Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
09/2000/TT-BXD 17/07/2000 Thông tư 09/2000/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc lập và quản lý chi phí xây dựng công trình thuộc các dự án đầu tư
70/2000/TT-BTC 17/07/2000 Thông tư 70/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư.
99/2000/QĐ-BTC 13/06/2000 Quyết định 99/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán công ty chứng khoán
04/2000/TT-BKH 26/05/2000 Thông tư 04/2000/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế đấu thầu
12/2000/NĐ-CP 05/05/2000 Nghị định 12/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ
14/2000/NĐ-CP 05/05/2000 Nghị định 14/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định số 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 của Chính phủ
02/2000/TT-TCBĐ 20/04/2000 Thông tư hướng dẫn việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông
03/2000/TT-BKH 02/03/2000 Thông tư hướng dẫn trình tự, thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định tại Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
03/2000/NĐ-CP 03/02/2000 Nghị định 03/2000/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
02/2000/NĐ-CP 03/02/2000 Nghị định 02/2000/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
166/1999/QĐ-BTC 30/12/1999 Quyết định 166/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
120/1999/TT-BTC 07/10/1999 Thông tư 120/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung chế độ kế toán doanh nghiệp
88/1999/NĐ-CP 01/09/1999 Nghị định 88/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế Đấu thầu
52/1999/NĐ-CP 08/07/1999 Nghị định 52/1999/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng
76/1999/TTLT/BTC-TLĐ 16/06/1999 Thông tư 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
13/1999/QH10 12/6/1999 Luật doanh nghiệp
64/1999/TT-BTC 07/06/1999 Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước
64/1999/TT-BTC 07/06/1999 Thông tư 64/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi nhuận sau thuế và quản lý các quỹ trong doanh nghiệp Nhà nước
32/1999/NĐ-CP 05/05/1999 Nghị định 32/1999/NĐ-CP của Chính phủ về khuyến mại, quảng cáo thương mại và hội chợ, triển lãm thương mại
27/1999/NĐ-CP 20/04/1999 Nghị định 27/1999/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 59/Cp ngày 03/10/1996 của Chính phủ
10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT 17/03/1999 Thông tư liên tịch 10/1999/TTLT-BLĐTBXH-BYT của Bộ Lao động, TB&XH và Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc hại
169/1998/TT-BTC 22/12/1998 Thông tư 169/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thuế áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam không thuộc hình thức đầu tư theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
17/1998/TT-BYT 19/12/1998 Thông tư 17/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện việc khám chữa bệnh, sử dụng quỹ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH 05/12/1998 Thông tư liên tịch 15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH vủa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ
58/1998/NĐ-CP 13/08/1998 Nghị định 58/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế
885/1998/QĐ-BTC 16/07/1998 Quyết định 885/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ phát hành, quản lý sử dụng hoá đơn bán hàng
99/1998/TT-BTC 14/07/1998 Thông tư 99/1998/TT-BTC hướng dẫn thi hành Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 1998 của Chính phủ quy định chi thiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
77/1998/TT-BTC 06/06/1998 Thông tư 77/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tỷ giá quy đổi ngoại tệ ra đồng Việt Nam sử dụng trong hạch toán kế toán ở doanh nghiệp
30/1998/NĐ-CP 13/05/1998 Nghị định 30/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
70-TC/QLCS 07/10/1997 Thông tư hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP 17/12/1996 của Chính phủ
70-TC/QLCS 07/10/1997 Thông tư hướng dẫn việc nộp tiền thuê đất, góp vốn liên doanh bằng giá trị quyền sử dụng đất của các tổ chức trong nước theo quy định tại Nghị định số 85/CP 17/12/1996 của Chính phủ
44-TC/TCDN 08/07/1997 Thông tư 44 hướng dẫn xử lý các khoản chênh lệch tỷ giá trong doanh nghiệp Nhà nước
33-TC/TCT 13/06/1997 Thông tư 33-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ thu sử dụng vốn Ngân sách Nhà nước
1177-TC/QĐ/CĐKT 23/12/1996 Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
1062-TC/QĐ/CSTC 14/11/1996 Quyết định 1062-TC/QĐ/CSTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
75-TC/TCDN 12/11/1996 Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước
70-TC/TCDN 05/11/1996 Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
59/CP 03/10/1996 Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước
1141-TC/QĐ/CĐKT 01/11/1995 Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp
196/CP 31/12/1994 Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể
85-TC/TCT 24/10/1994 Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam
61-CP 05/07/1994 Nghị định 61-CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở
35-L/CTN 23/06/1994 Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội
89-TC/TCT 09/11/1993 Thông tư 89-TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
26-CP 23/05/1993 Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp
5-BXD/ĐT 09/02/1993 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở
84-TT/LB 18/12/1992 Thông tư quy định chế độ thu lệ phí công chứng
19-CT/TCĐN 09/06/1992 Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài
19-CT/TCĐN 09/06/1992 Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài
13-TC/TCT 28/02/1991 Thông tư 13/TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 22-HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chế độ thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước