Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Quyết định 1492/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

Số/Ký hiệu 1492/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành 30/06/2010
Ngày hiệu lực 30/06/2010
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

 

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

----------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1492/QĐ-BTC

-------------------------------------

 

                                   Hà nội, ngày 30 tháng 06 năm 2010

 

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc đính chính Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của

Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ

---------------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

            Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 3/6/2008;

            Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

            Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

            Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính Khoản 4a, Điều 7, Chương II, Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về về lệ phí trước bạ như sau:

- Tại khoản 4.a, Điều 7 Thông tư đã in:

“ Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy lần đầu: xe máy đã được chủ tài sản kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại các địa bàn khác, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn quy định tại khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 5% (năm phần trăm)”.

-  Nay được sửa lại như sau: (dấu “hai chấm” sau cụm từ “kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy lần đầu” được sửa thành dấu “chấm phẩy”).

“ Kê khai nộp lệ phí trước bạ xe máy lần đầu; xe máy đã được chủ tài sản kê khai, nộp lệ phí trước bạ tại các địa bàn khác, sau đó chuyển giao cho tổ chức, cá nhân kê khai nộp lệ phí trước bạ tại địa bàn quy định tại khoản này thì nộp lệ phí trước bạ theo tỷ lệ: 5% (năm phần trăm)”.

Điều 2. Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng phải nộp lệ phí trước bạ, cơ quan thuế và các cơ quan nhà nước có liên quan đến công tác thu lệ phí trước bạ có trách nhiệm thi hành quyết định này./.

 

 

 

Nơi nhận:

TUQ. BỘ TRƯỞNG

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng trung ương;

- Toà án nhân dân tối cao;

- Kiểm toán nhà nước;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ,

  cơ quan thuộc Chính phủ,

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân,

  Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc nhà nước

  các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- Website Bộ Tài chính;

- Website Tổng cục Thuế;

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, TCT (VT, CS).

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

 

 

 

 

Xem thêm

Văn bản khác