Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
122/2017/NĐ-CP 13/11/2017 Nghị định 122/2017/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định một số nội dung đặc thù về cơ chế quản lý tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động đối với doanh nghiệp kinh doanh xổ số; Sở Giao dịch Chứng khoán và Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
116/2017/TT-BTC 25/10/2017 Thông tư 116/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
115/2017/TT-BTC 25/10/2017 Thông tư 115/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát giao dịch chứng khoán trên thị trường chứng khoán
95/2017/TT-BTC 22/09/2017 Thông tư 95/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
87/2017/TT-BTC 15/08/2017 Thông tư 87/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính
71/2017/NĐ-CP 06/06/2017 Nghị định 71/2017/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng
46/2017/TT-BTC 12/05/2017 Thông tư 46/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động thanh toán giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
09/VBHN-BTC 03/05/2017 Văn bản hợp nhất 09/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
36/2017/TT-BTC 27/04/2017 Thông tư 36/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 217/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 hướng dẫn thực hiện xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
08/VBHN-BTC 14/04/2017 Văn bản hợp nhất 08/VBHN-BTC năm 2017 hợp nhất Thông tư hướng dẫn Nghị định 42/2015/NĐ-CP về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
29/2017/TT-BTC 12/04/2017 Thông tư 29/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 202/2015/TT-BTC ngày 18/12/2015 hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
23/2017/TT-BTC 16/03/2017 Thông tư 23/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2016/TT-BTC ngày 19/01/2016 hướng dẫn một số điều của Nghị định 42/2015/NĐ-CP ngày 05/05/2015 của Chính phủ về chứng khoán phái sinh và thị trường chứng khoán phái sinh
22/2017/TT-BTC 15/03/2017 Thông tư 22/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mua lại trái phiếu Chính phủ tại thị trường trong nước
10/2017/TT-BTC 06/02/2017 Thông tư 10/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 234/2012/TT-BTC ngày 28/12/2012 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn quản lý giao dịch trái phiếu Chính phủ, trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh và trái phiếu chính quyền địa phương
334/2016/TT-BTC 27/12/2016 Thông tư 334/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung và thay thế phụ lục 02 và 04 của Thông tư 210/2014/TT-BTC ngày 30/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với công ty chứng khoán
272/2016/TT-BTC 14/11/2016 Thông tư 272/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực chứng khoán
242/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư 242/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại các tổ chức kinh doanh chứng khoán, ngân hàng thương mại tham gia vào thị trường chứng khoán Việt Nam
241/2016/TT-BTC 11/11/2016 Thông tư 241/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định giá dịch vụ trong lĩnh vực chứng khoán áp dụng tại Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
145/2016/NĐ-CP 01/11/2016 Nghị định 145/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 108/2013/NĐ-CP ngày 23/09/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
86/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 86/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện đầu tư, kinh doanh chứng khoán
107/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thông tư 107/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chào bán và giao dịch chứng quyền có bảo đảm
105/2016/TT-BTC 29/06/2016 Thông tư 105/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư gián tiếp ra nước ngoài của tổ chức kinh doanh chứng khoán, quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán và doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm
65/2016/TT-BTC 26/04/2016 Thông tư 65/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí hoạt động chứng khoán áp dụng tại các Sở Giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
07/2016/TT-BTC 18/01/2016 Thông tư 07/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 210/2012/TT-BTC ngày 30/11/2012 hướng dẫn về thành lập và hoạt động công ty chứng khoán
202/2015/TT-BTC 18/12/2015 Thông tư 202/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về niêm yết chứng khoán trên Sở giao dịch chứng khoán
180/2015/TT-BTC 13/11/2015 Thông tư 180/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoán trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết
155/2015/TT-BTC 06/10/2015 Thông tư 155/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
123/2015/TT-BTC 19/08/2015 Thông tư 123/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
60/2015/NĐ-CP 26/06/2015 Nghị định 60/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
05/2015/TT-BTC 15/01/2015 Thông tư 05/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán
01/2015/TT-BTC 05/01/2015 Thông tư 01/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký giao dịch chứng khoán của các công ty đại chúng chưa niêm yết
146/2014/TT-BTC 06/10/2014 Thông tư 146/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ
46/QĐ-VSD 22/05/2014 Quyết định 46/QĐ-VSD năm 2014 về Quy chế hoạt động bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam ban hành
18/QĐ-SGDHN 17/01/2014 Quyết định 18/QĐ-SGDHN năm 2014 về Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
193/2013/TT-BTC 16/12/2013 Thông tư 193/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công tác giám sát tuân thủ của Ủy ban chứng khoán Nhà nước đối với hoạt động trong lĩnh vực chứng khoán của Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
91/2013/TT-BTC 28/06/2013 Thông tư 91/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn đăng ký thành lập, tổ chức và hoạt động văn phòng đại diện tổ chức kinh doanh chứng khoán nước ngoài, chi nhánh công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam
87/2013/TT-BTC 28/06/2013 Thông tư 87/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán
73/2013/TT-BTC 29/05/2013 Thông tư 73/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chi tiết một số điều về niêm yết chứng khoán tại Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán
228/2012/TT-BTC 27/12/2012 Thông tư 228/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thành lập và quản lý quỹ đầu tư bất động sản
227/2012/TT-BTC 27/12/2012 Thông tư 227/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn, thành lập, tổ chức, hoạt động và quản lý công ty đầu tư chứng khoán
213/2012/TT-BTC 06/12/2012 Thông tư 213/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
210/2012/TT-BTC 30/11/2012 Thông tư 210/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thành lập công ty chứng khoán
204/2012/TT-BTC 19/11/2012 Thông tư 204/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng
130/2012/TT-BTC 10/08/2012 Thông tư 130/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng
121/2012/TT-BTC 26/07/2012 Thông tư 121/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
58/2012/NĐ-CP 20/07/2012 Nghị định 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán
52/2012/TT-BTC 05/04/2012 Thông tư 52/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
62/2010/QH12 24/11/2010 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán của Quốc hội, số 62/2010/QH12
131/2010/TT-BTC 06/09/2010 Thông tư 131/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
84/2010/NĐ-CP 02/08/2010 Nghị định 84/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 14/2007/NĐ-CP ngày 19/01/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán