Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
58/2020/TT-BTC 12/06/2020 Thông tư 58/2020/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý vụ việc cạnh tranh
35/2020/NĐ-CP 24/03/2020 Nghị định 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn Luật Cạnh tranh
94/2017/NĐ-CP 10/08/2017 Nghị định 94/2017/NĐ-CP của Chính phủ về hàng hóa, dịch vụ, địa bàn thực hiện độc quyền Nhà nước trong hoạt động thương mại
251/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư 251/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí xử lý việc cạnh tranh
07/2015/NĐ-CP 16/01/2015 Nghị định 07/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Hội đồng Cạnh tranh
24/2014/TT-BCT 30/07/2014 Thông tư 24/2014/TT-BCT của Bộ Công Thương về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 42/2014/NĐ-CP ngày 14/05/2014 của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
71/2014/NĐ-CP 21/07/2014 Nghị định 71/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết Luật Cạnh tranh về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
42/2014/NĐ-CP 14/05/2014 Nghị định 42/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
13/VBHN-BCT 25/04/2014 Thông tư 13/VBHN-BCT Hướng dẫn Nghị định 110/2005/NĐ-CP về hoạt động bán hàng đa cấp
14/VBHN-BCT 25/04/2014 Nghị định 14/VBHN-BCT quy định chi tiết Luật Cạnh tranh
119/2011/NĐ-CP 16/12/2011 Nghị định 119/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính tại Nghị định 116/2005/NĐ-CP ngày 15/09/2005 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
20/2006/QĐ-BTM 17/05/2006 Quyết định 20/2006/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành các Mẫu quyết định xử lý vụ việc cạnh tranh
116/2005/NĐ-CP 15/09/2005 Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
110/2005/NĐ-CP 24/08/2005 Nghị định 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
27/2004/QH11 03/12/2004 Luật Cạnh tranh số 27/2004/QH11 của Quốc hội