Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Quyết định 3724/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế

Số/Ký hiệu 3724/QĐ-TCHQ
Cơ quan ban hành Tổng cục Hải quan
Loại văn bản Quyết định
Người ký Vũ Ngọc Anh
Ngày ban hành 01/11/2017
Ngày hiệu lực 01/11/2017
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 3724/QĐ-TCHQ

Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CHỨNG NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH HÀNG MIỄN THUẾ

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23/06/2014;

Căn cứ Nghị định số 68/2016/NĐ-CP ngày 1/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan;

Căn cứ Quyết định số 65/2015/QĐ-TTg ngày 17/12/2015 của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Hải quan trực thuộc Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 1385/QĐ-BTC ngày 20/6/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Cục Giám sát quản lý về hải quan trực thuộc Tổng cục Hải quan;

Xét đơn đề nghị cấp phép đủ điều kiện kinh doanh miễn thuế số 34/CV-PK ĐN ngày 23/10/2017 (kèm hồ sơ) của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh;

Xét đề nghị ca Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh - Đà Nng, mã số thuế: 4201695253, trụ sở chính tại 79 Hoàng Dư Khương, Phường Khê Trung, Quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nng, cụ thể:

- 01 Cửa hàng miễn thuế tại khu hạn chế, tầng trệt, ga đến nhà ga T2 - Cảng hàng không Quốc tế Đà Nng có diện tích là 115 m2.

- Địa chỉ: Cảng Hàng không quốc tế Đà Nng, Quận Hải Châu, thành phố Đà Nng

Điều 2. Hoạt động kinh doanh hàng miễn thuế của Công ty chịu sự kiểm tra, kiểm soát, giám sát của Chi cục Hải quan cửa khẩu Sân bay Quốc tế Đà Nng thuộc Cục Hải quan thành phố Đà Nng theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 4. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh miễn thuế Phú Khánh - Đà Nng, Cục trưởng Cục Hải quan thành phố Đà Nng, Cục trưởng Cục Giám sát quản lý về Hải quan, Cục trưởng Cục Công nghệ thông tin và Thống kê Hải quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, GSQL (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG

Ngọc Anh

 

 

Xem thêm

Văn bản khác