Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
56/2014/TT-BTC 28/04/2014 Thông tư 56/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 177/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
46/2014/TT-BTC 16/04/2014 Thông tư 46/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thi, quản lý, cấp và thu hồi Thẻ thẩm định viên về giá
38/2014/TT-BTC 28/03/2014 Thông tư 38/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 89/2013/NĐ-CP ngày 06/08/2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
25/2014/TT-BTC 17/02/2014 Thông tư 25/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ
06/2014/TT-BTC 07/01/2014 Thông tư 06/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Tiêu chuẩn thẩm định giá số 13
177/2013/NĐ-CP 14/11/2013 Nghị định 177/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giá
89/2013/NĐ-CP 06/08/2013 Nghị định 89/2013/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giá về thẩm định giá
11/2012/QH13 20/06/2012 Luật Giá của Quốc hội, số 11/2012/QH13
154/2010/TT-BTC 01/10/2010 Thông tư 154/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ
66/2010/TT-BTC 22/04/2010 Thông tư 66/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện việc xác định giá thị trường trong giao dịch kinh doanh giữa các bên có quan hệ liên kết
129/2008/QĐ-BTC 31/12/2008 Quyết định 129/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 6 tiêu chuẩn thẩm định giá (đợt 3)
75/2008/NĐ-CP 09/06/2008 Nghị định 75/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
100/2007/QĐ-BTC 06/12/2007 Quyết định 100/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn và giám sát các tổ chức tư vấn định giá
17/2006/TT-BTC 13/03/2006 Thông tư 17/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 101/2005/NĐ-CP ngày 03/8/2005 của Chính phủ về Thẩm định giá
77/2005/QĐ-BTC 01/11/2005 Quyết định 77/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)
101/2005/NĐ-CP 03/08/2005 Nghị định 101/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định giá
24/2005/QĐ-BTC 18/04/2005 Quyết định 24/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
06/2005/QĐ-BTC 18/01/2005 Quyết định 06/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tính giá tài sản, hàng hoá, dịch vụ
188/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
15/2004/TT-BTC 09/03/2004 Thông tư 15/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
21/2004/QĐ-BTC 24/02/2004 Quyết định 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá
170/2003/NĐ-CP 25/12/2003 Nghị định 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
40/2002/PL-UBTVQH10 10/05/2002 Pháp lệnh 40/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giá