Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 316/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo Quyết định 1752/QĐ-TTg ngày 03/09/2016

Số/Ký hiệu 316/2016/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Người ký Vũ Thị Mai
Ngày ban hành 02/12/2016
Ngày hiệu lực 03/09/2016
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 316/2016/TT-BTC

Hà Nội, ngày 02 tháng 12 năm 2016

 

THÔNG TƯ

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN MỘT SỐ CƠ CHẾ TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN LỌC HÓA DẦU BÌNH SƠN THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1752/QĐ-TTG NGÀY 03/9/2016

Căn cứ Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu s 107/2016/QH13 ngày 06/04/2016;

Căn cLuật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 ngày 29/11/2006, Luật sửa đi, bsung một s điu của Luật Quản lý thuế s 21/2012/QH13 ngày 20/11/2012; Luật số 106/2016/QH13 ngày 06/4/2016 sửa đi, bổ sung một s điu của Luật thuế giá trị gia tăng, Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản thuế; Luật sửa đi, bổ sung một sđiều của các Luật về thuế s 71/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị định s 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Căn cứ Quyết định s1725/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Chính phủ sửa đi một s điu Quyết định s952/QĐ-TTg ngày 26/7/2012 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế tài chính của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành Viên Lọc hóa dầu Bình Sơn;

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Chính sách Thuế,

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện thu điu tiết đi với sản phm xăng sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn theo quy định tại Quyết định s1752/QĐ-TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng và người nộp khoản thu điều tiết

1 Thông tư này hướng dẫn thực hiện thu điều tiết đối với sản phẩm xăng (gồm: xăng khoáng R92, R95 và xăng E5) sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ) của Công ty trách nhiệm hữu hạn Nhà nước một thành viên Lọc hóa dầu Bình Sơn (sau đây viết tắt là Công ty Bình Sơn).

2. Đối tượng thu điều tiết là sản phẩm xăng nêu tại khoản 1 Điều này.

3. Công ty Bình Sơn là đơn vị có trách nhiệm kê khai, nộp khoản thu điều tiết nêu tại Điều này vào ngân sách nhà nước.

Điều 2. Đối tượng và hồ sơ xác định không thu điều tiết

1. Sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất xuất khẩu hoặc uỷ thác xuất khẩu.

2. Sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất bán cho Thương nhân đầu mối theo quy định tại Nghị định số 83/2014/NĐ-CP ngày 03/9/2014 của Chính phủ về kinh doanh xăng dầu và các doanh nghiệp khác được phép mua sản phẩm xăng từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật.

3. Chứng từ làm căn cứ xác định không thu điều tiết đối với các trường hợp quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này gồm:

a. Bản phê duyệt của cơ quan nhà nước có thẩm quyền (Bộ Công thương) về việc cho phép xuất khẩu các sản phẩm xăng (nếu có).

b. Hợp đồng xuất khẩu; hợp đồng ủy thác xuất khẩu đối với trường hợp uỷ thác xuất khẩu; hợp đng xuất khẩu của các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp quy định tại khoản 2 Điều này được ký với công ty nước ngoài (trường hợp xuất khẩu qua thương nhân đu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm xăng từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật).

c. Chứng từ thanh toán qua ngân hàng đối với hàng hoá xuất khẩu và các chứng từ khác theo quy định của pháp luật.

d. Tờ khai hải quan đối với hàng hoá xuất khẩu.

Đối với trường hợp Công ty Bình Sơn không trực tiếp xuất khẩu thì hàng quý các thương nhân đầu mối và doanh nghiệp được phép mua sản phẩm xăng từ Công ty Bình Sơn để xuất khẩu theo quy định của pháp luật có trách nhiệm sao gửi cho Công ty Bình Sơn bản sao các chứng từ nêu tại khoản này đtheo dõi, quản lý khi kê khai tạm nộp khoản thu điều tiết.

Điều 3. Căn cứ thu điều tiết

Căn cứ tính số thu điều tiết khi tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ) sản phẩm xăng nêu tại Điều 1 Thông tư này của Công ty Bình Sơn được xác định bằng sản lượng xăng tiêu thụ thực tế hàng tháng nhân (x) với giá tính thu điều tiết và nhân (x) với tỷ lệ thu điều tiết. Trong đó:

1. Sản lượng xăng tiêu thụ thực tế hàng tháng là tổng sản lượng tiêu thụ sản phẩm xăng trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ) thực tế trong tháng. Đối với xăng E5 (được pha chế từ 95% xăng RON92 phối trộn với 5% E100 biên tính) sản lượng tiêu thụ thực tế hàng tháng được xác định bằng (=) tổng sản lượng xăng E5 tiêu thụ thực tế hàng tháng (x) 95%.

2. Giá tính thu điều tiết là giá bán được xác định trên cơ sở giá Platt’s Singapore cộng thêm phụ phí thị trường theo Hợp đồng tiêu thụ sản phẩm của Công ty Bình Sơn, không bao gồm khoản thu điều tiết và các khoản thuế, phí phải nộp ngân sách nhà nước (nếu có).

3. Tỷ giá quy đổi được áp dụng theo tỷ giá USD/VND bán ra (tỷ giá cuối ngày) của Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam công bố vào ngày đủ giá Platt’s tính cho lô hàng.

4. Tỷ lệ thu điều tiết là 10%.

Điều 4. Đồng tiền nộp khoản thu điều tiết

Đồng tiền nộp khoản thu điều tiết là Đồng Việt Nam.

Điều 5. Điều tiết và hạch toán ngân sách

1. Khoản thu điều tiết đối với sản phẩm xăng theo quy định tại Thông tư này là khoản thu thuộc ngân sách nhà nước, được điều tiết 100% cho ngân sách trung ương.

2. Khi nộp khoản thu điều tiết đối với sản phẩm xăng theo quy định tại Thông tư này, Công ty Bình Sơn hạch toán vào Chương 121, mục 4900 tiểu mục 4908.

Điều 6. Hạch toán kế toán

Khoản thu điều tiết phải nộp ngân sách nhà nước khi tiêu thụ sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến bán ra theo quy định tại Thông tư này là khoản chi phí được trừ khi xác định thu nhập tính thuế thu nhập doanh nghiệp trong kỳ tính thuế.

Kế toán các nghiệp vụ cụ thể Công ty Bình Sơn thực hiện như sau:

+ Khi xác định số phải nộp ngân sách nhà nước đối với khoản thu điều tiết, ghi:

Nợ Tài khoản 632 - Giá vốn hàng bán

Có Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

+ Khi nộp tiền vào ngân sách nhà nước ghi:

Nợ Tài khoản 3339 - Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác

Có Tài khoản 112 - Tiền gửi ngân hàng

Điều 7. Kê khai, thu nộp, quyết toán khoản thu điều tiết

Định kỳ hàng tháng, Công ty Bình Sơn có nghĩa vụ tự kê khai, nộp vào ngân sách nhà nước khoản thu điều tiết cho cơ quan thuế theo mẫu tờ khai khoản thu điều tiết số 01 ban hành kèm theo Thông tư này.

Công ty Bình Sơn có nghĩa vụ thực hiện việc quyết toán thu, nộp khoản thu điều tiết của năm với cơ quan thuế theo mẫu tờ khai quyết toán khoản thu điều tiết số 02 ban hành kèm theo Thông tư này (không phải gửi Bảng kê hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra chịu khoản thu điều tiết khi lập hồ sơ kê khai, thu nộp, quyết toán khoản thu điều tiết).

Thời hạn kê khai, nộp vào Ngân sách Nhà nước khoản thu điều tiết hàng tháng thực hiện như quy định về thời hạn nộp hồ sơ khai thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành.

Thời hạn khai, nộp quyết toán năm thực hiện như quy định về thời hạn quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

Điều 8. Tổ chức thực hiện

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định số 1725/QĐ- TTg ngày 03/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Kể từ ngày 03/09/2016, trường hợp Công ty Bình Sơn đã thực hiện kê khai, nộp khoản thu điều tiết vào ngân sách nhà nước khác với hướng dẫn tại Thông tư này thì công ty khai điều chỉnh và nộp theo hướng dẫn tại Thông tư này.

2. Kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2017, bãi bỏ quy định về thu điều tiết đối với sản phẩm xăng do Công ty Bình Sơn sản xuất, chế biến tiêu thụ trong nước (bao gồm cả tiêu dùng nội bộ) quy định tại Thông tư này.

3. Thông tư này thay thế các Thông tư số 24/2013/TT-BTC ngày 01/03/2013 và số 177/2013/TT-BTC ngày 29/11/2013 của Bộ Tài chính.

4. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc đề nghị các tổ chức, cá nhân có liên quan kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để sửa đổi, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ, các Phó TTCP;
- Văn phòng TW Đảng và các ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội,
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Toà án nhân dân TC;
- Viện Kiểm sát nhân dân TC;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Cục Thuế, Hải quan các tỉnh, thành phố;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Website Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, CST (PXNK).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Vũ Thị Mai

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

TỜ KHAI KHOẢN THU ĐIỀU TIẾT
(Dành cho người nộp khoản thu khai)

Mẫu số 01
(Ban hành kèm theo Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính)

 

[01] Kỳ tính thu: Tháng ……….Năm ………

[02] Lần đầu □               [03] Bổ sung lần thứ □

[04] Tên người nộp khoản thu

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: ..........................................................................................................................

[07] Quận/huyện: …………………[08] tỉnh/thành phố: .........................................................

[09] Điện thoại: ……………………..[10] Fax: ………………………[11] Email: .....................

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

 

A

Tổng giá trị sản lưng sản phẩm xăng tiêu thtrong kỳ

[12] = [13] + [15]

I

Tiêu thụ trong nưc

[13]

 

Trong đó: Giá trị chịu thu điều tiết

[14]

II

Xuất khẩu

[15]

B

Tỷ lệ thu điều tiết (%)

[16]

C

Tổng số thu điều tiết sản phẩm ng tiêu thtrong kỳ

[17]

Tôi cam đoan số liệu khai trên là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

 

…………., ngày …….. tháng ….. năm………..
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

Nơi gửi Tờ khai:

- Cơ quan thuế:

- Địa chỉ:

 

Cơ quan thuế nhận Tờ khai:

- Ngày nhận:

- Người nhận (ký, ghi rõ họ tên, chức danh)

Ghi chú: Tờ khai này được lập thành 2 bản: 01 bản gửi cơ quan thuế, 01 bản lưu tại Công ty thực hiện kê khai nộp khoản thu điều thiết.

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Mẫu số 02
(Ban hành kèm theo Thông tư số 316/2016/TT-BTC ngày 02/12/2016 của Bộ Tài chính)

 

TỜ KHAI QUYẾT TOÁN KHOẢN THU ĐIỀU TIT

[01] Kỳ tính thu: từ …. Đến ………

[02] Lần đầu □               [03] Bổ sung lần thứ □

□ Doanh nghiệp có cơ sở sản xuất hạch toán phụ thuộc

[04] Tên người nộp khoản thu

[05] Mã số thuế:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[06] Địa chỉ: .........................................................................................................................

[07] Quận/huyện: …………………[08] tỉnh/thành phố: .......................................................

[09] Điện thoại: ……………………..[10] Fax: ………………………[11] Email:

Đơn vị: đồng Việt Nam

STT

Chỉ tiêu

 

(1)

(2)

(3)

A

Tổng giá trị sản lượng sản phẩm xăng tiêu thụ trong kỳ

[12]

I

Tiêu thụ trong nước

[13]

II

Xuất khẩu

[14]

B

Tỷ lệ điều tiết (%)

[15]

C

Tổng số thu điều tiết sản phẩm xăng tu thụ trong kỳ

[16]

Ngoài các Phụ lục của tờ khai này, chúng tôi gửi kèm theo các tài liệu sau:

1

 

2

 

3

 

4

 

Tôi cam đoan là các số liệu khai trên này là đúng và chịu trách nhiệm trước pháp luật về số liệu đã khai./.

 

 

…………., ngày …….. tháng ….. năm………..
NGƯỜI NỘP KHOẢN THU hoặc
ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA NGƯỜI NỘP KHOẢN THU
Ký tên, đóng dấu (ghi rõ họ tên và chức vụ)

 

Xem thêm

Văn bản khác