005/QĐ-BTC 31/05/2005 Quyết định 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
76/2004/QĐ-BTC 22/09/2004 Quyết định 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán
59/2004/QĐ-BTC 09/07/2004 Quyết định 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán
64/2004/TT-BTC 29/06/2004 Thông tư 64/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập
105/2004/NĐ-CP 30/03/2004 Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán độc lập