Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư 91/2019/TT-BTC sửa đổi Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chính áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán

Số/Ký hiệu 91/2019/TT-BTC
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính
Loại văn bản Thông tư
Người ký Huỳnh Quang Hải
Ngày ban hành 31/12/2019
Ngày hiệu lực 15/02/2020
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ TÀI CHÍNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 91/2019/TT-BTC

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2019

 

THÔNG TƯ

SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ THÔNG TƯ QUY ĐỊNH VỀ CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ÁP DỤNG VỚI CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ, QUỸ ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN VÀ CÔNG TY ĐẦU TƯ CHỨNG KHOÁN

Căn cứ Luật Chứng khon ngày 29 thng 6 năm 2006;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 24 tháng 11 năm 2010;

Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;

Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 thng 6 năm 2015 của Chnh phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 thng 7 năm 2012 của Chnh phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khon;

Căn cứ Nghị định số 87/2017/NĐ-CP ngày 26 thng 7 năm 2017 của Chnh phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chnh;

Theo đề nghị của Chủ tịch y ban Chứng khon Nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ bo cáo và thủ tục hành chnh áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán.

Điều 1. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ (sau đây gọi là Thông tư số 212/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 2 Điều 2 được sửa đổi như sau:

2. Bản sao hợp l là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

2. Khoản 7 Điều 2 được sửa đổi như sau:

7. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 03 ban hành kèm theo Thông tư này, bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.

3. Khoản 5 Điều 10 được sửa đổi như sau:

“5.Trong thời hạn chín mươi (90) ngày kể từ khi kết thúc năm tài chính, công ty quản lý quỹ phải lập báo cáo kiểm soát nội bộ và gửi y ban Chứng khoán Nhà nước. Báo cáo phải chỉ rõ các rủi ro tiềm ẩn trong các hoạt động của công ty, hoạt động quản lý tài sản khách hàng ủy thác và các hoạt động kim tra, giám sát ở từng đơn vị, từng bộ phận, từng hoạt động nghiệp vụ được cấp phép. Báo cáo kiểm soát nội bộ phải có nội dung báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ, trong đó phải nêu rõ ý kiến đánh giá, kết luận kiểm toán nội bộ, cơ sở đưa ra ý kiến kiểm toán; ý kiến giải trình của đối tượng kiểm toán; các biện pháp khắc phục và xử lý vi phạm (nếu có).”

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 01 về mẫu Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ, thay thế Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC.

5. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 02 về mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư, thay thế Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC.

6. Bãi bỏ khoản 7 Điều 9, khoản 4 Điều 26.

Điều 2. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở (sau đây gọi là Thông tư số 183/2011/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Hồ sơ c nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 31 tại Điều 2 như sau:

“31. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại điểm c khoản 3 Điều 39 Thông tư số 183/2011/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

4. Điểm d khoản 3 Điều 39 được sửa đổi như sau:

“d) Bản thuyết minh cơ sở vật chất kỹ thuật, tổ chức nhân sự tại các địa điểm phân phối chứng chỉ quỹ theo mẫu quy định tại phụ lục số 08 ban hành kèm theo Thông tư này; danh sách nhân sự có chứng chỉ môi giới chứng khoán và hồ sơ cá nhân theo quy định tại khoản 8 Điều 2 Thông tư này;”

5. Điểm a khoản 1 Điều 45 được sửa đổi như sau:

“a) Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở, định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư này”

6. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 03 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở, thay thế Phụ lục số 31, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC.

7. Bãi bỏ điểm c, điểm d khoản 1 Điều 45.

Điều 3. Sửa đổi một số điều của Thông tư số 224/2012/TT-BTC ngày 26 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đóng, quỹ thành viên (sau đây gọi là Thông tư số 224/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“1. Bản sao hợp l là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

2. Khoản 5 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“5. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

3. Thay thế cụm từ “bản sao có chứng thực” tại điểm đ khoản 3 Điều 21 Thông tư số 224/2012/TT-BTC bằng cụm từ “bản sao hợp lệ”.

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 04 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đóng, quỹ thành viên, thay thế Phụ lục số 17 ban hành kèm theo Thông tư số 224/2012/TT-BTC.

Điều 4. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 227/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán (sau đây gọi là Thông tư số 227/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 3 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“3. Hồ sơ cá nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 21 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 9 tại Điều 2 như sau:

“9. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 05 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của công ty đầu tư chứng khoán, thay thế Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư số 227/2012/TT-BTC.

Điều 5. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 228/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản (sau đây gọi là Thông tư số 228/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 4 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“4. Hồ sơ c nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 16 tại Điều 2 như sau:

“16. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khp đúng với bản chính.”

3. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 06 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư bất động sản, công ty đầu tư chứng khoán bất động sản, thay thế Phụ lục số 22 ban hành kèm theo Thông tư số 228/2012/TT-BTC.

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 229/2012/TT-BTC ngày 27 tháng 12 năm 2012 của Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ hoán đổi danh mục (sau đây gọi là Thông tư số 229/2012/TT-BTC) như sau:

1. Khoản 8 Điều 2 được sửa đổi như sau:

“8. Hồ sơ c nhân bao gồm bản cung cấp thông tin theo mẫu quy định tại Phụ lục số 12 ban hành kèm theo Thông tư này; bản sao hợp lệ chứng minh thư nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác.”

2. Bổ sung khoản 23 tại Điều 2 như sau:

“23. Bản sao hợp lệ là bản sao được cấp từ sổ gốc hoặc bản sao được chứng thực bởi cơ quan, tổ chức có thẩm quyền hoặc bản sao đã được đối chiếu khớp đúng với bản chính.”

3. Điểm b khoản 3 Điều 24 được sửa đổi như sau:

“b) Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF định kỳ hàng tháng, quý, năm theo mẫu quy định tại Phụ lục số 18 ban hành kèm theo Thông tư này.”

4. Ban hành kèm theo Thông tư này Phụ lục số 07 về mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ ETF, thay thế Phụ lục số 18, Phụ lục số 19 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC.

5. Bãi bỏ khoản 1 Điều 24, điểm c, điểm d khoản 3 Điều 24, Phụ lục số 14 ban hành kèm theo Thông tư số 229/2012/TT-BTC.

Điều 7. Sửa đổi, bãi bỏ một số điều của Thông tư số 105/2016/TT-BTC ngày 29 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm (sau đây gọi là Thông tư số 105/2016/TT-BTC) như sau:

1. Điểm d khoản 5 Điều 5 được sửa đổi như sau:

“d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, tổ chức kinh doanh chứng khoán báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư. Công ty chứng khoán báo cáo theo mẫu quy định tại Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư này. Công ty quản lý quỹ báo cáo theo mẫu Báo cáo hoạt động của công ty quản lý quỹ theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ.”

2. Điểm d khoản 5 Điều 7 được sửa đổi như sau:

“d) Đối với các khoản đầu tư chưa tất toán xong, công ty quản lý quỹ, công ty đầu tư chứng khoán riêng lẻ tự quản lý vốn báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình tất toán các khoản đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán theo quy định của pháp luật về thành lập và quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, pháp luật về thành lập, tổ chức hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán cho đến khi tất toán xong các khoản đầu tư.”

3. Điểm đ khoản 5 Điều 11 được sửa đổi như sau:

“đ) Đối với các hợp đồng ủy thác đầu tư chưa thanh lý xong, công ty quản lý quỹ báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước hàng tháng về tình hình thanh lý theo mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư theo quy định của pháp luật về thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ cho đến khi thanh lý xong các hợp đồng ủy thác đầu tư.”

4. Bãi bỏ điểm b khoản 2 Điều 19, điểm b khoản 3 Điều 19, Phụ lục số 10; Phụ lục số 11, Phụ lục số 12, Phụ lục số 13 ban hành kèm theo Thông tư số 105/2016/TT-BTC.

Điều 8. Điều khoản thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2020.

2. y ban Chứng khoán Nhà nước, các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, ngân hàng giám sát, ngân hàng lưu ký, các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.

 


Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng TƯ và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Ban chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ; cơ quan thuộc Chính phủ;
- Tòa án Nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Công báo;
- Website Chính phủ;
- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Website BTC, UBCK;
- Lưu: VT, UBCK (300b).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Huỳnh Quang Hải

 

PHỤ LỤC SỐ 01

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 09 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 05/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

Mẫu Báo cáo hoạt động của Công ty quản lý quỹ

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chính sửa đổi; bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chnh áp dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ

(Tháng/Quý/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

I. Thông tin liên quan đến hoạt động kinh doanh của Công ty quản lý quỹ

1. Hoạt động quản lý quỹ

Stt

Nội dung

Quỹ có tư cách pháp nhân

Quỹ không có tư cch pháp nhân

Tổng

Lũy kế từ đầu năm

Công ty ĐTCK đi chúng

Công ty ĐTCK riêng lẻ

Công ty ĐTCK bất động sản

Quỹ đóng

Quỹ mở

Quỹ BĐS

Quỹ ETF

Quỹ thành viên

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)= (3)+(4)

 

1

Số lượng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Tổng số vốn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Tổng giá trị tài sản ròng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

Tổng phí thu được

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí quản lý

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tỷ lệ phí quản lý trên giá trị tài sản ròng của quỹ (%)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thưởng (nếu có)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí chào bán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí mua lại

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Hoạt động quản lý danh mục đầu tư

STT

Số hợp đồng còn hiệu lực

Số hợp đồng

Giá trị hợp đồng

Phí quản lý

 

Nhà đầu tư trong nước

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

1

Tổng

 

 

 

 

Nhà đầu tư nước ngoài

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

2

Tổng

 

 

 

3

Tổng (3=1+2)

 

 

 

3. Hoạt động tư vấn đầu tư chứng khoán

STT

Nội dung

Số lượng

Phí tư vấn

(1)

(2)

(3)

(4)

 

Các hợp đồng tư vấn thực hiện trong tháng

 

 

1

Đối tượng trong nước

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

Tổ chức

 

 

2

Đối tượng nước ngoài

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

Tổng

 

 

4. Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài (nếu có)

(chỉ thực hiện đối với bo cáo thng)

4.1 Tình hình thực hiện hạn mức tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá trị

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức tự doanh được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

II

Giá trị đã đầu tư tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

III

Giá trị đã đầu tư trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

IV

Giá trị còn được đầu tư (IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

4.2 Tổ chức mở tài khoản giao dịch

TT

Tên tổ chức

Đa chỉ

Quốc tịch

Số lượng tài khoản

1

...

 

 

 

4.3 Hoạt động tự doanh đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

a. Hoạt động giao dịch chứng khoán trên tài khoản tự doanh

STT

Loại CK

Tổng mua từ đầu năm

Tổng bán từ đầu năm

Mua trong tháng

Bán trong tháng

Tổng mua cuối kỳ

Tổng bán cuối kỳ

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

KL

GT

1

Cổ phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Trái phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

CC quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Ngoại tệ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

b. Hoạt động nắm giữ chứng khoán, đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

(tính theo giá trị ngoại tệ đã đầu tư)

STT

Loại chứng khoán

Chứng khoán nắm giữ tại thời điểm báo cáo

Tổng số chứng khoán đang lưu hành của tổ chức phát hành vào thời điểm báo cáo

Tỷ lệ đầu tư (%)

 

 

 

Số lượng

Giá trị sổ sách tại thời điểm mua

Giá trị thị trường tại thời điểm báo cáo

Tỷ lệ tăng trưởng tài sản đầu tư (%)

 

 

 

 

Ngoại tệ

Tỷ VND

 

 

 

 

 

 

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)=(6)/(4) *100

(8)

(9)=(3)/ (8)* 100

 

 

 

I

Đầu tư chứng khoán

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Cổ phiếu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

Chứng chỉ quỹ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II

Đầu tư khác

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

…..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng cộng (I+II)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Tỷ giđược quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

* Ghi chú:

Cột (2) loại chứng khoán được ghi cụ thể theo mã chứng khoán mà CTCK nắm giữ.

Cột (3) là các chứng khoán hiện CTCK đang nắm giữ, không bao gồm chứng khoán đang về tài khoản.

Cột (4) tính theo giá mua vào/giá góp vốn theo hợp đồng;

Cột (5) Tỷ giá được quy đi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch;

Cột (6) tính theo giá đóng cửa hoặc giá giao dịch bình quân tại thời điểm báo cáo hoặc giá trị hợp lý đối với chứng khoán chưa niêm yết.

Đối với trái phiếu, không phải tính cột (8), (9).

5. Hoạt động kinh doanh khác phù hợp với pháp luật

STT

Nội dung

Số lượng

Giá trị

Giá trị lũy kế

Mức phí trung bình (%)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

 

1

Các hợp đồng còn hiệu lực (nêu chi tiết loại hình dịch vụ)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

Các hợp đồng phát sinh trong tháng, trong đó

 

 

 

 

 

Hợp đồng...(loại hợp đồng)

 

 

 

 

 

Đối tượng trong nước

 

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

Đối tượng nước ngoài

 

 

 

 

 

Cá nhân

 

 

 

 

 

Tổ chức

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phí thu được

 

 

 

 

….

 

 

 

 

 

 

Tổng phí thu được

 

 

 

 

II. Các thông tin liên quan nhân sự của Công ty

1. Cơ cấu tổ chức

STT

Nội dung

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

 

Tổng số nhân viên của Công ty (bao gồm trụ sở, VPĐD, người nước ngoài, người Việt Nam)

 

 

 

Trong đó

 

 

1

Trụ sở chính

 

 

 

Tổng số nhân viên tại trụ sở

 

 

 

Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ liên quan tới hoạt động phân tích, đầu tư, quản lý tài sản có chứng chỉ hành nghề

 

 

2

Chi nhánh (nêu chi tiết từng chi nhánh)

 

 

 

Tổng số nhân viên tại chi nhánh

 

 

 

Số nhân viên có Chứng chỉ hành nghề

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ

 

 

 

Số nhân viên làm việc tại bộ phận nghiệp vụ có chứng chỉ hành nghề

 

 

3

Văn phòng đại diện

 

 

 

Tng số nhân viên tại VPĐD

 

 

2. Chương trình đào tạo (trong báo cáo năm)

STT

Nội dung/Chương trình đào tạo, thời gian đào tạo

Số lượng nhân viên tham dự

Giảng viên

1

 

 

 

2

 

 

 

3

 

 

 

III. Các vướng mắc phát sinh và kiến nghị

1. Khung pháp lý

2. Điều hành quản lý của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

3. Các vấn khác phát sinh

 

NGƯỜI LẬP
(
Ký, ghi rhọ tên)

KIỂM SOÁT NỘI BỘ
(K, ghi rõ họ tên)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
(Ký, ghi rhọ tên, đng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 02

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 10 ban hành kèm theo Thông tư số 212/2012/TT-BTC ngày 5/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thành lập, tổ chức và hoạt động công ty quản lý quỹ)

Mẫu Báo cáo hoạt động quản lý danh mục đầu tư

(Ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 thng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ báo cáo và thủ tục hành chnh p dụng với công ty quản lý quỹ, quỹ đầu tư chứng khoán và công ty đầu tư chứng khoán)

 

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ

(Tháng)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên ngân hàng lưu ký:

3. Tài khoản lưu ký:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ (Đơn vị tnh:.... VND)

I. Thông tin chung về tình hình quản ldanh mục đầu tư

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Ghi chú

1

Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

 

 

 

2

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đng khung)

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

 

 

 

3

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế)

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

 

 

 

4

Tổng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư

- Tổ chức (%)

- Cá nhân (%)

 

 

 

5

Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ

 

 

 

6

Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4)

 

 

 

II. Tình hình giao dịch của hoạt động quản ldanh mục đầu tư trong kỳ

Mua

Bán

Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân

Khối lượng

Giá trị

Khối lượng

Giá trị

Kỳ này

Kỳ trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. Thông tin tổng hợp về từng hợp đồng quản lý đầu tư

1. Tên khách hàng:

2. Tài khoản lưu ký:

STT

Loi

Số lượng

Giá thtrường tại thời điểm báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

I

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Cổ phiếu không niêm yết

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

III

Trái phiếu

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Các loại chứng khoán khác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

V

Các tài sản khác

1

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Tiền

1

Tiền mặt

 

 

 

 

2

TGNH

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

 

 

 

 

IV. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lý đầu tư

STT

Loại

Số lượng

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

I

Cổ phiếu niêm yết

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

II

Cổ phiếu không niêm yết

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

III

Trái phiếu

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

IV

Các loại chứng khoán khác

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

V

Các tài sản khác

 

1

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

VI

Tiền

 

1

Tiền mặt

 

 

 

2

TGNH

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

 

 

 

B. BÁO CÁO VỀ TÌNH HÌNH QUẢN LÝ DANH MỤC ĐẦU TƯ GIÁN TIẾP RA NƯỚC NGOÀI (nếu có)

I. Tình hình thực hiện hạn mức nhận ủy thác đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

STT

Chỉ tiêu

Giá tr

Ngoại tệ

Tỷ VND (quy đổi)

I

Hạn mức nhận ủy thác được Ngân hàng Nhà nước xác nhận

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

 

 

II

Giá trị đã nhận ủy thác tại thời điểm cuối tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

….

 

 

III

Giá trị đã nhận ủy thác trong tháng

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

….

 

 

IV

Giá trị còn được nhận ủy thác (IV = I-II)

 

 

1

Đô la Mỹ

 

 

2

Bảng Anh

 

 

3

….

 

 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm phát sinh giao dịch)

II. Thông tin chung về tình hình quản ldanh mục đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Kỳ báo cáo

 

Kỳ trước

 

 

 

 

 

 

 

 

 

STT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước Ghi chú

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

 

1

Tổng số Hợp đồng quản lý đầu tư đang thực hiện

 

   

2

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Hợp đồng khung)

 

 

 

 

 

3

Tổng giá trị các Hợp đồng quản lý đầu tư (Giá trị giải ngân thực tế)

 

 

 

 

 

4

Tổng giá trị thị trường các Hợp đồng quản lý đầu tư

 

 

 

 

 

5

Tổng số phí QLDMĐT thu được trong kỳ

 

 

 

 

 

6

Tỷ lệ phí QLDMĐT bình quân (5/4)

 

   
                 

III. Tình hình giao dịch của hoạt động quản ldanh mục đầu tư trong kỳ

MuaMua

 

BánBánBán

 

Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quânTổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân

 

 

  

 

Kỳ này

 

Tỷ VND

 

 

 

 

 

Mua

Bán Tổng giá trị giao dịch/tổng giá trị tài sản quản lý ủy thác bình quân
 
Giá trị

 

Giá trị

Kỳ này

Kỳ trước

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

Khối lượng

Ngoại tệ

Tỷ VND

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                   

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ gigiao dịch thực tế ti thời điểm phát sinh giao dịch)

IV. Thông tin tổng hợp về từng hợp đồng quản lý đầu tư gián tiếp ra nước ngoài

1. Tên khách hàng:

2. Tài khoản lưu ký:

Giá thtrường tại thời điểm báo cáo

 

Tổng giá trị

 

Chứng chỉ tiền gửiChứng chỉ tiền gửiChứng chỉ tiền gửiChứng chỉ tiền gửiChứng chỉ tiền gửiChứng chỉ tiền gửi

Trái phiếu Chính phủTrái phiếu Chính phủTrái phiếu Chính phủTrái phiếu Chính phủTrái phiếu Chính phủTrái phiếu Chính phủ

Cổ phiếu niêm yếtCổ phiếu niêm yếtCổ phiếu niêm yếtCổ phiếu niêm yếtCổ phiếu niêm yếtCổ phiếu niêm yết

Trái phiếu niêm yếtTrái phiếu niêm yếtTrái phiếu niêm yếtTrái phiếu niêm yếtTrái phiếu niêm yếtTrái phiếu niêm yết

Chứng chỉ quỹ niêm yếtChứng chỉ quỹ niêm yếtChứng chỉ quỹ niêm yếtChứng chỉ quỹ niêm yếtChứng chỉ quỹ niêm yếtChứng chỉ quỹ niêm yết

Các loại tài sản khácCác loại tài sản khácCác loại tài sản khácCác loại tài sản khácCác loại tài sản khácCác loại tài sản khác

STT

Loại

Số lượng

Giá thtrường tại thời điểm báo cáo

Tổng giá trị Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

Ngoại tệ

Tỷ VND

Ngoại tệ

Tỷ VND

 

I

Chứng chỉ tiền gửi

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

 

 

 

 

 

 

                               

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo)

V. Thông tin tổng hợp các hợp đồng quản lđầu tư gián tiếp ra nước ngoài

Tổng giá trị

 

Chứng chỉ tiền gửi

 

  

Trái phiếu Chính phủ

 

  

Cổ phiếu niêm yết

 

  

Trái phiếu niêm yết

 

  

Chứng chỉ quỹ niêm yết

 

  

Các loại tài sản khác

 

  

STT

Loại

Số lượng

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị hiện tại của các danh mục đầu tư

Ngoại tệ

Tỷ VND

 

I

Chứng chỉ tiền gửi

 
1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Trái phiếu Chính phủ

 
1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

III

Cổ phiếu niêm yết

 
1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Trái phiếu niêm yết

 
1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

V

Chứng chỉ quỹ niêm yết

 
1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Các loại tài sản khác

 
1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị của các danh mục đầu tư

 

 

 

 

                 

(Tỷ giá được quy đổi theo tỷ giá giao dịch thực tế tại thời điểm báo cáo)

 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA NGÂN HÀNG LƯU KÝ TẠI VIỆT NAM/TỔ CHỨC LƯU KÝ TẠI NƯỚC NGOÀI
(K, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

(TỔNG) GIÁM ĐỐC
CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

 

PHỤ LỤC SỐ 03

(Phụ lục này thay thế Phụ lục số 31, Phụ lục số 34 ban hành kèm theo Thông tư số 183/2011/TT-BTC ngy 16/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn về việc thành lập và quản lý quỹ mở)

Mẫu Báo cáo hoạt động đầu tư của quỹ mở

(ban hành kèm theo Thông tư số 91/2019/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Tài chnh sửa đổi, bổ sung một số Thông tư quy định về chế độ bo cáo và thủ tục hành chnh p dụng với công ty quản lquỹ, quỹ đầu tư chứng khon và công ty đầu tư chứng khoán)

 

Tên Công ty quản lý quỹ:
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: ……..

……, ngày tháng năm

 

BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ MỞ

(Thng/Quý/Năm)

Kính gửi: y ban Chứng khoán Nhà nước

1. Tên Công ty quản lý quỹ:

2. Tên Ngân hàng giám sát:

3. Tên Quỹ:

4. Ngày lập báo cáo:

A. BÁO CÁO CHUNG VỀ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ CỦA QUỸ (Đơn vị tnh:.... VND)

I. Báo co về tài sản

TT

Tài sản

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

%/cùng kỳ năm trước

I.1

Tiền và các khoản tương đương tiền

 

 

 

 

Tiền

 

 

 

 

Tiền gửi ngân hàng

 

 

 

 

Các khoản tương đương tiền

 

 

 

I.2

Các khoản đầu tư (kê chi tiết)

 

 

 

I.3

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

I.4

Lãi được nhận

 

 

 

I.5

Tiền bán chứng khoán chờ thu (kê chi tiết)

 

 

 

I.6

Các khoản phải thu khác

 

 

 

I.7

Các tài sản khác

 

 

 

I.8

Tổng tài sản

 

 

 

TT

Nợ

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

% cùng kỳ năm trước

II.1

Tiền phải thanh toán mua chứng khoán (kê chi tiết)

 

 

 

II.2

Các khoản phải trả khác

 

 

 

II.3

Tổng nợ

 

 

 

 

Tài sản ròng của Quỹ (I.8-II.3)

 

 

 

 

Tổng số đơn vị qu

 

 

 

 

Giá trị tài sản ròng trên một đơn vị quỹ

 

 

 

II. Báo cáo kết quả hoạt động

TT

Chỉ tiêu

Kỳ báo cáo

Kỳ trước

Lũy kế từ đầu năm

I

Thu nhập từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Cổ tức, trái tức được nhận

 

 

 

2

Lãi được nhận

 

 

 

3

Các khoản thu nhập khác

 

 

 

II

Chi phí

 

 

 

1

Phí quản lý trả cho công ty quản lý quỹ

 

 

 

2

Phí lưu ký, giám sát trả cho NHGS

 

 

 

3

Chi phí dịch vụ quản trị quỹ, chi phí dịch vụ đại lý chuyển nhượng và các chi phí khác mà công ty quản lý quỹ trả cho tổ chức cung cấp dịch vụ có liên quan;

 

 

 

4

Chi phí kiểm toán trả cho tổ chức kiểm toán;

 

 

 

5

Chi phí dịch vụ tư vấn pháp lý, dịch vụ báo giá và các dịch vụ hợp lý khác, thù lao trả cho ban đại diện quỹ;

 

 

 

6

Chi phí dự thảo, in ấn, gửi bản cáo bạch, bản cáo bạch tóm tắt, báo cáo tài chính, xác nhận giao dịch, sao kê tài khoản và các tài liệu khác cho nhà đầu tư; chi phí công bố thông tin của quỹ; chi phí tổ chức họp đại hội nhà đầu tư, ban đại diện quỹ;

 

 

 

7

Chi phí liên quan đến thực hiện các giao dịch tài sản của quỹ.

 

 

 

8

Các loại phí khác (nêu chi tiết)

 

 

 

III

Thu nhp ròng từ hot động đầu tư (I-II)

 

 

 

IV

Lãi (lỗ) từ hoạt động đầu tư

 

 

 

1

Lãi (lỗ) thực tế phát sinh từ hoạt động đầu tư

 

 

 

2

Thay đổi về giá trị của các khoản đầu tư trong kỳ

 

 

 

V

Thay đổi của giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động đầu tư trong k (III + IV)

 

 

 

VI

Giá trị tài sản ròng đầu kỳ

 

 

 

VII

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ trong kỳ:

 

 

 

 

Trong đó

 

 

 

1

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do các hoạt động liên quan đến đầu tư của Quỹ trong kỳ

 

 

 

2

Thay đổi giá trị tài sản ròng của Quỹ do việc phân phối thu nhập của Quỹ cho các nhà đầu tư trong kỳ

 

 

 

VIII

Giá trị tài sản ròng cuối kỳ

 

 

 

IX

Lợi nhuận bnh quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

 

Tỷ suất lợi nhuận bình quân năm (chỉ áp dụng đối với báo cáo năm)

 

 

 

III. Báo cáo danh mục đầu tư

Cổ phiếu niêm yếtCổ phiếu niêm yếtCổ phiếu niêm yếtCổ phiếu niêm yết

Cổ phiếu không niêm yếtCổ phiếu không niêm yếtCổ phiếu không niêm yếtCổ phiếu không niêm yết

Tổng các loại cổ phiếuTổng các loại cổ phiếuTổng các loại cổ phiếuTổng các loại cổ phiếu

Trái phiếuTrái phiếuTrái phiếuTrái phiếu

Các loại chứng khoán khácCác loại chứng khoán khácCác loại chứng khoán khácCác loại chứng khoán khác

Tổng các loại chứng khoánTổng các loại chứng khoánTổng các loại chứng khoánTổng các loại chứng khoán

Các tài sản khácCác tài sản khácCác tài sản khácCác tài sản khác

TiềnTiềnTiềnTiền

TT

Loại tài sản (nêu chi tiết)

Số lượng

Giá thị trường hoặc giá trị hợp lý ti ngày báo cáo

Tổng giá trị

Tỷ lệ %/Tổng giá trị tài sản của quỹ

I

Cổ phiếu niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

II

Cổ phiếu không niêm yết

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loại cổ phiếu

III

Trái phiếu

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

IV

Các loại chứng khoán khác

1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

 

Tổng các loại chứng khoán

V

Các tài sản khác

1

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VI

Tiền

1

Tiền mặt

 

 

 

 

2

Chứng chỉ tiền gửi

 

 

 

 

3

Công cụ chuyển nhượng...

 

 

 

 

...

 

 

 

 

 

 

Tổng

 

 

 

 

VII

Tổng giá trị danh mục

 

 

 

 

                   

IV. Báo cáo hoạt động vay, giao dịch mua bán lại

Mục tiêu/ Tài sản đảm bảo

 

Thời điểm giao dịch

 

Thời điểm báo cáo

Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)Các khoản vay tiền (nêu chi tiết từng hợp đồng)

 

 

Tổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các khoản vay tiền/giá trị tài sản ròng

 

Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Repo[1] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

 

 

Tổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các hợp đồng Repo/giá trị tài sản ròng

 

Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)Tổng giá trị các khoản vay/giá trị tài sản ròng (=I+II)

 

Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)Cho vay chứng khoán (nêu chi tiết từng hợp đồng)

 

 

 

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròng

 

Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)Hợp đồng Reverse Repo[2] (nêu chi tiết từng hợp đồng)

 

 

 

 

Tổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròngTổng giá trị các hợp đồng/giá trị tài sản ròngTổ