Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
02/2024/TT-BNNPTNT 27/03/2024 Thông tư 02/2024/TT-BNNPTNT quy định về danh mục các lĩnh vực và thời hạn người có chức vụ, quyền hạn không được thành lập, giữ chức danh, chức vụ quản lý, điều hành doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh, hợp tác xã sau khi thôi giữ chức vụ trong lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý
16/2024/TT-BTC 11/03/2024 Thông tư 16/2024/TT-BTC bãi bỏ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính
01/2024/TT-BYT 01/03/2024 Thông tư 01/2024/TT-BYT quy định về danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức không giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các đơn vị thuộc Bộ Y tế và thuộc phạm vi quản lý trong lĩnh vực y tế tại địa phương
09/2023/TT-NHNN 28/07/2023 Thông tư 09/2023/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Luật phòng, chống rửa tiền
43/2023/NĐ-CP 30/06/2023 Nghị định 43/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Thanh tra
19/2023/NĐ-CP 28/04/2023 Nghị định 19/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
11/2022/QH15 14/11/2022 Luật Thanh tra 2022
08/2022/TT-NHNN 30/06/2022 Thông tư 08/2022/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục giám sát ngân hàng
40/2022/TT-BTC 29/06/2022 Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
134/2021/NĐ-CP 30/12/2021 Nghị định 134/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
07/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư 07/2021/TT-TTCP quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
06/2021/TT-TTCP 01/10/2021 Thông tư 06/2021/TT-TTCP quy định về tổ chức, hoạt động của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
25/2021/NĐ-CP 24/03/2021 Nghị định 25/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 41/2014/NĐ-CP quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra Công an nhân dân
14/2020/TT-BCT 30/06/2020 Thông tư 14/2020/TT-BCT hướng dẫn quy định về thanh tra chuyên ngành Công thương
54/2020/NĐ-CP 18/05/2020 Nghị định 54/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 127/2015/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động thanh tra ngành Công Thương
27/2019/TT-BTNMT 31/12/2019 Thông tư 27/2019/TT-BTNMT quy định về phương tiện, thiết bị kỹ thuật của Thanh tra tài nguyên và môi trường
87/2019/NĐ-CP 14/11/2019 Nghị định 87/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 116/2013/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống rửa tiền
20/2019/TT-NHNN 14/11/2019 Thông tư 20/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 35/2013/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện quy định về phòng, chống rửa tiền
16/2019/TT-BLĐTBXH 30/10/2019 Thông tư 16/2019/TT-BLĐTBXH sửa đổi Thông tư 14/2015/TT-BLĐTBXH quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành Lao động - Thương binh và Xã hội
10/2019/TT-NHNN 31/07/2019 Thông tư 10/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 36/2016/TT-NHNN quy định về trình tự, thủ tục thanh tra chuyên ngành Ngân hàng
08/2019/TT-NHNN 04/07/2019 Thông tư 08/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 03/2015/TT-NHNN hướng dẫn thực hiện Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
59/2019/NĐ-CP 01/07/2019 Nghị định 59/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Phòng, chống tham nhũng
16/VBHN-NHNN 27/05/2019 Văn bản hợp nhất 16/VBHN-NHNN năm 2019 hợp nhất Nghị định về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
43/2019/NĐ-CP 17/05/2019 Nghị định 43/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 26/2014/NĐ-CP về tổ chức và hoạt động của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng
36/2018/QH14 20/11/2018 Luật Phòng, chống tham nhũng 2018
05/2018/TT-BKHCN 15/05/2018 Thông tư 05/2018/TT-BKHCN sửa đổi Thông tư 24/2015/TT-BKHCN quy định về thanh tra viên, công chức thanh tra chuyên ngành và cộng tác viên thanh tra ngành khoa học và công nghệ do Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành
159/2016/NĐ-CP 29/11/2016 Nghị định 159/2016/NĐ-CP hướng dẫn Luật thanh tra về tổ chức và hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
33/2015/NĐ-CP 27/03/2015 Nghị định 33/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện kết luận thanh tra
08/2014/TT-TTCP 24/11/2014 Thông tư 08/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về thanh tra
05/2014/TT-TTCP 16/10/2014 Thông tư 05/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định về tổ chức, hoạt động, quan hệ công tác của Đoàn thanh tra và trình tự, thủ tục tiến hành một cuộc thanh tra
01/2014/TT-TTCP 23/04/2014 Thông tư 01/2014/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định việc xây dựng, phê duyệt định hướng chương trình thanh tra, kế hoạch thanh tra
05/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Thông tư 05/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định về thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về tố cáo
04/2013/TT-TTCP 29/07/2013 Thông tư 04/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc quy định thẩm quyền, nội dung thanh tra trách nhiệm thực hiện pháp luật về khiếu nại
01/2013/TT-TTCP 12/03/2013 Thông tư 01/2013/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định về hoạt động theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý về thanh tra
86/2011/NĐ-CP 22/09/2011 Nghị định 86/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
56/2010/QH12 15/11/2010 Luật Thanh tra của Quốc hội, số 56/2010/QH12
02/2010/TT-TTCP 02/03/2010 Thông tư 02/2010/TT-TTCP của Thanh tra Chính phủ quy định quy trình tiến hành một cuộc thanh tra
55/2005/NĐ-CP 25/04/2005 Nghị định 55/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
41/2005/NĐ-CP 25/03/2005 Nghị định 41/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
22/2004/QH11 15/06/2004 Luật Thanh tra, số 22/2004/QH11