Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Quyết định 934/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/03/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xóa nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/07/2007

Số/Ký hiệu 934/QĐ-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Quyết định
Người ký Nguyễn Đức Chi
Ngày ban hành 29/04/2010
Ngày hiệu lực 29/04/2010
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

-----------

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:  934/QĐ-BTC

-------------------------------------

 

 Hà Nội,  ngày 29  tháng 4  năm 2010

 

 

QUYẾT ĐỊNH

 

Về việc đính chính Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của

Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp

ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp

chuyển đổi trước ngày 01/7/2007

---------------------------

 

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

 

Căn cứ Luật ban hành văn bản qui phạm pháp luật số 17/2008/QH12 ngày 03/6/2008;

Căn cứ Nghị định số 104/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ về Công báo nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ qui định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế            

 

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Đính chính Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện xoá nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước đối với doanh nghiệp nhà nước thực hiện sắp xếp chuyển đổi trước ngày 01/7/2007 như sau:

1. Tại Điều 4 về “Xoá nợ thuế đối với DNNN thực hiện cổ phần hoá” đã in:

            “Doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hoá và đăng ký kinh doanh trước ngày 01/7/2007 còn tồn tại các khoản nợ thuế nếu các khoản nợ thuế này đã được tính giảm trừ trong tổng số nợ. Số thuế được xoá tối đa không vượt quá số lỗ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp hoặc thời điểm chính thức chuyển đổi.....”

 

Nay sửa lại thành:

            “Doanh nghiệp nhà nước đã thực hiện cổ phần hoá và đăng ký kinh doanh trước ngày 01/7/2007 còn tồn tại các khoản nợ thuế nếu các khoản nợ thuế này đã được tính giảm trừ trong tổng số nợ và chưa tính giảm trừ vào vốn nhà nước khi xác định giá trị doanh nghiệp. Số thuế được xoá tối đa không vượt quá số lỗ tại thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp hoặc thời điểm chính thức chuyển đổi.....”

2. Tại Điều 7 về “Xoá nợ thuế đối với DNNN sáp nhập vào DNNN khác” đã in:

“Doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh bị lỗ, có nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN có Quyết định sáp nhập vào DNNN khác trước 01/7/2007, đến 31/12/2008 số nợ thuế này chưa được xử lý thì được xem xét xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN tối đa bằng số lỗ của doanh nghiệp sáp nhập tại thời điểm có quyết định sáp nhập.”

Nay sửa lại thành:

“Doanh nghiệp nhà nước sản xuất kinh doanh bị lỗ, có nợ đọng thuế và các khoản phải nộp NSNN có Quyết định sáp nhập vào DNNN khác trước 01/7/2007, đến 31/12/2008 số nợ thuế này chưa được xử lý thì được xem xét xoá nợ thuế và các khoản phải nộp NSNN. Doanh nghiệp nhận sáp nhập phải là doanh nghiệp không có khả năng thanh toán nợ thuế và các khoản phải nộp ngân sách nhà nước theo quy định tại khoản 3, Điều 11 Nghị định 69/2002/NĐ-CP ngày 12/7/2002 của Chính phủ được xoá nợ tối đa bằng số lỗ của doanh nghiệp sáp nhập tại thời điểm có quyết định sáp nhập.”

 

            Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành cùng thời điểm có hiệu lực của Thông tư số 34/2010/TT-BTC ngày 12/3/2010 của Bộ Tài chính.

 

           

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng

- Văn phòng Chủ tịch nước, Quốc hội;

- Hội đồng dân tộc và các Uỷ ban của Quốc hội;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;

- Tòa án nhân dân tối cao;

- VP Ban chỉ đạo TW về phòng chống tham nhũng;

- Kiểm toán nhà nước;

- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;

- Cơ quan TW của các đoàn thể;

- HĐND, UBND, Sở TC, Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Công báo;

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);

- Website Chính phủ;

- Các đơn vị thuộc Bộ;

- Website Bộ Tài chính;

- Lưu: VT, VP.

TUQ. BỘ TRƯỞNG

CHÁNH VĂN PHÒNG

 

 

(Đã ký)

 

 

 

Nguyễn Đức Chi

 

 

 

Xem thêm

Văn bản khác