Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
79/2013/NĐ-CP 19/07/2013 Nghị định 79/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thống kê
64/2013/NĐ-CP 27/06/2013 Nghị định 64/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khoa học và công nghệ, chuyển giao công nghệ
91/2012/NĐ-CP 08/11/2012 Nghị định 91/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm
15/2012/QH13 20/06/2012 Luật Xử lý vi phạm hành chính của Quốc hội, số 15/2012/QH13
37/2011/TT-BKHCN 27/12/2011 Thông tư 37/2011/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 97/2010/NĐ-CP ngày 21/09/2010 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
92/2011/NĐ-CP 17/10/2011 Nghị định 92/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm y tế
39/2011/NĐ-CP 26/05/2011 Nghị định 39/2011/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 185/2004/NĐ-CP ngày 04/11/2004 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
37/2011/TT-BTC 16/03/2011 Thông tư 37/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 85/2010/NĐ-CP ngày 02/08/2010 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
97/2010/NĐ-CP 21/09/2010 Nghị định 97/2010/NĐ-CP của Chính phủ về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp
47/2009/NĐ-CP 13/05/2009 Nghị định 47/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan
28/2009/NĐ-CP 20/03/2009 Nghị định 28/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin điện tử trên Internet
13/2009/NĐ-CP 13/02/2009 Nghị định 13/2009/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 98/2007/NĐ-CP ngày 07 tháng 6 năm 2007 của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
97/2007/TT-BTC 08/08/2007 Thông tư 97/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
61/2007/TT-BTC 14/06/2007 Thông tư 61/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
98/2007/NĐ-CP 07/06/2007 Nghị định 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
63/2007/NĐ-CP 10/04/2007 Nghị định 63/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực công nghệ thông tin
120/2005/NĐ-CP 30/09/2005 Nghị định 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
185/2004/NĐ-CP 04/11/2004 Nghị định 185/2004/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực kế toán
41/2004/TT-BTC 18/05/2004 Thông tư 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế