Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
40/2023/TT-BCT 28/12/2023 Thông tư 40/2023/TT-BCT về Quy chế tổ chức, hoạt động của Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia
63/2021/TT-BTC 29/07/2021 Thông tư 63/2021/TT-BTC quy định về lập, quản lý và sử dụng kinh phí chi thường xuyên trong quá trình thẩm định hồ sơ đề nghị hưởng miễn trừ đối với thỏa thuận hạn chế cạnh tranh; trong quá trình thẩm định hồ sơ thông báo tập trung kinh tế; trong quá trình điều tra các vụ việc cạnh tranh và tố tụng cạnh tranh
58/2020/TT-BTC 12/06/2020 Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
35/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh
94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Nghị định 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại
251/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư 251/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý việc cạnh tranh
07/2015/NĐ-CP 16/01/2015 Nghị định 07/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
24/2014/TT-BCT 30/07/2014 Thông tư 24/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
71/2014/NĐ-CP 21/07/2014 Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
42/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
13/VBHN-BCT 25/04/2014 Thông tư 13/VBHN-BCT Hướng dẫn Nghị định 110/2005/NĐ-CP về hoạt động bán hàng đa cấp
14/VBHN-BCT 25/04/2014 Nghị định 14/VBHN-BCT quy định chi tiết Luật Cạnh tranh
119/2011/NĐ-CP 16/12/2011 Nghị định 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
20/2006/QĐ-BTM 17/05/2006 Quyết định 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành các Mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
116/2005/NĐ-CP 15/09/2005 Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
110/2005/NĐ-CP 24/08/2005 Nghị định 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
27/2004/QH11 03/12/2004 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội