Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
188/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
188/2004/NĐ-CP 16/11/2004 Nghị định 188/2004/NĐ-CP của Chính phủ về phương pháp xác định giá đất và khung giá các loại đất
185/2004/NĐ-CP 04/11/2004 Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
181/2004/NĐ-CP 29/10/2004 Nghị định 181/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai
100/2004/TT-BTC 20/10/2004 Thông tư 100/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp đối với lĩnh vực chứng khoán
76/2004/QĐ-BTC 22/09/2004 Quyết định 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán
76/2004/QĐ-BTC 22/09/2004 Quyết định 76/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết hoặc tổ chức kinh doanh chứng khoán
73/2004/QĐ-BTC 03/09/2004 Quyết định 73/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và Công ty quản lý quỹ
88/2004/TT-BTC 01/09/2004 Thông tư 88/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung Thông tư 128/2003/TT-BTC ngày 22/12/2003 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
87/2004/TT-BTC 31/08/2004 Thông tư 87/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu
84/2004/TT-BTC 18/08/2004 Thông tư 84/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2003/TT-BTC ngày 12/12/2003 hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng (GTGT)
153/2004/QĐ-TTg 17/08/2004 Quyết định 153/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chínhh phủ về việc ban hành Định hướng chiến lược phát triển bền vững ở Việt Nam (Chương trình nghị sự 21 của Việt Nam)
81/2004/TT-BTC 13/08/2004 Thông tư 81/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 147/2004/NĐ-CP ngày 23/7/2004 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
78/2004/TT-BTC 10/08/2004 Thông tư 78/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn quản lý việc rút vốn đối với nguồn Hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
153/2004/NĐ-CP 09/08/2004 Nghị định 153/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty nhà nước, công ty nhà nước độc lập theo mô hình công ty mẹ - công ty con
152/2004/NĐ-CP 06/08/2004 Nghị định 152/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp
60/2004/QĐ-BTC 15/07/2004 Quyết định 60/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
59/2004/QĐ-BTC 09/07/2004 Quyết định 59/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán
64/2004/TT-BTC 29/06/2004 Thông tư 64/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 của Chính phủ về Kiểm toán độc lập
60/2004/TT-BTC 18/06/2004 Thông tư 60/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
59/2004/TT-BTC 18/06/2004 Thông tư 59/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung
21/2004/QH11 15/06/2004 Luật Phá sản số 21/2004/QH11 của Quốc hội
22/2004/QH11 15/06/2004 Luật Thanh tra, số 22/2004/QH11
23/2004/QH11 15/06/2004 Luật Giao thông đường thủy nội địa, số 23/2004/QH11
49/2004/TT-BTC 03/06/2004 Thông tư 49/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng nhà nước
1683/QĐ-BTC 02/06/2004 Quyết định 1683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
129/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
128/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
43/2004/TT-BTC 20/05/2004 Thông tư 43/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần
42/2004/TT-BTC 20/05/2004 Thông tư 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
125/2004/NĐ-CP 19/05/2004 Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
41/2004/TT-BTC 18/05/2004 Thông tư 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
40/2004/TT-BTC 13/05/2004 Thông tư 40/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
39/2004/TT-BTC 11/05/2004 Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
43/2004/QĐ-BTC 26/04/2004 Quyết định 43/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng"
110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
109/2004/NĐ-CP 02/04/2004 Nghị định 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
105/2004/NĐ-CP 30/03/2004 Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán độc lập
15/2004/TT-BTC 09/03/2004 Thông tư 15/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
15/2004/TT-BTC 09/03/2004 Thông tư 15/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
21/2004/QĐ-BTC 24/02/2004 Quyết định 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá
01/2004/TT-BKH 02/02/2004 Thông tư 01/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu
25/2004/NĐ-CP 15/01/2004 Nghị định 25/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại
234/2003/QĐ-BTC 30/12/2003 Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)
170/2003/NĐ-CP 25/12/2003 Nghị định 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
128/2003/TT-BTC 22/12/2003 Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
119/2003/TT-BTC 12/12/2003 Thông tư 119/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
206/2003/QĐ-BTC 12/12/2003 Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
120/2003/TT-BTC 12/12/2003 Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng