Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 04/2023/TT-BCT quy định về áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023-2027

Số/Ký hiệu 04/2023/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Loại văn bản Thông tư
Người ký Nguyễn Sinh Nhật Tân
Ngày ban hành 20/02/2023
Ngày hiệu lực 10/04/2023
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/2023/TT-BCT

Hà Nội, ngày 20 tháng 02 năm 2023

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC ÁP DỤNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU, TRỨNG GIA CẦM CÓ XUẤT XỨ TỪ CÁC NƯỚC THÀNH VIÊN CỦA LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU TRONG GIAI ĐOẠN 2023 - 2027

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương (2017);

Căn cứ Nghị định số 96/2022/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Thực hiện Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu đã được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phê chuẩn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023 - 2027.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023 - 2027.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các thương nhân nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

Điều 3. Hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu

1. Mã số hàng hóa và lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu của mặt hàng áp dụng hạn ngạch thuế quan quy định tại Điều 1 Thông tư này trong giai đoạn 2023 - 2027 thực hiện theo Phụ lục ban hành kèm theo.

2. Hàng hóa nhập khẩu từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu theo Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa (C/O mẫu EAV) cấp theo quy định hiện hành.

Điều 4. Đối tượng được phân giao

1. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được phân giao cho thương nhân có giấy phép sản xuất thuốc lá điếu do Bộ Công Thương cấp và có nhu cầu sử dụng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu cho sản xuất thuốc lá điếu.

2. Hạn ngạch thuế quan nhập khẩu trứng gia cầm được phân giao cho thương nhân có nhu cầu nhập khẩu.

Điều 5. Phương thức phân giao

Phương thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 10 tháng 4 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2027./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Lãnh đạo Bộ Công Thương;
- Lưu: VT, XNK(5).hangh/linhntm(    ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Sinh Nhật Tân

 

PHỤ LỤC

MÃ SỐ HÀNG HÓA VÀ LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN (HNTQ) NHẬP KHẨU CỦA MẶT HÀNG ÁP DỤNG HNTQ THEO HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI TỰ DO VIỆT NAM - LIÊN MINH KINH TẾ Á - ÂU TRONG GIAI ĐOẠN 2023 - 2027
(Ban hành kèm theo Thông tư số 04/2023/TT-BCT ngày 20 tháng 02 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu, trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu trong giai đoạn 2023 - 2027)

TT

Mã HS

Mô tả hàng hóa

Lượng HNTQ năm 2023

Lượng HNTQ năm 2024

Lượng HNTQ năm 2025

Lượng HNTQ năm 2026

Lượng HNTQ năm 2027

I - Trứng gia cầm (*)

11.257 tá

11.820 tá

12.411 tá

13.031 tá

13.683 tá

 

04.07

Trứng chim và trứng gia cầm, nguyên vỏ, sống, đã bảo quản hoặc đã làm chín

 

 

 

 

 

 

 

- Trứng sống khác:

1

0407.21.00

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

 

0407.29

- - Loại khác:

2

0407.29.10

- - - Của vịt, ngan

3

0407.29.90

- - - Loại khác

 

0407.90

- Loại khác:

4

0407.90.10

- - Của gà thuộc loài Gallus domesticus

5

0407.90.20

- - Của vịt, ngan

6

0407.90.90

- - Loại khác

II - Thuốc lá nguyên liệu (**)

500 tấn

500 tấn

500 tấn

500 tấn

500 tấn

 

24.01

Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá

 

 

 

 

 

 

2401.10

- Lá thuốc lá chưa tước cọng:

1

2401.10.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

2

2401.10.20

- - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

3

2401.10.90

- - Loại khác

 

2401.20

- Lá thuốc lá, đã tước cọng một phần hoặc toàn bộ:

4

2401.20.10

- - Loại Virginia, đã sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

 

 

 

 

 

5

2401.20.20

- - Loại Virginia, trừ loại sấy bằng không khí nóng

 

 

 

 

 

6

2401.20.30

- - Loại Oriental

 

 

 

 

 

7

2401.20.40

- - Loại Burley

 

 

 

 

 

8

2401.20.50

- - Loại khác, được sấy bằng không khí nóng (flue-cured)

 

 

 

 

 

9

2401.20.90

- - Loại khác

 

 

 

 

 

 

2401.30

- Phế liệu lá thuốc lá:

 

 

 

 

 

10

2401.30.10

- - Cọng thuốc lá

 

 

 

 

 

11

2401.30.90

- - Loại khác

 

 

 

 

 

Ghi chú:

(*) Lượng HNTQ nhập khẩu trứng gia cầm có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu riêng biệt với hạn ngạch thuế quan về trứng gia cầm của Việt Nam trong cam kết WTO.

(**) Lượng HNTQ nhập khẩu lá thuốc lá chưa chế biến và phế liệu thuốc lá có xuất xứ từ các nước thành viên của Liên minh Kinh tế Á - Âu được áp dụng phù hợp với các cam kết quốc tế của Việt Nam, và quy định và pháp luật trong nước tương ứng đối với các sản phẩm theo hạn ngạch thuế quan này.

Xem thêm

Văn bản khác