Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 11/2022/TT-BCT quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá

Số/Ký hiệu 11/2022/TT-BCT
Cơ quan ban hành Bộ Công thương
Loại văn bản Thông tư
Người ký Trần Quốc Khánh
Ngày ban hành 27/06/2022
Ngày hiệu lực 12/08/2022
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

B CÔNG THƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/2022/TT-BCT

Hà Nội, ngày 27 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH VỀ VIỆC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐỐI VỚI MẶT HÀNG ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Căn cứ Hiệp định về cấp phép nhập khẩu của WTO;

Căn cứ Luật Quản lý ngoại thương năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 98/2017/NĐ-CP ngày 18 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương;

Căn cứ Nghị đinh số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Xuất nhập khẩu;

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định nguyên tắc, trình tự và thủ tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức đấu giá.

2. Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường (đường tinh luyện và đường thô) có mã HS 17.01 theo phương thức khác được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Điều 3. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất và thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện được đăng ký tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Theo đó:

1. Thương nhân sử dụng đường thô để sản xuất đường tinh luyện chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường thô theo phương thức đấu giá.

2. Thương nhân trực tiếp sử dụng đường làm nguyên liệu sản xuất chỉ được đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tinh luyện.

Điều 4. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phân giao và thời điểm phân giao theo phương thức đấu giá

1. Bộ Công Thương công bố lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao theo phương thức đấu giá sau khi nhận được văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại từng thời điểm.

2. Bộ Công Thương xác định thời điểm phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá trên cơ sở trao đổi với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Tài chính.

Điều 5. Nguyên tắc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Việc quyết định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường phải bảo đảm công khai, minh bạch theo quy định tại khoản 3 Điều 21 Luật Quản lý ngoại thương trước khi gửi Bộ Công Thương công bố.

2. Trên cơ sở văn bản thông báo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quyết định về số lượng, khối lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường, Bộ Công Thương quyết định việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo quy định của Thông tư này, bảo đảm công khai, minh bạch và khách quan.

3. Không áp dụng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường đối với số lượng, khối lượng của đường nhập khẩu dùng để sản xuất, gia công xuất khẩu.

4. Bộ Công Thương thành lập Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là Hội đồng đấu giá) để điều hành việc phân giao. Thành phần Hội đồng đấu giá gồm: Lãnh đạo Bộ Công Thương (là Chủ tịch Hội đồng), đại diện các Bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tư pháp, Tài chính là Ủy viên Hội đồng.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá có các quyền sau đây:

a) Đăng ký phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

b) Tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá sau khi được Hội đồng đấu giá công bố đáp ứng các quy định tại Thông tư này.

2. Thương nhân tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá có các nghĩa vụ sau đây:

a) Thực hiện nghiêm túc các quy định tại Thông tư này.

b) Phải nộp khoản tiền đặt trước trước khi tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Số tiền đặt trước được quy định tại khoản 2 Điều 10 Thông tư này.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Thương nhân được phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường) có các quyền sau:

a) Được nhận văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương sau khi nộp đủ số tiền trúng đấu giá.

b) Được nhập khẩu đường trực tiếp hoặc ủy thác cho thương nhân khác nhập khẩu theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

2. Thương nhân trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường có các nghĩa vụ sau đây:

a) Nộp số tiền trúng đấu giá vào tài khoản của Bộ Công Thương trong vòng 05 (năm) ngày làm việc kể từ khi công bố kết quả trúng đấu giá tại Cổng thông tin điện tử Bộ Công Thương (www.moit.gov.vn). Tài khoản nộp tiền quy định cụ thể tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nộp chứng từ xác nhận đã trả tiền trúng đấu giá về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu, Bộ Công Thương - địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

3. Thương nhân nhận được văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương chỉ được nhập khẩu đường phục vụ sản xuất; không được mua bán, chuyển nhượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

Chương II

QUY TRÌNH, THỦ TỤC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Mục 1. THÔNG BÁO TỔ CHỨC, NIÊM YẾT VỀ VIỆC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Điều 8. Thông báo tổ chức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

Hội đồng đấu giá thông báo về thời gian và địa điểm dự kiến tổ chức Phiên phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá (sau đây gọi tắt là Phiên đấu giá), thông báo mời tham gia, thủ tục tham gia chính thức trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ít nhất 21 (hai mươi mốt) ngày trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

Điều 9. Niêm yết về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

a) Hội đồng đấu giá thực hiện niêm yết việc tổ chức Phiên đấu giá để phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường tại Trụ sở Bộ Công Thương (địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội) ít nhất 07 (bảy) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá.

b) Nội dung niêm yết gồm: Tên, địa chỉ của Hội đồng đấu giá; Thời gian, địa điểm tổ chức Phiên đấu giá; Chủng loại đường, số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được phân giao theo phương thức đấu giá, đối tượng tham gia phân giao theo phương thức đấu giá; Giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường; Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá; Những thông tin khác có liên quan.

Điều 10. Giá khởi điểm, tiền đặt trước

1. Giá khởi điểm và bước giá do Hội đồng đấu giá quy định, công bố chi tiết tại Thông báo tổ chức, niêm yết về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

Công thức xác định giá khởi điểm hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường như sau: Giá khởi điểm = (Giá nhập khẩu - Giá mua đường trong nước) x hệ số X.

Trong đó:

a) Giá nhập khẩu được tính bằng giá CFR của đường tinh luyện + phí bảo hiểm + thuế nhập khẩu + thuế giá trị gia tăng + chi phí vận chuyển bốc xếp nội địa (giá CFR của đường tinh luyện nhập khẩu được tham chiếu trên thị trường London vào ngày Thông báo tổ chức đấu giá).

b) Giá mua đường trong nước là giá bán buôn đường tinh luyện giao tại nhà máy + chi phí vận chuyển bốc xếp nội địa + thuế giá trị gia tăng (giá bán buôn đường tinh luyện giao tại nhà máy được xác định trên cơ sở giá bình quân của hai miền Nam, Bắc vào ngày Thông báo tổ chức đấu giá).

c) Hệ số X là hệ số biến thiên, được Hội đồng đấu giá quy định và công bố sau khi được Chủ tịch Hội đồng đấu giá phê duyệt, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại thời điểm tổ chức Phiên đấu giá.

2. Tiền đặt trước: Số tiền đặt trước có giá trị tương đương với 10% giá trị của số lượng đường thương nhân đăng ký tham gia phân giao theo phương thức đấu giá được tính theo giá khởi điểm.

Mục 2. ĐĂNG KÝ THAM GIA PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Điều 11. Hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Mỗi thương nhân chỉ gửi một túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, bao gồm:

a) Phiếu bỏ giá (theo Mẫu tại Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này). Mỗi thương nhân có thể bỏ giá với mức giá đăng ký bằng hoặc khác nhau cho 01 (một) đơn giá và số lượng đăng ký tối đa không vượt quá 20 (hai mươi) đơn giá. Mỗi đơn giá có số lượng đăng ký là 1.000 (một nghìn) tấn.

Phiếu bỏ giá được để trong phong bì riêng, niêm phong, có chữ ký của thương nhân tại các mép của phong bì và đặt vào trong túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Phiếu bỏ giá này chỉ được mở tại Phiên đấu giá.

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ tương đương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

c) Chứng từ xác nhận việc nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Bộ Công Thương: 01 bản sao, có xác nhận và đóng dấu sao y bản chính của thương nhân.

2. Túi hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá được dán kín, có dấu niêm phong và ghi rõ trên mặt ngoài túi hồ sơ các nội dung sau:

a) Hồ sơ đề nghị tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

b) Tên thương nhân.

c) Thông tin liên lạc chi tiết của thương nhân (địa chỉ, số điện thoại, số fax, địa chỉ thư điện tử).

3. Nơi nhận, thời điểm nhận hồ sơ

a) Sau khi có thông báo tổ chức Phiên đấu giá, thương nhân gửi túi hồ sơ theo quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này theo đường bưu điện hoặc trực tiếp về bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá (Cục Xuất nhập khẩu - Bộ Công Thương, địa chỉ 23 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội).

b) Thời gian nhận hồ sơ được công bố tại Thông báo mời tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá.

c) Thời điểm nhận hồ sơ tính theo dấu công văn đến của Bộ Công Thương.

Điều 12. Xét duyệt hồ sơ

Hội đồng đấu giá kiểm tra xét duyệt hồ sơ và thông báo cho thương nhân kết quả xét duyệt hồ sơ: đủ điều kiện tham gia, cần bổ sung hồ sơ hoặc không đủ điều kiện tham gia.

1. Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá chậm nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

2. Trường hợp cần phải bổ sung hồ sơ, Hội đồng đấu giá thông báo để thương nhân nộp hồ sơ bổ sung cho bộ phận thường trực của Hội đồng đấu giá chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

3. Trường hợp không đủ điều kiện tham gia đấu giá, Hội đồng đấu giá thông báo cho thương nhân biết chậm nhất là 03 (ba) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá (có thể thông báo bằng văn bản hoặc email, fax).

Mục 3. TỔ CHỨC PHÂN GIAO HẠN NGẠCH THUẾ QUAN NHẬP KHẨU ĐƯỜNG THEO PHƯƠNG THỨC ĐẤU GIÁ

Điều 13. Hình thức phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá đấu giá

1. Phiên đấu giá được tổ chức theo hình thức bỏ phiếu gián tiếp.

2. Phương thức trả giá lên.

Điều 14. Trình tự phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

1. Tại Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá tiến hành mở phong bì Phiếu bỏ giá của thương nhân đủ điều kiện tham gia phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá. Sau đó, Hội đồng công bố toàn bộ kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân được xét chọn tham gia Phiên đấu giá.

2. Thương nhân trúng đấu giá là thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá cao từ trên xuống theo thứ tự đến hết số lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được bán đấu giá nhưng không thấp hơn mức giá khởi điểm.

Trường hợp các thương nhân có Phiếu bỏ giá với mức giá đưa ra bằng nhau với tổng lượng hạn ngạch thuế quan đăng ký lớn hơn lượng hạn ngạch thuế quan còn lại thì sẽ chia lượng hạn ngạch đó theo số lượng thương nhân đăng ký tại mỗi Phiếu bỏ giá. Trường hợp số lượng hạn ngạch được chia bị lẻ sẽ được thực hiện theo nguyên tắc làm tròn số hoặc theo quyết định của Chủ tịch Hội đồng đấu giá.

Điều 15. Kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá và hủy kết quả đấu giá

1. Kết quả đấu giá của tất cả các thương nhân cùng với danh sách thương nhân trúng đấu giá sẽ được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương, Báo Công Thương, Báo Nông nghiệp Việt Nam, Thời báo Tài chính Việt Nam ngay sau Phiên đấu giá.

2. Sau khi thương nhân trúng đấu giá đã nộp đủ số tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này và Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả đấu giá, Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Khi làm thủ tục nhập khẩu, ngoài hồ sơ nhập khẩu theo quy định hiện hành của pháp luật hải quan, thương nhân xuất trình văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của Bộ Công Thương cho cơ quan Hải quan.

3. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này (thời điểm nộp tiền là thời điểm tài khoản của Bộ Công Thương báo đã nhận tiền), thông báo kết quả trúng đấu giá của thương nhân sẽ tự động hết hiệu lực, thương nhân không được hoàn lại số tiền đã đặt trước.

4. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá từ chối nhận kết quả trúng đấu giá trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, Hội đồng đấu giá quyết định xem xét phê duyệt trúng đấu giá bổ sung cho thương nhân trả giá thấp hơn liền kề.

5. Trường hợp thương nhân trúng đấu giá nhưng từ chối kết quả đấu giá sau khi Bộ Công Thương đã ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, thương nhân không được hoàn lại toàn bộ số tiền trúng đấu giá đã nộp.

6. Trường hợp dư hạn ngạch do thương nhân không đấu giá, không đấu giá hết hoặc trúng đấu giá không hết, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương để Bộ Công Thương xem xét, quyết định phương án tiếp tục phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá đối với lượng hạn ngạch còn lại hoặc hủy bỏ lượng hạn ngạch còn lại, căn cứ vào diễn biến tình hình cung cầu mặt hàng đường tại thời điểm kết thúc đấu giá.

7. Kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá bị hủy trong các trường hợp sau:

a) Theo thỏa thuận giữa Hội đồng đấu giá và thương nhân trúng đấu giá về việc hủy kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá, trừ trường hợp gây thiệt hại hoặc làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức.

b) Hội đồng đấu giá, thương nhân tham gia đấu giá, thương nhân trúng đấu giá có hành vi thông đồng, móc nối trong quá trình phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá dẫn đến làm sai lệch thông tin về hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá hoặc kết quả đấu giá.

Điều 16. Phương thức thu tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường

1. Tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường được thu toàn bộ một lần trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

2. Thương nhân trúng đấu giá nộp tiền vào tài khoản của Bộ Công Thương (tên tài khoản: Văn phòng Bộ Công Thương, số tài khoản 999996739999 tại Ngân hàng Bưu điện Liên Việt - Chi nhánh Thanh Nhàn, Hà Nội).

3. Thời hạn nộp tiền trúng đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường của thương nhân trúng đấu giá được quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này.

Điều 17. Xử lý tiền đặt trước

1. Thương nhân trúng đấu giá khi nộp tiền trúng đấu giá thì số tiền đặt trước được trừ vào số tiền trúng đấu giá phải nộp của thương nhân.

2. Thương nhân đủ điều kiện tham gia đấu giá nhưng không trúng đấu giá, thương nhân đã nộp hồ sơ hợp lệ theo quy định tại Điều 11 Thông tư này nhưng có văn bản xin rút không tham gia đấu giá ít nhất là 02 (hai) ngày làm việc trước khi tiến hành Phiên đấu giá được hoàn lại tiền đặt trước trong vòng 05 (năm) ngày làm việc sau khi Phiến đấu giá kết thúc, trừ trường hợp quy định tại khoản 3 Điều này.

3. Thương nhân vi phạm các quy định về phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá tại Thông tư này và không được tham gia đấu giá, thương nhân từ chối kết quả trúng đấu giá trước khi Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá, thương nhân trúng đấu giá nhưng không nộp tiền trúng đấu giá theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 7 Thông tư này không được hoàn lại tiền đặt trước.

Điều 18. Quản lý, sử dụng kinh phí đấu giá

1. Chi phí phục vụ cho việc tổ chức đấu giá của Hội đồng đấu giá được trích từ số tiền thu được từ việc đấu giá hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường.

2. Toàn bộ số tiền trúng đấu giá, sau khi trừ chi phí quy định tại khoản 1 Điều này, được nộp vào ngân sách theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước và theo hướng dẫn của Bộ Tài chính.

Chương III

TRÁCH NHIỆM THI HÀNH

Điều 19. Trách nhiệm của Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá

Sau khi kết thúc Phiên đấu giá, Hội đồng đấu giá báo cáo Bộ Công Thương về kết quả phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá để Bộ Công Thương ban hành văn bản thông báo giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường cho thương nhân trúng đấu giá.

Điều 20. Tổ chức thực hiện

1. Các thương nhân, cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan có hành vi vi phạm quy định tại Thông tư này, tùy theo tính chất và mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật hiện hành.

2. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc hoặc vấn đề phát sinh, các cơ quan, tổ chức, thương nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương (Cục Xuất nhập khẩu) để kịp thời xem xét, giải quyết.

Điều 21. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 12 tháng 8 năm 2022./.

 

 

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng Bí Thư;
- Văn phòng TW và Ban Kinh tế TW;
- Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
- Cục KSTTHC - Văn phòng Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Công báo;
- Website: Chính phủ, Bộ Công Thương;
- Các Sở Công Thương;
- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng,
các Vụ, Cục, các đơn vị trực thuộc;
- Lưu: VT, XNK(5).ntmlinh(  ).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Trần Quốc Khánh

 

PHỤ LỤC

PHIẾU BỎ GIÁ
(Ban hành kèm theo Thông tư số 11/2022/TT-BCT ngày 27 tháng 6 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Công Thương quy định về việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đối với mặt hàng đường theo phương thức đấu giá)

TÊN THƯƠNG NHÂN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 202...

 

Kính gửi: Hội đồng phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu đường theo phương thức đấu giá
(Địa chỉ: S
23 Ngô Quyền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội)

1. Tên Thương nhân:

2. Địa chỉ:

Điện thoại:                                                 Email:

4. Ngành nghề kinh doanh: (nêu cụ thể)

5. Tên sản phẩm sản xuất, tinh luyện: (bánh kẹo, nước giải khát, đường tinh luyện, v.v...)

6. Thuộc hiệp hội, nhóm doanh nghiệp liên kết: (nêu cụ thể)

7. Nhu cầu sử dụng đường để sản xuất sản phẩm năm ... (tấn): (nêu cụ thể)

TT

Lượng đăng ký đấu giá (tấn)

Loại đường (đường thô, đường tinh luyện)

Giá đăng ký (nghìn VND)

Trị giá của đơn đấu giá (nghìn VND)

Số tiền đặt trước (nghìn VNĐ)

Đơn giá 1

1.000

 

A

A x 1.000

10% (giá khởi điểm x 1.000)

Đơn giá 2

1.000

 

B

 

 

Đơn giá 3

1.000

 

C

 

 

….

 

 

 

 

 

Đơn giá 20

1.000

 

C

 

 

Tổng số

 

 

 

 

 

Ghi chú: Tổng số lượng đăng ký không vượt quá 20 đơn giá.

 

 

Người đại diện theo pháp luật của thương nhân
(ký, ghi rõ họ tên, chức danh, đóng dấu)

 

Xem thêm

Văn bản khác