Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Quyết định 3027/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp số 14/2008/QH12 và hướng dẫn thi hành Nghị định số 124/2008/NĐ-CP ngày 11/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật thuế thu nhập doanh nghiệp

Số/Ký hiệu 3027/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành 03/12/2009
Ngày hiệu lực 03/12/2009
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
-------------------

Số: 3027/QĐ-BTC

 Nộingày 03 tháng 12 năm 2009

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐÍNH CHÍNH THÔNG TƯ SỐ 130/2008/TT-BTC NGÀY 26/12/2008 CỦA BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP SỐ 14/2008/QH12 VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH NGHỊ ĐỊNH SỐ 124/2008/NĐ-CP NGÀY 11 THÁNG 12 NĂM 2008 CỦA CHÍNH PHỦ QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA LUẬT THUẾ THU NHẬP DOANH NGHIỆP

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 12/11/1996, Luật sửa đổibổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 16/12/2002;
Căn cứ Nghị định số 104/2004/NĐ-CP ngày 23/3/2004 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hòa  hội chủ nghĩa Việt Nam; Nghị định số 151/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ;
Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ quy định chức năngnhiệm vụquyền hạn   cấu tổ chức của Bộ Tài chính;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đính chính gạch đầu dòng thứ 2, điểm 1.3, khoản 1, Mục III Phần H Thông  số130/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế thu nhập doanh nghiệp như sau:

Đã in

“1. Miễn thuế 4 nămgiảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu  thuộc các lĩnh vực:

Đầu  phát triển nhà máy nướcnhà máy thủy điệnhệ thống cấp thoát nướccầuđường bộđường sắtcảng hàng khôngcảng biểncảng sôngsân bay, nhà ga  công trình  sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

- Nay sửa thành:

“1. Miễn thuế 4 nămgiảm 50% số thuế phải nộp trong 9 năm tiếp theo đối với:

1.3. Doanh nghiệp thành lập mới từ dự án đầu  thuộc các lĩnh vực:

Đầu  phát triển nhà máy nướcnhà máy điệnhệ thống cấp thoát nướccầuđường bộđường sắtcảng hàng khôngcảng biểncảng sôngsân bay, nhà ga  công trình  sở hạ tầng đặc biệt quan trọng khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định”.

Điều 2. Quyết định này  hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày   áp dụng từ kỳ tính thuế năm 2009.

 

 

Nơi nhận
Văn phòng Trung ương  các Ban của Đảng;
Văn phòng Quốc hội;
Văn phòng Chủ tịch nước;
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
Văn phòng BCĐ phòng chống tham nhũng trung ương;
Tòa án nhân dân tối cao;
Kiểm toán nhà nước;
Các Bộ quan ngang Bộ quan thuộc Chính phủ;
 quan Trung ương của các đoàn thể;
Hội đồng nhân dânỦy ban nhân dânSở Tài chínhCục ThuếKho bạc Nhà nước các tỉnhthành phố trực thuộc Trung ương;
Công báo;
Cục Kiểm tra văn bản (Bộ  pháp);
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Website Tổng cục Thuế;
Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính
Lưu: VT, TCT (VT, CS).

TUQ. BỘ TRƯỞNG 
CHÁNH VĂN PHÒNG 
Nguyễn Đức Chi

 

Xem thêm

Văn bản khác