Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Quyết định 120/QĐ-BGTVT năm 2020 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 119/NQ-CP về biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

Số/Ký hiệu 120/QĐ-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông Vận tải
Loại văn bản Quyết định
Người ký Lê Đình Thọ
Ngày ban hành 05/02/2020
Ngày hiệu lực 05/02/2020
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 120/QĐ-BGTVT

Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2020

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 119/NQ-CP NGÀY 31/12/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN XUẤT XỨ CHUYỂN TẢI HÀNG HÓA BẤT HỢP PHÁP

BỘ TRƯỞNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

Căn cứ Nghị định s 12/2017/NĐ-CP ngày 10 tháng 02 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận ti;

Căn cứ Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Vận tải,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, Vụ trưởng các Vụ, Tng cục trưởng Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục trưởng các Cục, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ (để b/c);
- Bộ trưởng (để b/c);
- Bộ Công Th
ương;
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các Sở GTVT;
- Cổng Thông tin điện tử Bộ GTVT;
- Lưu VT,
Vti (Tr05b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Lê Đình Thọ

 

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG

THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 119/NQ-CP NGÀY 31/12/2019 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ MỘT SỐ BIỆN PHÁP CẤP BÁCH NHẰM TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ PHÒNG CHỐNG GIAN LẬN XUẤT XỨ CHUYỂN TẢI HÀNG HÓA BẤT HỢP PHÁP

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp.

Bộ Giao thông vận tải ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp với những nội dung cụ thể như sau:

1. Mục đích, yêu cầu

- Triển khai đầy đủ và kịp thời Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hp pháp.

- Ngăn chặn, không để xảy ra các hành vi gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu, chủ động phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc nếu có;

- Thúc đẩy phát triển sản xuất trong nước, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các nhà sản xuất của Việt Nam; duy trì tăng trưởng xuất khẩu theo hướng bền vững; thu hút hợp tác, đầu tư nước ngoài vào các dự án công nghệ cao, có giá trị tăng cao và có tác động lan tỏa, kết nối chuỗi sản xuất và cung ứng toàn cầu;

- Nâng cao hiệu quả của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là triển khai các Hiệp định FTA thế hệ mới, bảo đảm thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả cam kết trong các khuôn khổ đa phương và các Hiệp định thương mại tự do đã ký kết;

- Bảo vệ quyền và lợi ích của Việt Nam trong thương mại quốc tế;

- Tạo chuyển biến rõ nét, nâng cao hiệu quả chỉ đạo, điều hành công tác phối hp giữa các lực lượng chức năng của ngành giao thông vận tải với các ngành chức năng khác trong công tác ngăn chặn, phòng ngừa việc gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hoạt động xuất nhập khẩu.

- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế để phối hợp ngăn chặn kịp thời có hiệu quả các hành vi vi phạm về gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trên các tuyến đường bộ, đưng sắt, đường biển, đường thủy nội địa và đường hàng không.

2. Nội dung thực hiện nhiệm vụ

a) Công tác chỉ đạo triển khai Nghị Quyết 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ

- Chđạo Tổng cục Đưng bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và Sở Giao thông vận tải các tnh, thành phố, các doanh nghiệp vận tải triển khai thực hiện một số biện pháp cấp bách nhm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp ở các chuyên ngành; nm bắt diễn biến về tình hình buôn lậu gian lận thương mại, để kịp thời giải quyết triệt để hành vi lợi dụng phương tiện để vận chuyển hàng hóa bất hp pháp.

- Tùy theo đặc điểm và yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của từng lĩnh vực để vận động một cách linh hoạt việc triển khai công tác nhằm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hp pháp lưu hành trên các tuyến vận tải trong nước và quốc tế.

- Triển khai các nội dung liên quan đến việc thực hiện Nghị quyết số 119/NQ-CP ngày 31/12/2019 của Chính phủ về một số biện pháp cấp bách nhm tăng cường quản lý nhà nước về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hp pháp; các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về những giải pháp chủ yếu nhằm kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội; chống hàng giả,...

b) Công tác chỉ đạo đấu tranh phát hiện, ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ chuyn tải hàng hóa bất hợp pháp trên các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa

- Xác định trách nhiệm trong công tác đấu tranh ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp trên các tuyến vận tải đường bộ, đường sắt, hàng không, hàng hải và đường thủy nội địa.

- Tuyên truyền, giáo dục và hướng dẫn cho các cán bộ công chức, viên chức người lao động trong toàn ngành để nhận biết không để xảy ra các vụ việc gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hợp pháp trong hot động xuất nhập khẩu hoặc tiếp tay vận chuyn các mặt hàng cấm, hàng ảnh hưởng đến an ninh quốc gia, sức khỏe cộng đồng, môi trường như: ma túy, vũ khí, tài liệu phản động, chất n, pháo, động vật hoang dã, gỗ, xăng dầu, than, khoáng sản, rác thải, ngoại tệ, vàng, rượu ngoại, thuốc lá ngoại, đường, ôtô, máy móc thiết bị, điện tử, điện lạnh đã qua sử dụng,...Giám sát chặt chẽ các dự án đầu tư nước ngoài trong các lĩnh vực của ngành có nguy cơ gian lận xuất xứ, chuyển tải bất hp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại.

- Đấu tranh phòng, chống và ngăn chặn tình trạng gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hp pháp đối vi: Nhóm sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, gian lận trong đo lường, chất lượng như: điện thoại di động, băng đĩa, thực phẩm chức năng, thực phẩm chế biến công nghệ, sữa, rượu, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi, phân bón, xăng dầu, gas, gia súc, gia cầm và các sản phẩm gia súc, gia cầm, bánh - mứt kẹo, thủy sản tươi sống,...các nh vực bị lợi dụng để vi phạm như chính sách ưu đãi hoàn thuế VAT đối với hàng xuất khẩu, tạm nhập tái xuất, chính sách ưu đãi đầu tư, thuế đối với khu kinh tế cửa khẩu.

c) Về công tác xây dựng pháp luật, thể chế và cải cách hành chính có liên quan đến công tác phòng chng gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

- Tiến hành rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực Giao thông vận tải hiện hành, loại bỏ những quy định chồng chéo, không phù hp với các cam kết; soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật cụ thể, phù hp cam kết, đảm bảo môi trường kinh doanh vận chuyển thông thoáng đồng thời tăng cường công tác quản lý cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động kinh doanh vận tải.

- Rà soát các thủ tục hành chính để tiếp tục loại bỏ các giấy tờ, thủ tục, giấy phép không cần thiết, công bố công khai, minh bạch mọi chính sách, cơ chế quản lý, quy trình tác nghiệp, người chịu trách nhiệm và thời hạn giải quyết công việc của các cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải để mọi tổ chức, cá nhân thực hiện và giám sát việc thực hiện.

- Ban hành hệ thống phân cấp mới theo đề án tổng thể của Chính phủ đảm bảo tính hệ thống, ban hành cơ chế kiểm tra việc thực hiện phân cấp, gắn phân cấp với kiểm tra, giám sát.

- Tiếp tục hoàn thiện dự thảo các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành các văn bản Luật chuyên ngành về Giao thông vận tải theo hướng đẩy mạnh phân cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển và quá trình hội nhập kinh tế quốc tế. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về vận tải, trong đó có phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hp pháp.

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong điều hành và quản lý, nhằm phục vụ đắc lực cho công tác quản lý và điều hành hoạt động vận tải.

d) Công tác phối hợp với các cơ quan đơn vị trong việc thực hiện phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp

- Các cơ quan, đơn vị trong toàn ngành chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng để ngăn chặn, phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hp pháp tới mức thấp nhất các hành vi liên quan trên các lĩnh vực vận tải đường bộ, đường sắt, đường biển, đường thủy và vận chuyển hàng không.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát để phát hiện các hành vi vi phạm, gian lận xuất xứ hàng hóa, chuyển tải bất hp pháp, lẩn tránh biện pháp phòng vệ thương mại, kiên quyết xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm.

3. Tổ chc thực hiện

- Trên cơ sở những nội dung, nhiệm vụ chủ yếu trong chương trình hành động này và căn cứ chức năng, nhiệm vụ đã được phân công, Tng cục Đường bộ Việt Nam, các Cục chuyên ngành và các đơn vị trực thuộc xây dựng kế hoạch hành động cụ thể của đơn vị mình.

- Tổ chức phổ biến các văn bản có liên quan tới công tác phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hp pháp đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức người lao động trong phạm vi quản lý biết, thực hiện.

- Thực hiện báo cáo việc triển khai kế hoạch trong toàn ngành Giao thông vận tải theo yêu cu của các cơ quan có thẩm quyền.

- Rà soát các vấn đề vướng mắc về cơ chế chính sách đảm bảo thực hiện nhiệm vụ phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hp pháp.

Trên đây là Chương trình hành động của ngành Giao thông vận tải về phòng chống gian lận xuất xứ chuyển tải hàng hóa bất hợp pháp. Bộ Giao thông vận tải đề nghị thủ trưởng các cơ quan, đơn vị của ngành triển khai thực hiện chương trình hành động này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh khó khăn, vưng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Bộ Giao thông vận tải để tổng hợp./.

Xem thêm

Văn bản khác