Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
134/2016/TT-BTC 08/09/2016 Thông tư 134/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Mua bán nợ Việt Nam
120/2016/TT-BTC 14/07/2016 Thông tư 120/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số điện toán Việt Nam
60/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 60/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
54/2016/NĐ-CP 14/06/2016 Nghị định 54/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định cơ chế tự chủ của tổ chức khoa học và công nghệ công lập
04/2016/TT-BKHĐT 17/05/2016 Thông tư 04/2016/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định các biểu mẫu văn bản sử dụng trong đăng ký doanh nghiệp xã hội theo Nghị định 96/2015/NĐ-CP ngày 19/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Doanh nghiệp
05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT 05/04/2016 Thông tư liên tịch 05/2016/TTLT-BKHCN-BKHĐT của Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết và hướng dẫn xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp
219/2015/TT-BTC 31/12/2015 Thông tư 219/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 91/2015/NĐ-CP ngày 13/10/2015 của Chính phủ về đầu tư vốn Nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý, sử dụng vốn, tài sản tại doanh nghiệp
20/2015/TT-BKHĐT 01/12/2015 Thông tư 20/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
116/2015/NĐ-CP 11/11/2015 Nghị định 116/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 59/2011/NĐ-CP ngày 18/07/2011 của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thành công ty cổ phần
96/2015/NĐ-CP 19/10/2015 Nghị định 96/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Doanh nghiệp
78/2015/NĐ-CP 14/09/2015 Nghị định 78/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký doanh nghiệp
127/2015/TT-BTC 21/08/2015 Thông tư 127/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc cấp mã số doanh nghiệp thành lập mới và phân công cơ quan thuế quản lý đối với doanh nghiệp
4211/BKHĐT-ĐKKD 26/06/2015 Công văn 4211/BKHĐT-ĐKKD của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn áp dụng quy định về đăng ký doanh nghiệp
68/2014/QH13 26/11/2014 Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 68/2014/QH13
10/2014/TT-BVHTTDL 01/10/2014 Thông tư 10/2014/TT-BVHTTDL của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn đặt tên doanh nghiệp phù hợp với truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức, thuần phong mỹ tục của dân tộc
194/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định 194/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc đăng ký lại, chuyển đổi doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và đổi Giấy phép đầu tư của dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng hợp tác kinh doanh
06/VBHN-VPQH 11/07/2013 Văn bản hợp nhất Luật doanh nghiệp số 06/VBHN-VPQH
37/2013/QH13 20/06/2013 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp của Quốc hội, số 37/2013/QH13
35/2013/QĐ-TTg 07/06/2013 Quyết định 35/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế hoạt động của Kiểm soát viên công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
25/2013/TT-BNNPTNT 10/05/2013 Thông tư 25/2013/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 33/2010/NĐ-CP ngày 31/03/2010 của Chính phủ về quản lý hoạt động khai thác thuỷ sản của tổ chức, cá nhân Việt Nam trên các vùng biển và qui định chi tiết Điều 3 của Nghị định 53/2012/NĐ-CP ngày 20/6/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
01/2013/TT-BKHĐT 21/01/2013 Thông tư 01/2013/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp
05/2013/NĐ-CP 09/01/2013 Nghị định 05/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của quy định về thủ tục hành chính của Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
53/2012/NĐ-CP 20/06/2012 Nghị định 53/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định về lĩnh vực thủy sản
102/2010/NĐ-CP 01/10/2010 Nghị định 102/2010/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
14/2010/TT-BKH 04/06/2010 Thông tư 14/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Nghị định số 43/2010/NĐ-CP ngày 15/04/2010 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
43/2010/NĐ-CP 15/04/2010 Nghị định 43/2010/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp
25/2010/NĐ-CP 19/03/2010 Nghị định 25/2010/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển đổi Công ty nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên và tổ chức quản lý Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do nhà nước làm chủ sở hữu
72/2009/NĐ-CP 03/09/2009 Nghị định 72/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
56/2009/NĐ-CP 30/06/2009 Nghị định 56/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc trợ giúp phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội
88/2009/QĐ-TTg 18/06/2009 Quyết định 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
31/2009/NĐ-CP 01/04/2009 Nghị định 31/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2001 về quản lý và sử dụng con dấu
14/2009/NĐ-CP 13/02/2009 Nghị định 14/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2005/NĐ-CP ngày 04 tháng 05 năm 2005 của Chính phủ về điều kiện sản xuất, kinh doanh một số ngành nghề thuỷ sản
01/2009/TT-BKH 13/01/2009 Thông tư 01/2009/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2006/TT-BKH ngày 19/10/2006 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
165/2007/NĐ-CP 15/11/2007 Nghị định 165/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
139/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
10/2007/QĐ-TTg 23/01/2007 Quyết định 10/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Hệ thống ngành kinh tế của Việt Nam
03/2006/TT-BKH 19/10/2006 Thông tư 03/2006/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn một số nội dung về hồ sơ, trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định 88/2006/NĐ-CP ngày 29/8/2006 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
88/2006/NĐ-CP 29/08/2006 Nghị định 88/2006/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
60/2005/QH11 29/11/2005 Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 của Quốc hội
125/2004/NĐ-CP 19/05/2004 Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
109/2004/NĐ-CP 02/04/2004 Nghị định 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
19/2003/TT-BTC 20/03/2003 Thông tư 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần
80/2002/TT-BTC 12/09/2002 Thông tư 80/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá
07/2002/TT-LT 06/05/2002 Thông tư số 07/2002/TT-LT ngày 06/5/2002 của Bộ Công an & Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
58/2001/NĐ-CP 24/08/2001 Nghị định 58/2001/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
45/2000/NĐ-CP 06/09/2000 Nghị định 45/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định về văn phòng đại diện chi nhánh của thương nhân nước ngoài và của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam.
03/2000/TT-BKH 02/03/2000 Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
03/2000/NĐ-CP 03/02/2000 Nghị định 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
02/2000/NĐ-CP 03/02/2000 Nghị định 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh