Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
66/2010/TT-BTC 22/04/2010 Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết
43/2010/TT-BTC 25/03/2010 Thông tư 43/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung Quy chế đăng ký, lưu trú, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 87/2007/QĐ-BTC ngày 22/10/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
09/2010/TT-BTC 15/01/2010 Thông tư 09/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
194/2009/TT-BTC 02/10/2009 Thông tư 194/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chào mua công khai cổ phiếu của công ty đại chúng, chứng chỉ quỹ của quỹ đầu tư chứng khoán đại chúng dạng đóng
128/2009/TT-BTC 23/06/2009 Thông tư 128/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội ban hành kèm theo Quyết định số 108/2008/QĐ-BTC ngày 20/11/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
88/2009/QĐ-TTg 18/06/2009 Quyết định 88/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
55/2009/QĐ-TTg 15/04/2009 Quyết định 55/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của nhà đầu tư nước ngoài trên thị trường chứng khoán Việt Nam
125/2008/QĐ-BTC 26/12/2008 Quyết định 125/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Quản lý quỹ ban hành kèm theo Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
112/2008/TT-BTC 26/11/2008 Thông tư 112/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
108/2008/QĐ-BTC 20/11/2008 Quyết đinh 108/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Quản lý giao dịch chứng khoán công ty đại chúng chưa niêm yết tại Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
3567/QĐ-BTC 08/11/2007 Quyết định 3567/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết
89/2007/QĐ-BTC 24/10/2007 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán
87/2007/QĐ-BTC 22/10/2007 Quyết định 87/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
2529/QĐ-BTC 27/07/2007 Quyết định 2529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ
2327/QĐ-BTC 10/07/2007 Quyết định 2327/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
2326/QĐ-BTC 10/07/2007 Quyết định 2326/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
35/2007/QĐ-BTC 15/05/2007 Quyết định 35/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ
38/2007/TT-BTC 18/04/2007 Thông tư 38/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
18/2007/TT-BTC 13/03/2007 Thông tư 18/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc mua, bán lại cổ phiếu và một số trường hợp phát hành thêm cổ phiếu của công ty đại chúng
12/2007/QĐ-BTC 13/03/2007 Quyết định 12/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản trị công ty áp dụng cho các công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán/ Trung tâm Giao dịch Chứng khoán
17/2007/TT-BTC 13/03/2007 Thông tư 17/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
36/2007/NĐ-CP 08/03/2007 Nghị định 36/2007/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
14/2007/NĐ-CP 19/01/2007 Nghị định 14/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán
70/2006/QH11 29/06/2006 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 của Quốc hội
184/QĐ-UBCK 17/03/2006 Quyết định 184/QĐ-UBCK của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện thu phí đối với lĩnh vực chứng khoán
11/2006/TT-BTC 21/02/2006 Thông tư số 11/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 110/2002/TT-BTC ngày 12/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ thu nộp, quản lý và sử dụng phí và lệ phí trong lĩnh vực ngân hàng, chứng khoán và bảo hiểm
72/2005/QĐ-BTC 21/10/2005 Quyết định 72/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
71/2005/QĐ-BTC 21/10/2005 Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
93/2005/TT-BTC 21/10/2005 Thông tư 93/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
238/2005/QĐ-TTg 29/09/2005 Quyết định 238/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
189/2005/QĐ-TTg 27/07/2005 Quyết định 189/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
244/QĐ-BTC 20/01/2005 Quyết định 244/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tạm thời tổ chức giao dịch chứng khoán tại Trung tâm giao dịch chứng khoán Hà Nội
126/2004/TT-BTC 24/12/2004 Thông tư 126/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2004/NĐ-CP ngày 16/11/2004 của Chính phủ về chuyển công ty nhà nước thành công ty cổ phần
76/2004/QĐ-BTC 22/09/2004 Quyết định 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán
73/2004/QĐ-BTC 03/09/2004 Quyết định 73/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ
60/2004/QĐ-BTC 15/07/2004 Quyết định 60/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
60/2004/TT-BTC 18/06/2004 Thông tư 60/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
59/2004/TT-BTC 18/06/2004 Thông tư 59/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung
144/2003/NĐ-CP 28/11/2003 Nghị định 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán
36/2003/QĐ-TTg 11/03/2003 Quyết định 36/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
99/2000/QĐ-BTC 13/06/2000 Quyết định 99/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán