Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 53/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính

Số/Ký hiệu 53/2002/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Người ký Trương Chí Trung
Ngày ban hành 25/06/2002
Ngày hiệu lực 10/07/2002
Ngày hết hiệu lực 25/11/2005
Hiệu lực văn bản Hết hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH                  

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam

----------------

Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Sè: 53/2002/TT-BTC

------------

 

                   Hà Nội, ngày  25  tháng  6 năm  2002

 

 

 

THÔNG TƯ

 Hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC

 ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính về thực hiện nghĩa vụ thuế

đối với các hoạt động cho thuê tài chính

-------------------------------

 

Căn cứ Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính. Để phù hợp với đặc điểm kinh doanh của hoạt động cho thuê tài chính, Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi như sau:

 

1. Thay thế điểm 2, mục III Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 của Bộ Tài chính bằng điểm 2 mới như sau:

 

Căn cứ theo khoản 3 Điều 22 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ, tài sản cho thuê của các Công ty cho thuê tài chính được chuyển quyền sở hữu cho bên thuê (khi kết thúc thời hạn thuê) thì bên thuê không phải nộp lệ phí trước bạ. Bên thuê khi kê khai lệ phí trước bạ với cơ quan thuế phải cung cấp các hồ sơ sau:

 

- Hợp đồng cho thuê tài chính được ký giữa bên cho thuê và bên thuê theo qui định tại Điều 17 Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính.

           

- Biên bản thanh lý hợp đồng cho thuê tài chính giữa bên cho thuê và bên thuê tài sản.

 

            - Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản của công ty cho thuê tài chính.

 

2. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể từ ngày ký. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân kịp thời phản ánh về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải quyết./.

                                                                           

Nơi nhận:                                                                              

- Văn phòng TƯ Đảng,

- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước,

- Viện KSND tối cao, Toà án ND tối cao,

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan

  thuộc Chính phủ,                                                                                   

- Cơ quan TƯ của các đoàn thể,                                                         

- UBND, Sở Tài chính, Cục Thuế

    các tỉnh, TP trực thuộc TƯ,

- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính,

- Công báo,

- Lưu: VP (HC,TH)

            TCT (HC,NV4).

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH                                                                                                Thứ trưởng

(đã ký)

 

Trương Chí Trung

 

 

                                  

 

 

 

Xem thêm

Văn bản khác