Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 116/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với hàng hoá, dịch vụ

Số/Ký hiệu 116/2002/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 25/12/2002
Ngày hiệu lực 01/01/2003
Ngày hết hiệu lực 01/01/2004
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Tệp đính kèm

       BỘ TÀI CHÍNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

     ----

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 116 /2002/TT-BTC

------------------------------

 

Hà Nội, ngày  25  tháng  12  năm 2002

 

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002

của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT)  đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

----------------------------

 

 

Căn cứ Luật thuế GTGT số 02/1997/QH9 ngày 10/5/1997;

 

Căn cứ Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hóa, dịch vụ.

 

Bộ Tài chính hướng dẫn bãi bỏ quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hóa, dịch vụ như sau:

 

1/ Bãi bỏ việc khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ (%) theo hướng dẫn tại điểm 1 mục IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC ngày 18/9/2002 hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư số 122/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 hướng dẫn thi hành Nghị định số 79/2000/NĐ-CP ngày 29/12/2000 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế GTGT đối với:

 

- Hàng hoá, dịch vụ thuộc đối tượng chịu thuế GTGT mua của cơ sở kinh doanh nộp thuế GTGT theo phương pháp tính trực tiếp trên GTGT có hoá đơn bán hàng (nay là hóa đơn bán hàng thông thường)

- Hàng hoá là nông sản, lâm sản, thuỷ sản chưa qua chế biến mua của cơ sở sản xuất không chịu thuế GTGT ở khâu sản xuất sử dụng hoá đơn GTGT.

- Hàng hoá  là nông, lâm, thuỷ sản chưa qua chế biến; đất, đá, cát, sỏi, các phế liệu mua của người bán không có hoá đơn, có Bảng kê (nay là hóa đơn thu mua hàng nông, lâm, thuỷ sản đối với hàng hóa là nông, lâm, thuỷ sản)

- Tiền bồi thường kinh doanh bảo hiểm của nghiệp vụ bảo hiểm thuộc đối tượng chịu thuế GTGT (tính trên giá trị bồi thường bảo hiểm) thuộc trách nhiệm bồi thường của cơ sở kinh doanh bảo hiểm.

 

2/ Đối với hàng hóa chịu thuế TTĐB cơ sở kinh doanh thương mại mua của cơ sở sản xuất để bán ra có hóa đơn bán hàng vẫn áp dụng khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo tỷ lệ 1% hướng dẫn tại điểm 1 mục IV Thông tư số 82/2002/TT-BTC (nêu trên).  

Không áp dụng quy định khấu trừ thuế GTGT đầu vào theo quy định tại điểm này đối với trường hợp cơ sở kinh doanh thương mại mua hàng hóa chịu thuế TTĐB của cơ sở sản xuất để xuất khẩu.

 

3/ Thông tư này có hiệu lực thi hành từ 1/1/2003. Các quy định trái với hướng dẫn tại Thông tư này đều bãi bỏ. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các đơn vị phản ánh về Bộ Tài chính để xem xét, giải quyết./.

 

 

 

     KT/ BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH

Nơi nhận

Thứ trưởng

- VP TW Đảng.                      

-VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước.

-Viện Kiểm sát NDTC,Toà án NDTC.

- Các Bộ, CQ ngang Bộ, cơ quan thuộc CP.

- Cơ quan TW của các Đoàn thể.

- UBND, Sở TCVG, Cục thuế các tỉnh, TP trực thuộc TW

- Các Tổng cục, Cục, Vụ, Viện, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính.                     

- Công báo.

- Lưu: VP  (HC, TH)

         TCT (HC, NV1)

 

 

            (ĐÃ KÝ)

 

 

      Trương Chí Trung

 

 


 

 

 

 

 


 

 

 


 

 

 

 

 

 


 

 

Xem thêm

Văn bản khác