Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
03/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Thông tư 03/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp
05/2015/TT-BKHĐT 06/05/2015 Thông tư 05/2015/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
30/2015/NĐ-CP 17/03/2015 Nghị định 30/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư
01/2015/TT-BKHĐT 14/02/2015 Thông tư 188/2004/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc quy định chi tiết lập Hồ sơ mời quan tâm, Hồ sơ mời thầu, Hồ sơ yêu cầu dịch vụ tư vấn
31/2014/TT-BYT 26/09/2014 Thông tư 31/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định bảng tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc
5186/BKHĐT-QLĐT 11/08/2014 Công văn 5186/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu trong giai đoạn chuyển tiếp
4054/BKHĐT-QLĐT 27/06/2014 Công văn 4054/BKHĐT-QLĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 và Nghị định 63/2014/NĐ-CP
63/2014/NĐ-CP 26/06/2014 Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu
43/2013/QH13 26/11/2013 Luật Đấu thầu của Quốc hội, số 43/2013/QH13
68/2012/NĐ-CP 12/09/2012 Nghị định 68/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 85/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
68/2012/TT-BTC 26/04/2012 Thông tư 68/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định việc đấu thầu để mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan Nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp, đơn vị vũ trang nhân dân
09/2011/TT-BKHĐT 07/09/2011 Thông tư 09/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ yêu cầu chỉ định thầu tư vấn
01/2011/TT-BKHĐT 04/01/2011 Thông tư 01/2011/TT-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết kiểm tra về công tác đấu thầu
21/2010/TT-BKH 28/10/2010 Thông tư 21/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về thẩm định hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu
11/2010/TT-BKH 27/05/2010 Thông tư 11/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết về chào hàng cạnh tranh
08/2010/TT-BKH 21/04/2010 Thông tư 08/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Báo cáo thẩm định kết quả đấu thầu
06/2010/TT-BKH 09/03/2010 Thông tư 06/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu dịch vụ tư vấn
05/2010/TT-BKH 10/02/2010 Thông tư 05/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu mua sắm hàng hóa
03/2010/TT-BKH 27/01/2010 Thông tư 03/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời sơ tuyển xây lắp
02/2010/TT-BKH 19/01/2010 Thông tư 02/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu gói thầu xây lắp quy mô nhỏ
01/2010/TT-BKH 06/01/2010 Thông tư 01/2010/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ mời thầu xây lắp
85/2009/NĐ-CP 15/10/2009 Nghị định 85/2009/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội
58/2008/NĐ-CP 05/05/2008 Nghị định 58/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
131/2007/TT-BTC 05/11/2007 Thông tư 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
1102/2007/QĐ-BKH 18/09/2007 Quyết định 1102/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp
63/2007/TT-BTC 15/06/2007 Thông tư 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
49/2007/QĐ-TTg 11/04/2007 Quyết định 49/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các trường hợp đặc biệt được chỉ định thầu quy định tại điểm đ khoản 1 Điều 101 của Luật Xây dựng
111/2006/NĐ-CP 29/09/2006 Nghị định 111/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây dựng
61/2005/QH11 29/11/2005 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội
01/2004/TT-BKH 02/02/2004 Thông tư 01/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu
66/2003/NĐ-CP 12/06/2003 Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ
94/2001/TT-BTC 22/11/2001 Thông tư 94/2001/TT-BTC về việc hướng dẫn bổ sung quy định tại Thông tư số 121/2000/TT-BTC ngày 29/12/2000 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan NN, lực lượng vũ trang đoàn thể và DNNN sử dụng nguồn NSNN
121/2000/TT-BTC 29/12/2000 Thông tư 121/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc thực hiện đấu thầu mua sắm đồ dùng, vật tư, trang thiết bị, phương tiện làm việc đối với các cơ quan nhà nước, lực lượng vũ trang, đoàn thể và doanh nghiệp nhà nước sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước
14/2000/NĐ-CP 05/05/2000 Nghị định 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ
88/1999/NĐ-CP 01/09/1999 Nghị định 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu