Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Công văn 1977/VPCP-XDPL của Văn phòng Chính về việc thực hiện Luật phá sản

Số/Ký hiệu 1977/VPCP-XDPL
Cơ quan ban hành Văn phòng Chính phủ
Loại văn bản Công văn
Người ký Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành 27/03/2008
Ngày hiệu lực 27/03/2008
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

 

Số: 1977/VPCP-XDPL

Về việc thực hiện Luật phá sản

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 3 năm 2008

 

 

Kính gửi:

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ;

- Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

 

 

Xét đề nghị của Bộ Tư pháp tại công văn số 24/BC-BTP ngày 26 tháng 02 năm 2008 về việc rà soát, đánh giá thực tiễn thi hành Luật phá sản năm 2004, Thủ tướng Chính phủ có ý kiến như sau:

1. Các Bộ, ngành có liên quan cần khẩn trương ban hành hoặc trình cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành sớm các văn bản hướng dẫn Luật phá sản doanh nghiệp.

2. Các cơ quan là đại diện chủ sở hữu công ty nhà nước thực hiện đúng quy định của pháp luật về quản lý công ty nhà nước và phá sản doanh nghiệp, kiên quyết cho phá sản đối với những doanh nghiệp đã lâm vào tình trạng phá sản, không can thiệp trái pháp luật vào thủ tục giải quyết phá sản.

3. UBND các cấp thực hiện đúng các quy định về thủ tục hành chính quy định trong các luật chuyên ngành có liên quan đến thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp. Xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm.

4. Bộ Tư pháp phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho đội ngũ cán bộ thực hiện thủ tục giải quyết phá sản doanh nghiệp.

5. Bộ Tư pháp tiếp tục phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao thực hiện việc đánh giá thực tiễn thi hành Luật phá sản và có báo cáo đầy đủ trình Thủ tướng Chính phủ trong quý II năm 2008, bao gồm cả những giải pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục phá sản doanh nghiệp. Trong trường hợp cần thiết có thể báo cáo Chính phủ đề nghị Ủy ban thường vụ Quốc hội bổ sung việc sửa đổi Luật phá sản vào Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của Quốc hội khóa XII.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan biết, thực hiện./.

 

Nơi nhận:

- Như trên;

- Thủ tướng, các Phó TTg (để b/c);

- VPCP: BTCN, các PCN, TB XDPL,

  các Vụ, đơn vị thuộc VPCP, Website Chính phủ;

- Lưu: VT, XDPL (5)

BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM

 

(Đã ký)

 

Nguyễn Xuân Phúc

 

Xem thêm

Văn bản khác