Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/20007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc

Số/Ký hiệu 41/2009/TT-BLĐTBXH
Cơ quan ban hành Bộ Lao động Thương binh và Xã hội
Loại văn bản Thông tư
Người ký Phạm Minh Huân
Ngày ban hành 30/12/2009
Ngày hiệu lực 13/02/2010
Ngày hết hiệu lực 15/02/2016
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Tệp đính kèm


BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH

                   VÀ XÃ HỘI

------------------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

------------------------

Số: 41/2009/TT-BLĐTBXH

           Hà Nội, ngày 30 tháng  12  năm 2009

 

 

 

THÔNG TƯ

Hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về bảo hiểm xó hội bắt buộc

           

Căn cứ Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về bảo hiểm xó hội bắt buộc (sau đây gọi tắt là Nghị định số 152/2006/NĐ-CP) và Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xó hội về bảo hiểm xó hội tự nguyện (sau đây gọi tắt là Nghị định số 190/2007/NĐ-CP), Bộ Lao động- Thương binh và Xó hội hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số khoản của Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 01 năm 2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP (sau đây gọi tắt là Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH) đó được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 như sau:

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung một số khoản vào Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Mục II chế độ thai sản phần B như sau:

“2. Thời gian nghỉ việc hưởng chế độ thai sản khi sinh con là 5 tháng theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 15 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP áp dụng đối với lao động làm nghề hoặc công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm kể cả lao động làm nghề hoặc công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; lao động nữ có thời gian làm việc từ đủ 6 tháng trở lên ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số từ 0,7 trở lên, trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.”

2. Sửa đổi khoản 6 Mục II chế độ thai sản phần B như sau:

“6. Thời gian người lao động nghỉ việc hưởng chế độ thai sản từ 14 ngày làm việc trở lờn trong thỏng, thỡ cả người lao động và người sử dụng lao động khụng phải đóng bảo hiểm xó hội trong tháng đó nhưng vẫn được tớnh là thời gian có đóng bảo hiểm xó hội.”

3. Bổ sung vào cuối khoản 4 Mục III chế độ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp phần B như sau:

“Trường hợp bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp mà sau đó không xác định được thời điểm điều trị xong, ra viện (trong giấy ra viện cũn cú chỉ định hẹn khám lại; tháo bột; tháo nẹp; tháo vít) thỡ thời điểm hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng được tính từ tháng có kết luận của Hội đồng giám định y khoa”.

4. Bổ sung khoản 12 vào Mục IV chế độ hưu trí phần B như sau:

12. Tính hưởng chế độ hưu trí đối với người tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc trước đó đó tham gia bảo hiểm xó hội tự nguyện

a) Người tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc trước đó đó tham gia bảo hiểm xó hội tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện, thỡ thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí là tổng thời gian đó đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc và bảo hiểm xó hội tự nguyện.

Vớ dụ 1: ông A, có 10 năm đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó  hội tự nguyện, sau đó có 15 năm đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc. Thời gian đóng bảo hiểm xó hội làm cơ sở tính hưởng chế độ hưu trí của ông A là 10 năm + 15 năm = 25 năm.”

b) Mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội đối với người tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc trước đó tham gia bảo hiểm xó hội tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP được tính như sau:

 

 

 

 

 

 

 

 


Trong đó:

Mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc được tính theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP và các khoản 4, 5, 6 mục IV Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH (đó được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư số 19/2008/TT-BLĐTBXH ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Bộ Lao động- Thương binh và Xó hội).

b1) Khi tớnh mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội, thỡ tiền lương, tiền công đối với đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá sinh hoạt quy định tại Điều 32 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP và Điều 18 Nghị định số 190/2007/NĐ-CP.

b2) Mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội nờu trờn được dùng làm căn cứ tính mức lương hưu, trợ cấp một lần khi nghỉ hưu, trợ cấp bảo hiểm xó hội một lần, trợ cấp tuất một lần.

Vớ dụ 2: ụng A (ở ví dụ 1) có 10 năm đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện với tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện sau khi điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng là 138.000.000 đồng và có 15 năm đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc với mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc là 2.200.000 đồng/thỏng. Mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội của ụng A là:

 
 
 

 

 


            = 1.780.000 đồng/tháng

Vớ dụ 3: ông B đủ điều kiện hưởng lương hưu từ tháng 01/2013, có quá trỡnh tham gia bảo hiểm xó hội như sau:

- Từ thỏng 01/1993 đến tháng 12/2007 (15 năm) tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc, sau đó bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc;

- Từ tháng 01/2008 đến tháng 12/2008 (1 năm) đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện với tổng cỏc mức thu nhập thỏng đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện sau khi điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng là 8.200.000 đồng, sau đó bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện;

- Từ tháng 01/2009 đến tháng 12/2009 (1 năm) tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc và tiếp tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc;

- Từ tháng 01/2010 đến tháng 12/2011 (2 năm) đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện với tổng cỏc mức thu nhập thỏng đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện sau khi điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng là 25.100.000 đồng, sau đó tiếp tục bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện;

- Từ tháng 01/2012 đến tháng 12/2012 (1 năm) tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc.

Như vậy, ông B có 17 năm đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc, mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc là 3.000.000 đồng/tháng.

Thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện là 3 năm, tổng các mức thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện sau khi điều chỉnh theo chỉ số giá tiêu dùng là:

8.200.000 đồng + 25.100.000 đồng = 33.300.000 đồng.

Mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội của ụng B được tính như sau:

 

 

 

 


              = 2.688.750 đồng/tháng

 

c) Mức lương hưu hằng tháng được tính bằng tích số của tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng với mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội quy định tại điểm b khoản này.

d) Người có tổng thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc đủ 20 năm trở lên, nếu mức lương hưu hằng tháng sau khi tính theo quy định tại điểm c khoản này mà thấp hơn mức lương tối thiểu chung thỡ được điều chỉnh bằng mức lương tối thiểu chung.

đ) Mức trợ cấp một lần khi nghỉ hưu được tính theo quy định tại khoản 4 Điều 28 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP, cứ mỗi năm đóng bảo hiểm xó hội được tính bằng 0,5 tháng mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội quy định tại điểm b khoản này.

e) Người tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc trước đó đó tham gia bảo hiểm xó hội tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện thỡ điều kiện để hưởng bảo hiểm xó hội một lần thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 30 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP. Thời gian đóng bảo hiểm xó hội để tính hưởng bảo hiểm xó hội một lần là tổng thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc và bảo hiểm xó hội tự nguyện. Mức hưởng bảo hiểm xó hội một lần được tính bằng 1,5 thỏng mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội quy định tại điểm b khoản này cho mỗi năm đóng bảo hiểm xó hội. Trường hợp đóng bảo hiểm xó hội từ đủ 3 tháng đến đủ 6 tháng thỡ mức hưởng bằng 0,75 tháng mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công, thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội; đóng bảo hiểm xó hội từ trờn 6 thỏng đến đủ 1 năm thỡ mức hưởng bằng 1,5 tháng mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội.”

5. Sửa đổi khoản 4 Mục V chế độ tử tuất Phần B như sau:

4. Thân nhân của các đối tượng quy định tại khoản 1 Điều 36 nếu bị suy giảm khả năng lao động thỡ việc giỏm định mức suy giảm khả năng lao động xét hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP do tổ chức bảo hiểm xó hội giới thiệu. Thời hạn giới thiệu giỏm định mức suy giảm khả năng lao động trong vũng 4 thỏng kể từ khi người lao động bị chết.

Trường hợp khi người lao động chết mà con đang trong độ tuổi hưởng trợ cấp hàng tháng, thỡ thời hạn giới thiệu giám định mức suy giảm khả năng lao động trong vũng 4 thỏng trước và 4 tháng sau thời điểm dừng hưởng trợ cấp theo quy định. Khi có kết luận suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên thỡ được hưởng tiếp trợ cấp kể từ tháng dừng hưởng trợ cấp.”

6. Bổ sung khoản 6 vào Mục V chế độ tử tuất Phần B như sau:

6. Trợ cấp tuất đối với người tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc trước đó đó tham gia bảo hiểm xó hội tự nguyện.

a) Người tham gia bảo hiểm xó hội bắt buộc trước đó đó tham gia bảo hiểm xó hội tự nguyện và bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện, thỡ thời gian làm cơ sở tính hưởng chế độ tử tuất là tổng thời gian đó đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc và bảo hiểm xó hội tự nguyện.

b) Người đó cú thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên khi chết thỡ thõn nhõn được hưởng trợ cấp tuất hằng tháng theo quy định tại khoản 2 Điều 36 và Điều 37 Nghị định số 152/2006/NĐ-CP.

c) Người có thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc dưới 15 năm hoặc có thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc từ đủ 15 năm trở lên mà khi chết không có thân nhân đủ điều kiện hưởng trợ cấp tuất hằng tháng thỡ thõn nhõn được hưởng trợ cấp tuất một lần, mức trợ cấp tuất một lần được tính như sau:

 

 
 
 

 

 

 


Trong đó:

- N : số năm đóng bảo hiểm xó hội (bao gồm cả bảo hiểm xó hội tự nguyện và bảo hiểm xó hội bắt buộc).

- Mbqtl,tn : mức bỡnh quõn tiền lương, tiền cụng và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội theo quy định tại khoản 6a mục IV phần B Thông tư này.

Mức trợ cấp tuất một lần thấp nhất bằng 3 thỏng mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đóng bảo hiểm xó hội.

d) Người đang hưởng lương hưu mà có dưới 15 năm đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc hoặc cú từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc trở lờn nhưng không có thân nhân thuộc diện hưởng tiền tuất hằng tháng thỡ thõn nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần, cách tính như quy định tại khoản 2 mục V phần B Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH; mức thấp nhất bằng 3 tháng lương hưu đang hưởng trước khi chết.”

7. Bổ sung vào cuối điểm b khoản 5 phần D như sau:

“Thời điểm hưởng lương hưu của đối tượng này tính từ tháng liền kề sau tháng đủ thời gian 20 năm đóng và nộp đủ hồ sơ.

Vớ dụ 4: ông C đủ tuổi đời để hưởng chế độ hưu trí vào tháng 4/2009, tính đến tháng 4/2009 ông mới có 19 năm 7 tháng đóng bảo hiểm xó hội. Trường hợp ông C được đóng tiếp cho 5 tháng cũn thiếu. Thỏng 5/2009 ụng C đóng một lần cho 5 tháng cũn thiếu và nộp đủ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xó hội. Vậy thời điểm hưởng lương hưu của ông C được tính từ tháng 9/2009.

Vớ dụ 5: Trường hợp ông C (ở vớ dụ 4), thỏng 11/2009 ụng C mới đóng đủ tiền cho 5 tháng cũn thiếu và nộp đủ hồ sơ cho cơ quan bảo hiểm xó hội. Vậy thời điểm hưởng lương hưu của ông C được tính từ tháng 12/2009.”

8. Bổ sung vào cuối điểm c khoản 5 phần D như sau:

“Thời điểm hưởng tuất hàng tháng của các đối tượng này tính từ tháng liền kề sau tháng người lao động chết”.

9. Bổ sung các khoản 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 và khoản 20 vào Phần D như sau:

“13. Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng trước ngày 01/01/2007 thỡ việc trang cấp phương tiện trợ giúp sinh hoạt, dụng cụ chỉnh hỡnh được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản ban hành trước ngày 01/01/2007.

14. Người đang hưởng trợ cấp bệnh binh, sau đó có thời gian tham gia công tác và đóng bảo hiểm xó hội thỡ ngoài chế độ bệnh binh cũn được hưởng chế độ bảo hiểm xó hội. Thời gian tớnh hưởng bảo hiểm xó hội là thời gian đó đóng bảo hiểm xó hội, thời gian cụng tỏc tớnh hưởng chế độ bệnh binh không được tính để hưởng bảo hiểm xó hội.

15. Bản sao giấy tờ định cư ở nước ngoài đối với người lao động hưởng bảo hiểm xó hội một lần trong trường hợp ra nước ngoài để định cư quy định tại khoản 4 Điều 120 Luật Bảo hiểm xó hội là Bản thị thực nhập cảnh được lưu trú dài hạn hoặc Thẻ thường trú hoặc Giấy xác nhận lưu trú dài hạn do cơ quan có thẩm quyền nước sở tại cấp; các giấy tờ này được dịch và công chứng.

16. Giấy ra viện hoặc phiếu hội chẩn của bệnh viện đối với người lao động mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày, quy định tại khoản 2 Điều 112 Luật Bảo hiểm xó hội, trong đó cú ghi rừ tờn bệnh mà người lao động phải điều trị. Việc thanh toán chế độ ốm đau, được thực hiện theo hồ sơ của từng đợt người lao động nghỉ việc để điều trị (nội trỳ hoặc ngoại trỳ).

17. Thời gian là cỏn bộ xó được tính hưởng bảo hiểm xó hội của người lao động được coi là thời gian đóng bảo hiểm xó hội theo chế độ tiền lương do nhà nước quy định để làm cơ sở tớnh mức bỡnh quõn tiền lương, tiền công tháng đóng bảo hiểm xó hội.

18. Việc tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xó hội được thực hiện theo hướng dẫn tại các văn bản quy định trước đây về tính thời gian công tác trước ngày 01 tháng 01 năm 1995 để hưởng bảo hiểm xó hội của cỏn bộ, cụng chức, viờn chức, cụng nhõn, quõn nhõn và cụng an nhõn dõn.

19. Người lao động vừa có thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện, vừa cú thời gian đóng bảo hiểm xó hội bắt buộc thỡ thời gian đóng bảo hiểm xó hội tự nguyện khụng được tính hưởng chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

20. Người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xó hội hàng thỏng tạm dừng do mất tớch, sau đó toà án tuyên bố là đó chết thỡ thời gian từ khi dừng hưởng đến khi toà án tuyên bố là đó chết khụng được hưởng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xó hội hàng thỏng”.

éiều 2. éiều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký ban hành.

2. Quy định tại các khoản 1, 2, 4, 6, 7, 8 và các điểm 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20 của khoản 9 Điều 1 Thông tư này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2007.

Quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư này áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2008.

3. Trong quỏ trỡnh thực hiện, mọi vướng mắc đề nghị phản ánh về Bộ Lao động- Thương binh và Xó hội để nghiên cứu, giải quyết./.

 

 

Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;

- Văn phũng Quốc hội;

- Văn phũng Chủ tịch nước;

- Văn phũng Chớnh phủ;

- VP Tư Đảng và các Ban của Đảng;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;

- Toà ỏn nhõn dõn tối cao;

- Viện Kiểm sỏt nhõn dõn tối cao;

- Kiểm toán Nhà nước;

- Bảo hiểm xó hội Việt Nam;

- UBND cỏc tỉnh, thành phố trực thuộc Tư;

- Sở LĐ-TB&XH các tỉnh, thành phố trực thuộc Tư;

- Cụng bỏo; Website Chớnh phủ;

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);

- Lưu VT, PC, BHXH.

KT. BỘ TRƯỞNG

THỨ TRƯỞNG

 

(Đó ký)

 

 

 

 

Phạm Minh Huõn

 

 

 

 

 

Xem thêm

Văn bản khác