Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
73/2014/NĐ-CP 23/07/2014 Nghị định 73/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Điều 29 Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH 12/06/2014 Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động TB&XH về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/09/2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp
53/2014/NĐ-CP 26/05/2014 Nghị định 53/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc cơ quan quản lý nhà nước lấy ý kiến tổ chức đại diện người lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong việc xây dựng chính sách, pháp luật về lao động và những vấn đề về quan hệ lao động
27/2014/NĐ-CP 07/04/2014 Nghị định 27/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động là người giúp việc gia đình
06/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Thông tư 06/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động đối với máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - TB&XH
05/2014/TT-BLĐTBXH 06/03/2014 Thông tư 05/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc ban hành danh mục máy, thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động
03/2014/TT-BLĐTBXH 20/01/2014 Thông tư 03/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 102/2013/NĐ-CP ngày 05/09/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
03/2014/NĐ-CP 16/01/2014 Nghị định 03/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
01/2014/TT-BLĐTBXH 08/01/2014 Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 55/2013/NĐ-CP ngày 22/5/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
196/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định 196/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định thành lập và hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm
38/2013/QH13 16/11/2013 Luật Việc làm của Quốc hội, số 38/2013/QH13
30/2013/TT-BLĐTBXH 25/10/2013 Thông tư 30/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 44/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
27/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động
26/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Thông tư 26/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc ban hành Danh mục công việc không được sử dụng lao động nữ
25/2013/TT-BLĐTBXH 18/10/2013 Thông tư 25/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
21/2003/TT-BLĐTBXH 22/09/2013 Thông tư 21/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 9/5/2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
1354/QĐ-BLĐTBXH 16/09/2013 Quyết định 1354/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc đính chính Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
102/2013/NĐ-CP 05/09/2013 Nghị định 102/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam
66/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định 66/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang
60/2013/NĐ-CP 19/06/2013 Nghị định 60/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết khoản 3 Điều 63 của Bộ luật Lao động về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại nơi làm việc
11/2013/TT-BLĐTBXH 11/06/2013 Thông tư 11/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc ban hành Danh mục công việc nhẹ được sử dụng người dưới 15 tuổi làm việc
10/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Thông tư 10/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc ban hành Danh mục các công việc và nơi làm việc cấm sử dụng lao động là người chưa thành niên
08/2013/TT-BLĐTBXH 10/06/2013 Thông tư 08/2013/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn Nghị định 46/2013/NĐ-CP ngày 10/05/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
55/2013/NĐ-CP 22/05/2013 Nghị định 55/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động
44/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định 44/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về hợp đồng lao động
46/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định 46/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về tranh chấp lao động
45/2013/NĐ-CP 10/05/2013 Nghị định 45/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi và an toàn lao động, vệ sinh lao động
41/2013/NĐ-CP 08/05/2013 Nghị định 41/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Điều 220 của Bộ Luật lao động về Danh mục đơn vị sử dụng lao động không được đình công và giải quyết yêu cầu của tập thể lao động ở đơn vị sử dụng lao động không được đình công
14/2013/TT-BYT 06/05/2013 Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn khám sức khỏe
10/2012/QH13 18/06/2012 Bộ luật Lao động của Quốc hội, số 10/2012/QH13
42/2011/TT-BGTVT 01/06/2011 Thông tư 42/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính chất đặc thù trong ngành hàng không
01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSNDTC 18/05/2010 Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-TANDTC-BLĐTBXH-VKSNDTC của Toà án nhân dân tối cao, Bộ Lao động TB&XH, Viện kiểm sát nhân dân tối cao hướng dẫn áp dụng một số quy định của pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp hợp đồng bảo lãnh cho người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng tại tòa án nhân dân
17/2009/TT-BLĐTBXH 26/05/2009 Thông tư 17/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 21/2003/TT-BLĐTBXH ngày 22 tháng 9 năm 2003 hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 44/2003/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ về hợp đồng lao động
31/2007/TT-BKHCN 31/12/2007 Thông tư 31/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc ướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc và thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc bức xạ, hạt nhân
84/2007/QH11 02/04/2007 Luật sửa đổi, bổ sung Điều 73 của Bộ luật Lao động số 84/2007/QH11 của Quốc hội
74/2006/QH11 29/11/2006 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Lao động số 74/2006/QH11 của Quốc hội
16/2003/TT-BLĐTBXH 03/06/2003 Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động
39/2003/NĐ-CP 18/04/2003 Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
35/2002/QH10 02/04/2002 Luật 35/2002/QH10 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động
02/2001/NĐ-CP 09/01/2001 Nghị định 02/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Bộ luật Lao động và Luật Giáo dục về dạy nghề
196/CP 31/12/1994 Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể
35-L/CTN 23/06/1994 Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội