Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Thông tin chi tiết

Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế

Số/Ký hiệu Thông tư liên tịch
Cơ quan ban hành Bộ Tài chính, Bộ Y tế
Loại văn bản Thông tư liên tịch
Người ký Phạm Lê Tuấn, Trương Chí Trung
Ngày ban hành 02/07/2015
Ngày hiệu lực 01/09/2015
Ngày hết hiệu lực
Hiệu lực văn bản Còn hiệu lực
Tệp đính kèm

BỘ Y TẾ - BỘ TÀI CHÍNH
-------

Số: 16/2015/TTLT-BYT-BTC

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

 

 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH

SỬA ĐỔI KHOẢN 5 ĐIỀU 13 THÔNG TƯ LIÊN TỊCH SỐ 41/2014/TTLT-BYT-BTC NGÀY 24 THÁNG 11 NĂM 2014 CỦA BỘ Y TẾ, BỘ TÀI CHÍNH HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN BẢO HIỂM Y TẾ

 

Căn cứ Luật bảo hiểm y tế;

Căn cứ Nghị định số 105/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Căn cứ Nghị định số 215/2013/NĐ-CP ngày 23 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức của Bộ Tài chính;

Bộ trưởng Bộ Y tế Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông liên tịch sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế.

Điều 1. Sửa đổi Khoản 5 Điều 13 Thông liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế như sau:

“5. Trường hợp sở y tế tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện. Người thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế. sở y tế trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi mức hưởng bảo hiểm y tế (nếu )”.

Điều 2. Hiệu lực thi hành

Thông này hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2015.

Trong quá trình thực hiện nếu vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ Y tế Bộ Tài chính để nghiên cứu giải quyết./.

 

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI CHÍNH
THỨ TRƯỞNG
Trương Chí Trung

KT. BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ
THỨ TRƯỞNG
Phạm Tuấn

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Văn phòng Chính phủ;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Trung ương các Ban của Đảng;
- Hội đồng Dân tộc các Ủy ban của Quốc hội;
- Các Bộ, quan ngang Bộ, quan thuộc Chính phủ;
- Bảo hiểm hội Việt Nam;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ pháp;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- quan Trung ương của các tổ chức đoàn thể;
- Công báo, Cổng thông tin điện tử Chính phủ;
- Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế, Bộ Tài chính;
- Sở Y tế; Sở Tài chính các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Cục Quân y, Bộ Quốc phòng, Cục Y tế - Bộ Công an, Y tế các ngành;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế;
- Các Bệnh viện, Viện giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, Bộ Y tế, Bộ Tài chính.

 

 

Xem thêm

Văn bản khác