Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Công văn 118/BTC-TCT của Bộ Tài chính về việc ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay

Số/Ký hiệu 118/BTC-TCT
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Công văn
Người ký Đỗ Hoàng Anh Tuấn
Ngày ban hành 05/01/2010
Ngày hiệu lực 05/01/2010
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH

----------

Số:   118 /BTC-TCT

V/v ưu đãi thuế TNDN đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------        

 

 

                      Hà Nội, ngày   05   tháng 01  năm 2010

 

 

Kính gửi:         Cục thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

Bộ Tài chính nhận được công văn của một số Cục thuế và doanh nghiệp hỏi về ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay. Về vấn đề này, Bộ Tài chính có ý kiến như sau:

Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật thuế TNDN nêu trên có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2004 đến hết ngày 31/12/2008. Tại các văn bản quy định chi tiết Luật thuế TNDN quy định:

- Điều 33 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003, Điều 33 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP ngày 14/02/2007 quy định một trong những điều kiện để được ưu đãi thuế TNDN là có dự án đầu tư vào ngành nghề, lĩnh vực thuộc Danh mục lĩnh vực ưu đãi đầu tư.

- Khoản 2 Điều 35, Điều 36 Chương V Nghị định số 164/2003/NĐ-CP, Điều 34, Điều 35 Chương V Nghị định số 24/2007/NĐ-CP quy định: thuế suất thuế TNDN ưu đãi được áp dụng từ khi cơ sở kinh doanh bắt đầu đi vào hoạt động kinh doanh; thời gian miễn, giảm thuế TNDN được tính kể từ khi cơ sở kinh doanh có thu nhập chịu thuế.

Căn cứ các quy định nêu trên và căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại công văn số 7767/VPCP-KTTH ngày 03/11/2009, trường hợp trong các kỳ tính thuế năm 2004 – 2008, cơ sở kinh doanh (CSKD) thuộc diện được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp nếu đang trong giai đoạn đầu tư xây dựng, chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh, chưa phát sinh doanh thu từ hoạt động được hưởng ưu đãi thuế nhưng có phát sinh thu nhập từ lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay thì khoản thu nhập này phải kê khai nộp thuế TNDN theo quy định hiện hành, không được áp dụng ưu đãi thuế TNDN và không tính vào thời gian ưu đãi thuế TNDN (bao gồm cả thời gian áp dụng thuế suất ưu đãi thuế TNDN và thời gian miễn, giảm thuế TNDN).

Thời gian miễn, giảm thuế TNDN được tính từ khi CSKD có thu nhập chịu thuế từ hoạt động kinh doanh được ưu đãi.

Thời gian áp dụng thuế suất thuế TNDN ưu đãi: được tính từ khi CSKD bắt đầu hoạt động kinh doanh.

Từ kỳ tính thuế năm 2009, thực hiện theo quy định tại Luật thuế TNDN số 14/2008/QH12 và Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ.

 Bộ Tài chính thông báo để các Cục thuế được biết./.

 

Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG

- Như trên;

- Công ty CP Sonadezi Long Thành;

- Công ty CP Nam Việt;

- Công ty TNHH Liên doanh Hoa Việt;

- Công ty LD sản xuất, chế biến và XK gạo;

- Công ty CP đầu tư KCN Dầu khí –

Idico Long Sơn;

- Vụ CST, Vụ PC;

- Lưu: VT, TCT (VT, CS (3b)).M Hương

THỨ TRƯỞNG

 

 

                                    (Đã ký)

 

 

 

Đỗ Hoàng Anh Tuấn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Xem thêm

Văn bản khác