Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
23/2023/TT-BKHCN 30/11/2023 Thông tư 23/2023/TT-BKHCN hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ và Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ liên quan đến thủ tục xác lập quyền sở hữu công nghiệp và bảo đảm thông tin sở hữu công nghiệp
79/2023/NĐ-CP 15/11/2023 Nghị định 79/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền đối với giống cây trồng
65/2023/NĐ-CP 23/08/2023 Nghị định 65/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, bảo vệ quyền sở hữu công nghiệp, quyền đối với giống cây trồng và quản lý Nhà nước về sở hữu trí tuệ
08/2023/TT-BVHTTDL 02/06/2023 Thông tư 08/2023/TT-BVHTTDL quy định các mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
17/2023/NĐ-CP 26/04/2023 Nghị định 17/2023/NĐ-CP hướng dẫn Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả, quyền liên quan
07/2022/QH15 16/06/2022 Luật Sở hữu trí tuệ sửa đổi 2022
13/2020/TT-BTC 06/03/2020 Thông tư 13/2020/TT-BTC sửa đổi Thông tư 13/2015/TT-BTC quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành
02/2019/TT-BVHTTDL 05/07/2019 Thông tư 02/2019/TT-BVHTTDL quy định quy trình giám định tư pháp về quyền tác giả, quyền liên quan
22/2018/NĐ-CP 23/02/2018 Nghị định 22/2018/NĐ-CP về hướng dẫn Luật sở hữu trí tuệ năm 2005 và Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi năm 2009 về quyền tác giả, quyền liên quan
211/2016/TT-BTC 10/11/2016 Thông tư 211/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan đến tác giả
08/2016/TT-BVHTTDL 02/07/2016 Thông tư 08/2016/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc quy định các biểu mẫu trong hoạt động đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan
14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN 08/06/2016 Thông tư liên tịch 14/2016/TTLT-BTTTT-BKHCN của Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục thay đổi, thu hồi tên miền vi phạm pháp luật về sở hữu trí tuệ
13/2015/TT-BTC 30/01/2015 Thông tư 13/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về kiểm tra, giám sát, tạm dừng làm thủ tục hải quan đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu có yêu cầu bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ; kiểm soát hàng giả và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
04/VBHN-BKHCN 31/12/2014 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/ ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
03/VBHN-BKHCN 31/12/2014 Văn bản hợp nhất 03/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
02/VBHN-BKHCN 31/12/2014 Văn bản hợp nhất 02/VBHN-BKHCN năm 2014 hợp nhất Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều Luật sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
19/VBHN-VPQH 18/12/2013 Văn bản hợp nhất 19/VBHN-VPQH năm 2013 hợp nhất Luật sở hữu trí tuệ
131/2013/NĐ-CP 16/10/2013 Nghị định 131/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
3198/VBHN-BVHTTDL 03/09/2013 Văn bản hợp nhất 3198/VBHN-BVHTTDL năm 2013 hợp nhất Nghị định hướng dẫn Bộ Luật dân sự, Luật sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
05/2013/TT-BKHCN 20/02/2013 Thông tư 05/2013/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 01/2007/TT-BKHCN ngày 14/02/2007 hướng dẫn thi hành Nghị định 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 13/2010/TT-BKHCN ngày 30/07/2010 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011
15/2012/TT-BVHTTDL 13/12/2012 Thông tư 15/2012/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn hoạt động giám định quyền tác giả, quyền liên quan
04/2012/TT-BKHCN 13/02/2012 Thông tư 04/2012/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 01/2008/TT-BKHCN ngày 25/02/2008 hướng dẫn việc cấp, thu hồi Thẻ giám định viên sở hữu công nghiệp và Giấy chứng nhận tổ chức đủ điều kiện hoạt động giám định sở hữu công nghiệp, được sửa đổi, bổ sung theo Thông tư 04/2009/TT-BKHCN ngày 27/03/2009 và Thông tư 18/2011/TT-BKHCN ngày 22/07/2011
109/2011/NĐ-CP 02/12/2011 Nghị định 109/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 47/2009/NĐ-CP ngày 13/05/2009 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
85/2011/NĐ-CP 20/09/2011 Nghị định 85/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/09/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
122/2010/NĐ-CP 31/12/2010 Nghị định 122/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 103/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
119/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định 119/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2006/NĐ-CP ngày 22/09/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
36/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ, số 36/2009/QH12 của Quốc hội
105/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định 105/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ và quản lý nhà nước về sở hữu trí tuệ
103/2006/NĐ-CP 22/09/2006 Nghị định 103/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ về sở hữu công nghiệp
100/2006/NĐ-CP 21/09/2006 Nghị định 100/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Dân sự Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan
50/2005/QH11 29/11/2005 Luật Sở hữu trí tuệ số 50/2005/QH11 của Quốc hội