Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
27/2023/QH15 27/11/2023 Luật Nhà ở 2023
03/2023/TT-BXD 28/04/2023 Thông tư 03/2023/TT-BXD sửa đổi Điều 3 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
99/2022/NĐ-CP 30/11/2022 Nghị định 99/2022/NĐ-CP về đăng ký biện pháp bảo đảm
08/2022/TT-BVHTTDL 28/10/2022 Thông tư 08/2022/TT-BVHTTDL sửa đổi Thông tư 07/2012/TT-BVHTTDL hướng dẫn Nghị định 32/2012/NĐ-CP về quản lý xuất khẩu, nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh
44/2022/NĐ-CP 29/06/2022 Nghị định 44/2022/NĐ-CP về xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
03/2022/QH15 11/01/2022 Luật sửa đổi Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự 2022
05/VBHN-BXD 07/09/2021 Văn bản hợp nhất 05/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Thông tư về Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư
04/VBHN-BXD 26/08/2021 Văn bản hợp nhất 04/VBHN-BXD năm 2021 hợp nhất Thông tư hướng dẫn thực hiện nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
09/2021/TT-BXD 16/08/2021 Thông tư 09/2021/TT-BXD hướng dẫn thực hiện nội dung của Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội và Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
69/2021/NĐ-CP 15/07/2021 Nghị định 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư
07/2021/TT-BXD 30/06/2021 Thông tư 07/2021/TT-BXD sửa đổi Thông tư 19/2016/TT-BXD và 02/2016/TT-BXD
03/2021/TT-BXD 19/05/2021 Thông tư 03/2021/TT-BXD về QCVN 04:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
49/2021/NĐ-CP 01/04/2021 Nghị định 49/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 100/2015/NĐ-CP về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
30/2021/NĐ-CP 26/03/2021 Nghị định 30/2021/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
66/2020/NĐ-CP 11/06/2020 Nghị định 66/2020/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 68/2017/NĐ-CP về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
21/2019/TT-BXD 31/12/2019 Thông tư 21/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Nhà chung cư
06/2019/TT-BXD 31/10/2019 Thông tư 06/2019/TT-BXD sửa đổi Thông tư liên quan đến quản lý, sử dụng nhà chung cư
30/2019/NĐ-CP 28/03/2019 Nghị định 30/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 99/2015/NĐ-CP hướng dẫn Luật Nhà ở
186/2017/TT-BQP 09/08/2017 Thông tư 186/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc quy định quản lý cho thuê, bán nhà ở cũ thuộc sở hữu Nhà nước
68/2017/TT-BQP 01/04/2017 Thông tư 68/2017/TT-BQP của Bộ Quốc phòng quy định và hướng dẫn quản lý sử dụng nhà ở công vụ trong Bộ Quốc phòng
31/2016/TT-BXD 30/12/2016 Thông tư 31/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định việc phân hạng và công nhận hạng nhà chung cư
28/2016/TT-BXD 15/12/2016 Thông tư 28/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư 10/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, Thông tư 11/2015/TT-BXD ngày 30/12/2015 quy định việc cấp chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; hướng dẫn việc đào tạo, bồi dưỡng kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản, việc thành lập và tổ chức hoạt động của sàn giao dịch bất động sản và một số quy định của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Thông tư 02/2016/TT-BXD ngày 15/02/2016
139/2016/TT-BTC 16/09/2016 Thông tư 139/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất; hoàn trả lại hoặc khấu trừ vào nghĩa vụ tài chính cho chủ đầu tư khi đầu tư xây dựng nhà ở xã hội và phương pháp xác định tiền sử dụng đất phải nộp khi người mua, thuê mua được phép bán lại nhà ở xã hội
124/2016/TT-BTC 03/08/2016 Thông tư 124/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản lý số tiền thu được từ cho thuê, cho thuê mua và bán nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước; thanh toán tiền chênh lệch khi thuê nhà ở công vụ và quản lý tiền thu được từ cho thuê nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
79/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 79/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ quản lý vận hành nhà chung cư, kiến thức hành nghề môi giới bất động sản, điều hành sàn giao dịch bất động sản
19/2016/TT-BXD 30/06/2016 Thông tư 19/2016/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Luật Nhà ở và Nghị định 99/2015/NĐ-CP ngày 20/10/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
117/2015/NĐ-CP 12/11/2015 Nghị định 117/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản
99/2015/NĐ-CP 20/10/2015 Nghị định 99/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở
65/2014/QH13 25/11/2014 Luật Nhà ở của Quốc hội, số 65/2014/QH13
10/2014/TT-BXD 11/07/2014 Thông tư 10/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
08/2014/TT-BXD 23/05/2014 Thông tư 08/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 188/2013/NĐ-CP ngày 20/11/2013 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
07/2014/TT-BXD 20/05/2014 Thông tư 07/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn một số nội dung của Nghị định 84/2013/NĐ-CP ngày 25/07/2013 của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
05/2014/TT-BXD 09/05/2014 Thông tư 05/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung điểm a khoản 2 Điều 7 của Quy chế quản lý, sử dụng nhà chung cư ban hành kèm theo Quyết định 08/2008/QĐ-BXD ngày 28/05/2008
03/2014/TT-BXD 20/02/2014 Thông tư 03/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc sửa đổi, bổ sung Điều 21 của Thông tư 16/2010/TT-BXD ngày 01/09/2010 của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 quy định chi tiết và hướng dẫn Luật Nhà ở
01/2014/TT-BXD 16/01/2014 Thông tư 01/2014/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà ở công vụ
188/2013/NĐ-CP 20/11/2013 Nghị định 188/2013/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội
14/2013/TT-BXD 19/09/2013 Thông tư 14/2013/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 34/2013/NĐ-CP ngày 22/04/2013 của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu nhà nước
84/2013/NĐ-CP 25/07/2013 Nghị định 84/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phát triển và quản lý nhà ở tái định cư
695/QĐ-TTg 07/05/2013 Quyết định 695/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý, bố trí cho thuê nhà ở công vụ của Chính phủ
34/2013/NĐ-CP 22/04/2013 Nghị định 34/2013/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý sử dụng nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước
04/2013/TTLT-BXD-BTC 22/04/2013 Thông tư liên tịch 04/2013/TTLT-BXD-BTC của Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính về việc quy định tiêu chuẩn, định mức trang bị nội thất cơ bản nhà ở công vụ của Chính phủ
01/2013/QĐ-UBND 04/01/2013 Quyết định 01/2013/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư trên địa bàn Thành phố Hà Nội
16/2010/TT-BXD 01/09/2010 Thông tư 16/2010/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định cụ thể và hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 71/2010/NĐ-CP ngày 23/06/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
71/2010/NĐ-CP 23/06/2010 Nghị định 71/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Nhà ở
39/2009/TT-BXD 09/12/2009 Thông tư 39/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ
38/2009/TT-BXD 08/12/2009 Thông tư 38/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng hướng dẫn việc quản lý sử dụng nhà biệt thự tại khu vực đô thị
38/2009/QH12 19/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật liên quan đến Đầu tư xây dựng cơ bản, số 38/2009/QH12 của Quốc hội
34/2009/QH12 18/06/2009 Luật sửa đổi, bổ sung điều 126 của Luật Nhà ở và điều 121 của Luật Đất đai, số 34/2009/QH12 của Quốc hội
01/2009/TT-BXD 25/02/2009 Thông tư 01/2009/TT-BXD của Bộ Xây dựng quy định một số nội dung về cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và hướng dẫn mẫu Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư trong dự án đầu tư xây dựng của tổ chức kinh doanh nhà ở
08/2008/QĐ-BXD 28/05/2008 Quyết định 08/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Quy chế quản lý sử dụng nhà chung cư