Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1177-TC/QĐ/CĐKT 23/12/1996 Quyết định 1177-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán áp dụng cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ
1062-TC/QĐ/CSTC 14/11/1996 Quyết định 1062-TC/QĐ/CSTC của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
75-TC/TCDN 12/11/1996 Thông tư 75-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc quản lý, sử dụng vốn và tài sản trong doanh nghiệp Nhà nước
70-TC/TCDN 05/11/1996 Thông tư 70-TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ phân phối lợi tức sau thuế và quản lý các quỹ của doanh nghiệp nhà nước
59/CP 03/10/1996 Nghị định 59/CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính và hạch toán kinh doanh đối với doanh nghiệp Nhà nước
1141-TC/QĐ/CĐKT 01/11/1995 Quyết định 1141-TC/QĐ/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành chế độ kế toán doanh nghiệp
196/CP 31/12/1994 Nghị định 196/CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về thỏa ước lao động tập thể
85-TC/TCT 24/10/1994 Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam
61-CP 05/07/1994 Nghị định 61-CP của Chính phủ về mua bán và kinh doanh nhà ở
35-L/CTN 23/06/1994 Bộ luật Lao động số 35-L/CTN của Quốc hội
89-TC/TCT 09/11/1993 Thông tư 89-TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 74-CP ngày 25/10/1993 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế sử dụng đất nông nghiệp
26-CP 23/05/1993 Nghị định 26-CP của Chính phủ về việc quy định tạm thời chế độ tiền lương mới trong các doanh nghiệp
5-BXD/ĐT 09/02/1993 Thông tư hướng dẫn phương pháp xác định diện tích sử dụng và phân cấp nhà ở
84-TT/LB 18/12/1992 Thông tư quy định chế độ thu lệ phí công chứng
19-CT/TCĐN 09/06/1992 Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài
19-CT/TCĐN 09/06/1992 Thông tư hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ nhận nợ và hoàn trả vốn ngân sách Nhà nước của các Bên Việt Nam trong xí nghiệp liên doanh và hợp đồng hợp tác kinh doanh với nước ngoài
13-TC/TCT 28/02/1991 Thông tư 13/TC/TCT hướng dẫn thi hành Nghị định số 22-HĐBT ngày 24/1/1991 của Hội đồng Bộ trưởng quy định chế độ thu về sử dụng vốn ngân sách Nhà nước
598-TC/CĐKT 08/12/1990 Quyết định 598-TC/CĐKT của Bộ Tài chính về việc ban hành Chế độ kế toán sản xuất, kinh doanh ngoài quốc doanh