Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
31/2012/NĐ-CP 12/04/2012 Nghị định 31/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung
14/2012/NĐ-CP 07/03/2012 Nghị định 14/2012/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi Điều 7 Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang và Mục I Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo (bầu cử, bổ nhiệm) trong các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp của Nhà nước; cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân và Công an nhân dân ban hành kèm theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP
23/2011/TT-BLĐTBXH 16/09/2011 Thông tư 23/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
70/2011/NĐ-CP 22/08/2011 Nghị định 70/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các cơ quan, tổ chức có thuê mướn lao động
22/2011/NĐ-CP 04/04/2011 Nghị định 22/2011/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung
36/2010/TT-BLĐTBXH 18/11/2010 Thông tư 36/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
108/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Nghị định 108/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
107/2010/NĐ-CP 29/10/2010 Nghị định 107/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
01/2010/TTLT-BNV-BTC 26/04/2010 Thông tư liên tịch 01/2010/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01 tháng 5 năm 2010 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
62/2010/TT-BTC 21/04/2010 Thông tư 62/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh mức lương tối thiểu chung đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc năm 2010
06/2010/TT-BLĐTBXH 07/04/2010 Thông tư 06/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
28/2010/NĐ-CP 25/03/2010 Nghị định 28/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu chung
97/2009/NĐ-CP 30/10/2009 Nghị định 97/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
76/2009/NĐ-CP 15/09/2009 Nghị định 76/2009/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công nhân, viên chức và lực lượng vũ trang
111/2008/NĐ-CP 10/10/2008 Nghị định 111/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động Việt Nam làm việc cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, cơ quan, tổ chức nước ngoài, tổ chức quốc tế và cá nhân người nước ngoài tại Việt Nam
110/2008/NĐ-CP 10/10/2008 Nghị định 110/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
18/2008/TT-BLĐTBXH 16/09/2008 Thông tư 18/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 12/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước
282/QĐ-TTg 14/03/2008 Quyết định 282/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân công triển khai thực hiện Kết luận số 20-KL/TW ngày 28/01/2008 về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và trợ cấp ưu đãi người có công giai đoạn 2008 - 2012
1333/QĐ-BHXH 21/02/2008 Quyết định 1333/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm tại Quyết định số 902/QĐ-BHXH ngày 26/6/2007 Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
05/2007/TTLT-BNV-BTC 10/12/2007 Thông tư liên tịch 05/2007/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung từ ngày 01/01/2008 đối với cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội và đơn vị sự nghiệp
28/2007/TT-BLĐTBXH 05/12/2007 Thông tư 28/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc sửa đổi bổ sung Thông tư số 13/2003/TT-BLĐTBXH và 14/2003/TT-BLĐTBXH ngày 30/5/2003 của Bộ Lao động, TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương
29/2007/TT-BLĐTBXH 05/12/2007 Thông tư 29/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện mức lương tối thiểu chung, mức lương tối thiểu vùng đối với công ty nhà nước và công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
167/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Nghị định 167/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
166/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Nghị định 166/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung
89/2006/TT-BTC 29/09/2006 Thông tư 89/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo
12/2006/TT-BLĐTBXH 14/09/2006 Thông tư 12/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH vệ việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp lương trong doanh nghiệp theo Nghị định số 94/2006/NĐ-CP ngày 07/9/2006 của Chính phủ
10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT 12/09/2006 Thông tư liên tịch 10/2006/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, TB&XH và Bộ Y tế về việc sửa đổi, bổ sung khoản 2, Mục II Thông tư liên tịch số 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT ngày 17/3/1999 của Liên tịch Bộ Lao động - TB&XH và Bộ Y tế hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
94/2006/NĐ-CP 07/09/2006 Nghị định 94/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh mức lương tối thiểu chung
23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC 31/08/2005 Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, TB&XH và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
37/2005/NĐ-CP 18/03/2005 Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH 07/02/2005 Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh
05/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Thông tư 05/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp lưu động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
08/2005/TTLT-BNV-BTC 05/01/2005 Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC của Bộ Nội vụ và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức
04/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Thông tư 04/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp phụ cấp độc hại, nguy hiểm trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
06/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Thông tư 06/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn phương pháp xây dựng định mức lao động trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
09/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Thông tư 09/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn tính năng suất lao động bình quân và tiền lương bình quân trong các công ty nhà nước theo Nghị định số 206/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ
07/2005/TT-BNV 05/01/2005 Thông tư 07/2005/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp độc hại nguy hiểm đối với cán bộ, công chức, viên chức
08/2005/TT-BLĐTBXH 05/01/2005 Thông tư 08/2005/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 207/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm đối với thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước
207/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định 207/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ tiền lương, tiền thưởng và chế độ trách nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc công ty nhà nước
206/2004/NĐ-CP 14/12/2004 Nghị định 206/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định quản lý lao động, tiền lương và thu nhập trong các công ty nhà nước
82/2003/TT-BTC 14/08/2003 Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp
155/2003/QĐ-TTg 30/07/2003 Quyết định 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế
15/2003/TT-BLĐTBXH 03/06/2003 Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện làm theo giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ
14/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
13/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
12/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước
03/2003/NĐ-CP 15/01/2003 Nghị định 03/2003/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
110/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động