Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng

Số/Ký hiệu 06/2007/TT-BXD
Cơ quan ban hành Bộ Xây dựng
Loại văn bản Thông tư
Người ký Đinh Tiến Dũng
Ngày ban hành 25/07/2007
Ngày hiệu lực 02/09/2007
Ngày hết hiệu lực 15/09/2010
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Tệp đính kèm

PHỤ LỤC 2

                                                                                                                                                                                (Kèm theo Thông t­ư số 06/2007/TT-BXD

                                                                                                                                                                                     ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI L­ƯỢNG CÔNG VIỆC HOÀN THÀNH THEO HỢP ĐỒNG

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên/số hợp đồng xây dựng:

 

 

 

 

 

 

 

Tên Bên giao thầu:

 

 

 

 

 

 

 

Tên Bên nhận thầu:

 

 

 

 

 

 

 

Công trình:

 

 

 

 

 

 

 

Hạng mục:

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

 

 

 

 

 

 

Căn cứ xác định:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lư­ợng

Đơn giá thanh toán

Thành tiền

Ghi chú

Theo hợp đồng

Đã thực hiện

Theo hợp đồng

Đã thực hiện

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Bên giao thầu hoặc      đại diện Nhà t­ư vấn (nếu có)

 

 

 

Đại diện Bên nhận thầu

 

 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

 

 PHỤ LỤC 4

                                                                                                                                                                                (Kèm theo Thông t­ư số 06/2007/TT-BXD

                                                                                                                                                                                     ngày 25/7/2007 của Bộ Xây dựng)

BẢNG XÁC ĐỊNH GIÁ TRỊ KHỐI L­ƯỢNG PHÁT SINH NGOÀI HỢP ĐỒNG

Số .......... ngày ..... tháng ..... năm .....

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tên/số hợp đồng xây dựng:

 

 

 

 

 

 

 

Tên Bên giao thầu:

 

 

 

 

 

 

 

Tên Bên nhận thầu:

 

 

 

 

 

 

 

Công trình:

 

 

 

 

 

 

 

Hạng mục:

 

 

 

 

 

 

 

Giai đoạn thanh toán / lần thanh toán số:

 

 

 

 

 

Căn cứ xác định:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số TT

Tên công việc

Đơn vị tính

Khối lư­ợng phát sinh

Đơn giá

Thành tiền

Ghi chú

Theo hợp đồng

Theo đơn giá bổ sung

Theo hợp đồng

Theo đơn giá bổ sung

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng

 

 

 

 

 

 

 

Bằng chữ:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Bên giao thầu hoặc     đại diện Nhà tư­ vấn (nếu có)

 

 

 

Đại diện Bên nhận thầu

 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

 

 

 

(Ký, ghi rõ họ và tên, chức vụ)

                     

 

Xem thêm

Văn bản khác