Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 16/2024/TT-BTC bãi bỏ Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính

Số/Ký hiệu 16/2024/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Người ký Cao Anh Tuấn
Ngày ban hành 11/03/2024
Ngày hiệu lực 25/04/2024
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 16/2024/TT-BTC

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2024

 

THÔNG TƯ

BÃI BỎ CÁC QUYẾT ĐỊNH CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH BAN HÀNH QUY TRÌNH VỀ CÔNG TÁC THANH TRA TÀI CHÍNH

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Căn cứ Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2016/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật;

Cản cứ Nghị định số 14/2023/NĐ-CP ngày 20 tháng 4 năm 2023 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư bãi bỏ các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành quy trình về công tác thanh tra tài chính.

Điều 1. Bãi bỏ toàn bộ các Quyết định

Bãi bỏ toàn bộ 02 Quyết định sau đây:

1. Quyết định số 64/2006/QĐ-BTC ngày 08 ngày 11 tháng 2006 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình thanh tra tài chính.

2. Quyết định số 33/2007/QĐ-BTC ngày 15 ngày 5 tháng 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Quy trình Xử lý sau thanh tra, kiểm tra tài chính.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 04 năm 2024.

2. Chánh Thanh tra Bộ Tài chính, Chánh Văn phòng Bộ Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Tài chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Lãnh đạo Bộ Tài chính;
- Thanh tra Chính phủ;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Sở Tài chính các tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, TTr (80 bản)

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Cao Anh Tuấn

 

Xem thêm

Văn bản khác