Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông báo 131/TB-UBCK năm 2020 về triển khai hoạt động thị trường chứng khoán trong mùa dịch Covid 19 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ban hành

Số/Ký hiệu 131/TB-UBCK
Cơ quan ban hành Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước
Loại văn bản Thông báo liên tịch
Người ký Phạm Hồng Sơn
Ngày ban hành 31/03/2020
Ngày hiệu lực 31/03/2020
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 131/TB-UBCK

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

 

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN TRONG MÙA DỊCH COVID 19

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh
- S
Giao dịch Chng khoán Hà Nội
- Trung tâm Lưu ký Chứng kho
án Việt Nam
- Các Công ty Ch
ng khoán
- Các Công ty Quản lý Quỹ
- Th
ành viên Lưu ký chứng khoán

Trên cơ s ý kiến chỉ đạo ca Thủ tướng Chính phủ tại Chthị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 (Chthị 16) về quyết liệt thc hiện đợt cao điểm phòng, chng dịch Covid-19, Ủy ban Chng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo:

1. Hoạt động giao dịch trên thị trường Chng khoán (TTCK) là dịch vụ thiết yếu và phải được đảm bo tchức giao dịch an toàn, n định, thông suốt trong mọi tình huống (Đim 1, Chỉ thị 16).

2. Các SGiao dịch Chứng khoán (SGDCK), Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), CTCK, CT QLQ, TVLK thực hiện nghiêm túc các nội dung theo tinh thần chỉ đạo tại Công văn số 86/TB-UBCK ngày 8/3/2020 và Công văn số 92/TB-UBCK ngày 13/3/2020 của UBCKNN và Công văn số 120/TB-UBCK ngày 27/3/2020 về việc triển khai hoạt động TTCK trong mùa dịch Covid- 19.

UBCKNN thông báo để các Đơn vị biết và tổ chức thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- Như trên;
- Ban
nh đạo UBCK;
- Các Vụ: QLKD, QLQ, PTTT, CNTT (đ
ể t/h)
- Lưu: VT, VP, (160b).

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phạm Hồng Sơn

 

Xem thêm

Văn bản khác