Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/2016/TT-BTTTT 05/05/2016 Thông tư 12/2016/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về việc chỉ định phòng thử nghiệm tham gia các thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về kết quả đánh giá sự phù hợp đối với các sản phẩm, hàng hóa lĩnh vực viễn thông và công nghệ thông tin
86/2015/QH13 19/11/2015 Luật an toàn thông tin mạng 86/2015/QH13 2015
03/2014/TT-BTTTT 11/03/2014 Thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin
22/2013/TT-BTTTT 23/12/2013 Thông tư 22/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan Nhà nước
154/2013/NĐ-CP 08/11/2013 Nghị định 154/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về khu công nghệ thông tin tập trung
06/2013/TT-BTTTT 07/03/2013 Thông tư 06/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc quy định chế độ báo cáo định kỳ về tình hình ứng dụng công nghệ thông tin của cơ qua Nhà nước
03/2013/TT-BTTTT 22/01/2013 Thông tư 03/2013/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật đối với trung tâm dữ liệu
11/2012/TT-NHNN 25/04/2012 Thông tư 11/2012/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc quy định quản lý và sử dụng máy tính của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam
19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT 15/02/2012 Thông tư liên tịch 19/2012/TTLT-BTC-BKH&ĐT-BTTTT của Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình quốc gia về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan Nhà nước
3228/BTTTT-VCL 24/10/2011 Công văn 3228/BTTTT-VCL của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kiểm thử phần mềm nội bộ
376/QĐ-BTTTT 18/03/2011 Quyết định 376/QĐ-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc đính chính Thông tư số 06/2011/TT-BTTTT ngày 28/02/2011 của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
06/2011/TT-BTTTT 28/02/2011 Thông tư 06/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về lập và quản lý chi phí đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
02/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Thông tư 02/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định nội dung giải quyết sự cố trong quá trình thực hiện đầu tư, bảo hành, vận hành các dự án ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
01/2011/TT-BTTTT 04/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông công bố Danh mục tiêu chuẩn kỹ thuật về ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước
23/2010/TT-BTTTT 15/10/2010 Thông tư 23/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về cung cấp thông tin trên Trang Thông tin điện tử về năng lực quản lý, đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin
12/2010/TT-BTTTT 18/05/2010 Thông tư 12/2010/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định việc cập nhật thông tin dự án đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về các dự án ứng dụng công nghệ thông tin
102/2009/NĐ-CP 06/11/2009 Nghị định 102/2009/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
71/2007/NĐ-CP 03/05/2007 Nghị định 71/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Công nghệ thông tin về công nghiệp công nghệ thông tin
64/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Nghị định 64/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước
67/2006/QH11 29/06/2006 Luật Công nghệ thông tin số 67/2006/QH11 của Quốc hội