Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 27/2023/TT-BGTVT sửa đổi Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển

Số/Ký hiệu 27/2023/TT-BGTVT
Cơ quan ban hành Bộ Giao thông Vận tải
Loại văn bản Thông tư
Người ký Nguyễn Xuân Sang
Ngày ban hành 29/09/2023
Ngày hiệu lực 29/09/2023
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2023/TT-BGTVT

Hà Nội, ngày 29 tháng 9 năm 2023

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA CÁC THÔNG TƯ TRONG LĨNH VỰC ĐĂNG KIỂM PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA VÀ TÀU BIỂN

Căn cứ Bộ luật Hàng hải Việt Nam ngày 25 tháng 11 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 15 tháng 6 năm 2004;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa ngày 17 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 56/2022/NĐ-CP ngày 24 tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giao thông vận tải;

Theo đề nghị của Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam;

Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư trong lĩnh vực đăng kiểm phương tiện thủy nội địa và tàu biển.

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT ngày 14 tháng 4 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về Áp dụng sửa đổi, bổ sung năm 2002 của Công ước quốc tế về an toàn sinh mạng con người trên biển năm 1974 ban hành kèm theo Bộ luật quốc tế về an ninh tàu biển và cảng biển (sau đây viết tắt là Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT)

1. Sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 3 Điều 6 như sau:

“a) Thành phần hồ sơ:

Đơn đề nghị của tổ chức, cá nhân theo Mẫu số 1, Mẫu số 2 tại Phụ lục XVII ban hành kèm theo Thông tư này; 01 ảnh màu cỡ 4 x 6 chụp trong thời gian 06 tháng kể từ ngày chụp đến ngày nộp hồ sơ (mặt sau ảnh ghi họ và tên, ngày tháng năm sinh).”

2. Bổ sung Phụ lục XVII ban hành kèm theo Thông tư số 27/2011/TT-BGTVT bằng Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 2. Thay thế Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT ngày 22 tháng 9 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của lãnh đạo, đăng kiểm viên và nhân viên nghiệp vụ của đơn vị đăng kiểm phương tiện thủy nội địa (sau đây viết tắt là Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT)

Thay thế Phụ lục III, Phụ lục IV ban hành kèm theo Thông tư số 49/2015/TT-BGTVT tương ứng bằng Phụ lục II, Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 29 tháng 9 năm 2023.

Điều 4. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Bộ, Chánh Thanh tra Bộ, các Vụ trưởng, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam, Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông vận tải, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các Thứ trưởng;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ GTVT;
- Báo GT, Tạp chí GTVT;
- Lưu: VT, TTCNTT (TD-03).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Xuân Sang

 

PHỤ LỤC I

MẪU ĐƠN ĐỀ NGHỊ THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ SĨ QUAN AN NINH TÀU, CÁN BỘ AN NINH CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục XVII

 

Mẫu số 1
(Mẫu đơn dành cho tổ chức)

 

Tên Tổ chức quản lý
thuyền viên
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:……………………..

…………, ngày …. tháng …. năm …………

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ

Kính gửi:…….. (tên cơ sở đào tạo, huấn luyện)……….

(Tổ chức QLTV)……… đề nghị…….. (tên cơ sở đào tạo, huấn luyện)……….. xét duyệt cho các cá nhân của công ty chúng tôi có tên sau đây tham dự khóa huấn luyện nghiệp vụ... (sĩ quan an ninh tàu hoặc cán bộ an ninh công ty)...:

TT

Họ và tên

Ngày tháng năm sinh

Số CCCD/ CMND

Số hộ chiếu, Quốc tịch(1)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tài liệu kèm theo:……………………………………………………………………………..

Công ty chúng tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật. Nếu sai, Công ty chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Đề nghị nhận kết quả:
□ Trực tiếp
□ Qua hệ thống bưu chính (Ghi rõ thông tin, địa chỉ nhận)
□ Khác (nêu rõ)…………….

LÃNH ĐẠO TỔ CHỨC QUẢN LÝ
THUYỀN VIÊN
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)

____________________

Ghi chú:
(1) Cung cấp thông tin Hộ chiếu, Quốc tịch chỉ áp dụng cho công dân nước ngoài. Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp căn cước công dân không phải khai.

 

 

Mẫu số 2
(Mẫu đơn dành cho cá nhân)

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

ĐƠN ĐỀ NGHỊ
THAM DỰ KHÓA HUẤN LUYỆN NGHIỆP VỤ

Kính gửi:…….. (tên cơ sở đào tạo, huấn luyện)……….

1. Họ và tên: …………………………………………………………………………………….

2. Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………….

3. Số CCCD/CMND: ……………………………………………………………………………

4. Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………..

5. Số hộ chiếu: …………………………………………………………………………………..

Do ……………………………………….cấp ngày ………………..tại…………………………

6. Đơn vị công tác hiện nay: ……………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………

Tôi làm đơn này kính đề nghị:……. (tên cơ sở đào tạo, huấn luyện) ……………………xét duyệt cho tôi được tham dự khóa huấn luyện nghiệp vụ: ... (sĩ quan an ninh tàu hoặc cán bộ an ninh công ty)

…………………………………………………………………….

Tài liệu kèm theo: ………………………………………………………………………………….

Tôi xin cam những điều khai trên và các tài liệu kèm theo là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật./.

 

Đề nghị nhận kết quả:
□ Trực tiếp
□ Qua hệ thống bưu chính (Ghi rõ thông tin, địa chỉ nhận)
□ Khác (nêu rõ)…………….

………., ngày…tháng…năm ………….
Người đề nghị
(Ký và ghi rõ họ tên)

____________________

Ghi chú:
Cung cấp thông tin Hộ chiếu, Quốc tịch chỉ áp dụng cho công dân nước ngoài. Trường hợp công dân Việt Nam đã được cấp căn cước công dân không phải khai mục 4, 5.

 

PHỤ LỤC II

MẪU GIẤY ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN/ CÔNG NHẬN LẠI/ CÔNG NHẬN NÂNG HẠNG ĐĂNG KIỂM VIÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục III

ĐƠN VỊ CHỦ QUẢN
ĐƠN VỊ ĐĂNG KIỂM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:…………

…………………, ngày……. tháng……. năm………..

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ

CÔNG NHẬN/ CÔNG NHẬN LẠI/ CÔNG NHẬN NÂNG HẠNG ĐĂNG
KIỂM VIÊN PHƯƠNG TIỆN THỦY NỘI ĐỊA

Kính gửi:………………………………………….

1. Đơn vị đăng kiểm: ……………..……………..……………..……………..……………..

2. Địa chỉ: ……………..……………..……………..……………..……………..……………

3. Số điện thoại:……………..…………….. Số Fax:……………..……………..…………..

4. Đề nghị Cục Đăng kiểm Việt Nam đánh giá để công nhận/công nhận lại/công nhận nâng hạng (*) Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa cho ông (bà):

5. Họ và tên:……………..……………..……………..……………..……………..………….

6. Ngày tháng năm sinh: ……………..……………..……………..……………..…………..

7. Số CCCD/CMND: ……………..……………..……………..……………..……………….

8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: ……………..……………..……………..……………..

9. Hiện đang là Đăng kiểm viên (**):…………….. (đã hoàn thành chương trình tập huấn Giấy chứng nhận số …..(Đăng kiểm viên công nhận lần đầu, nâng hạng)/Giấy chứng nhận Đăng kiểm viên số…… (Đăng kiểm viên công nhận lại, nâng hạng))

10. Hạng Đăng kiểm viên đề nghị đánh giá công nhận: ……………..……………..

11. Đăng kiểm viên thực hiện công tác kiểm tra đề nghị đánh giá công nhận lại/công nhận nâng hạng (*):

11.1. Số lượng phương tiện đóng mới (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu:

Thép

Nhôm

Gỗ

Chất dẻo cốt sợi thủy tinh

Xi măng lưới thép

Khác

 

 

 

 

 

 

11.2. Số lượng phương tiện đang khai thác (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng (đối với Đăng kiểm viên đánh giá lại, nâng hạng) phân theo loại vật liệu đóng tàu và loại hình kiểm tra:

Loại hình kiểm tra

Số phương tiện phân theo vật liệu đóng tàu

Thép

Nhôm

Gỗ

Chất dẻo
cốt sợi thủy
tinh (FRP)

Xi măng lưới thép

Khác

Định kỳ

 

 

 

 

 

 

Trên đà

 

 

 

 

 

 

Trung gian

 

 

 

 

 

 

Hàng năm

 

 

 

 

 

 

Bất thường

 

 

 

 

 

 

12. Đăng kiểm viên thẩm định thiết kế đề nghị đánh giá công nhận lại/bổ sung phạm vi thực hiện (*):

12.1. Số lượng thiết kế (chiếc) thực hiện trong thời gian giữ hạng:

Đối tượng
thẩm định

Loại hình thẩm định thiết kế

Đóng mới

Hoán cải

Sửa đổi

Lập hồ sơ

Mẫu định hình

 

 

 

 

 

 

12.2 Số lượng thiết kế sản phẩm công nghiệp được thẩm định (Ghi cụ thể số lượng)

Xin gửi kèm các hồ sơ:

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………….

 

Đơn vị đăng kiểm
(Ký tên & đóng dấu)

 

- (*) gạch bỏ những phần không thích hợp.

- (**) Ghi: Đăng kiểm viên thực tập hoặc hạng Đăng kiểm viên đang giữ

 

PHỤ LỤC III

MẪU LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN CỦA NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN ĐĂNG KIỂM VIÊN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 27/2023/TT-BGTVT ngày 29 tháng 9 năm 2023 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải)

Phụ lục IV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN

Phần I

TỰ THUẬT VỀ BẢN THÂN

Họ và tên: …………………………………………………………………………………………

Ngày tháng năm sinh: ……………………………………………………………………………

Số CCCD/CMND: ………………………………………………………………………………..

Đơn vị công tác: ………………………………………………………………………………….

Chức danh hiện giữ: ……………………………………………………………………………..

Trình độ:

+ Chuyên môn:……………………………………………………………………….

 

+ Ngoại ngữ:………………………………………………………………………….

Đã được đào tạo bổ sung những chuyên ngành khác:

1. Vỏ tàu thủy □

2. Máy, điện tàu thủy □

3. Vô tuyến điện □

Đã hoàn thành chương trình tập huấn nghiệp vụ Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hạng: .................. do Cục Đăng kiểm Việt Nam tổ chức từ ngày …./…./.….. đến ngày …./…./.….. tại……………………………………………..

Kết quả đạt loại……………………………………

Quá trình công tác chuyên môn, nghiệp vụ

TT

Chức danh

Chức vụ

Thời gian

Đơn vị công tác

Từ

Đến

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Đào tạo nghiệp vụ

Tên khóa đào tạo

Địa điểm

Nơi đào tạo

Thời gian (từ---đến)

Kết quả

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Khen thưởng kỷ luật:

TT

Hình thức khen thưởng, kỷ luật

Ngày ra quyết định

Thời hạn kỷ luật

Cơ quan ra quyết định khen thưởng, kỷ luật

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phần II

TỰ ĐÁNH GIÁ BẢN THÂN

Đối chiếu với tiêu chuẩn Đăng kiểm viên phương tiện thủy nội địa hạng…….. tôi tự xác định như sau:

Về phẩm chất đạo đức……………………… Về chuyên môn……………………………..

Về trình độ ngoại ngữ……………………… Về trình độ nghiệp vụ Đăng kiểm…………..

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là đúng, nếu có gì sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm.

 

Xác nhận của đơn vị

Người khai
(Ký, ghi rõ họ tên)

 

Xem thêm

Văn bản khác