Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
10/VBHN-VPQH 11/12/2014 Văn bản hợp nhất 10/VBHN-VPQH năm 2014 hợp nhất Luật giá do Văn phòng Quốc hội ban hành
158/2014/TT-BTC 27/10/2014 Thông tư 158/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam số 01, 02, 03 và 04
155/2014/TT-BTC 23/10/2014 Thông tư 155/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý sử dụng phí thẩm định và lệ phí cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ thẩm định giá
1079/QĐ-BTC 20/05/2014 Quyết định 1079/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc áp dụng biện pháp bình ổn giá đối với sản phẩm sữa dành cho trẻ em dưới 06 tuổi
56/2014/TT-BTC 28/04/2014 Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
46/2014/TT-BTC 16/04/2014 Thông tư 46/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá
38/2014/TT-BTC 28/03/2014 Thông tư 38/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
25/2014/TT-BTC 17/02/2014 Thông tư 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
06/2014/TT-BTC 07/01/2014 Thông tư 06/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
177/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
89/2013/NĐ-CP 06/08/2013 Nghị định 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
11/2012/QH13 20/06/2012 Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
154/2010/TT-BTC 01/10/2010 Thông tư 154/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ
66/2010/TT-BTC 22/04/2010 Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết
129/2008/QĐ-BTC 31/12/2008 Quyết định 129/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 6 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)
75/2008/NĐ-CP 09/06/2008 Nghị định 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
100/2007/QĐ-BTC 06/12/2007 Quyết định 100/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá
17/2006/TT-BTC 13/03/2006 Thông tư 17/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá
77/2005/QĐ-BTC 01/11/2005 Quyết định 77/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)
101/2005/NĐ-CP 03/08/2005 Nghị định 101/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định giá
24/2005/QĐ-BTC 18/04/2005 Quyết định 24/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
06/2005/QĐ-BTC 18/01/2005 Quyết định 06/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ
188/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
15/2004/TT-BTC 09/03/2004 Thông tư 15/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
21/2004/QĐ-BTC 24/02/2004 Quyết định 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá
170/2003/NĐ-CP 25/12/2003 Nghị định 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
40/2002/PL-UBTVQH10 10/05/2002 Pháp lệnh 40/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giá