Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
158/2018/NĐ-CP 22/11/2018 Nghị định 158/2018/NĐ-CP quy định về thành lập, tổ chức lại, giải thể tổ chức hành chính
14/2018/TT-BTP 16/10/2018 Thông tư 14/2018/TT-BTP về Quy tắc đạo đức nghề nghiệp đấu giá viên
31/2018/TT-BTC 30/03/2018 Thông tư 31/2018/TT-BTC về hướng dẫn việc xử lý tài sản hình thành từ nhiều nguồn vốn khi hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã giải thể, phá sản do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
106/2017/TT-BTC 06/10/2017 Thông tư 106/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định tiêu chuẩn hành nghề đấu giá tài sản, phí thẩm định điều kiện đăng ký hoạt động của doanh nghiệp đấu giá tài sản
62/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Nghị định 62/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu giá tài sản
61/2017/NĐ-CP 16/05/2017 Nghị định 61/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết việc thẩm định giá khởi điểm của khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu và việc thành lập Hội đồng đấu giá nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu đối với khoản nợ xấu, tài sản bảo đảm của khoản nợ xấu có giá trị lớn
45/2017/TT-BTC 12/05/2017 Thông tư 45/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định khung thù lao dịch vụ đầu tư tài sản theo quy định tại Luật Đấu giá tài sản
335/2016/TT-BTC 27/12/2016 Thông tư 335/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá tài sản, phí tham gia đấu giá tài sản
01/2016/QH14 17/11/2016 Luật Đấu giá tài sản của Quốc hội, số 01/2016/QH14
67/2015/NĐ-CP 14/08/2015 Nghị định 67/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 110/2013/NĐ-CP ngày 24/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã
22/2015/NĐ-CP 16/02/2015 Nghị định 22/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phá sản về Quản tài viên và hành nghề quản lý, thanh lý tài sản
51/2014/QH13 19/06/2014 Luật Phá sản của Quốc hội, số 51/2014/QH13
114/2008/NĐ-CP 03/11/2008 Nghị định 114/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phá sản đối với doanh nghiệp hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bảo hiểm, chứng khoán và tài chính khác
1977/VPCP-XDPL 27/03/2008 Công văn 1977/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính về việc thực hiện Luật phá sản
67/2006/NĐ-CP 11/07/2006 Nghị định 67/2006/NĐ-CP của Chính phủ về hướng dẫn việc áp dụng Luật Phá sản đối với doanh nghiệp đặc biệt và tổ chức, hoạt động của Tổ quản lý, thanh lý tài sản
7050/BTC-TCT 08/06/2006 Công văn 7050/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc Quyết toán thuế đối với doanh nghiệp, hợp tác xã phá sản
03/2005/NQ-HĐTP 28/04/2005 Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản
21/2004/QH11 15/06/2004 Luật Phá sản số 21/2004/QH11 của Quốc hội