Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
42/2016/TT-BLĐTBXH 28/12/2016 Thông tư 42/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
181/2016/TT-BQP 04/11/2016 Thông tư 181/2016/TT-BQP hướng dẫn về hồ sơ, quy trình và trách nhiệm giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội trong Bộ Quốc phòng
35/2016/TT-BYT 28/09/2016 Thông tư 35/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với dịch vụ kỹ thuật y tế thuộc phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế
25/2016/TT-BLĐTBXH 26/07/2016 Thông tư 25/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn xác định, quản lý đối tượng tham gia bảo hiểm y tế theo quy định tại khoản 4, Điều 1 Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
88/2016/NĐ-CP 01/07/2016 Nghị định 88/2016/NĐ-CP của Chính phủ về chương trình hưu trí bổ sung tự nguyện
18/2016/TT-BYT 30/06/2016 Thông tư 18/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định Danh mục kỹ thuật, danh mục vật tư y tế dùng trong phục hồi chức năng và việc chi trả chi phí phục hồi chức năng ban ngày thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế
46/2014/QH13 13/06/2016 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế của Quốc hội, số 46/2014/QH13
15/2016/TT-BYT 15/05/2016 Thông tư 15/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về bệnh nghề nghiệp được hưởng bảo hiểm xã hội
14/2016/TT-BYT 12/05/2016 Thông tư 14/2016/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội thuộc lĩnh vực y tế
33/2016/NĐ-CP 10/05/2016 Nghị định 33/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân
30/2016/NĐ-CP 28/04/2016 Nghị định 30/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết hoạt động đầu tư từ quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
21/2016/NĐ-CP 31/03/2016 Nghị định 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các cơ quan bảo hiểm xã hội
21/2016/NĐ-CP 31/03/2016 Nghị định 21/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định việc thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành về đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của các cơ quan bảo hiểm xã hội
03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA 25/03/2016 Thông tư liên tịch 03/2016/TTLT-BLĐTBXH-BQP-BCA về việc hướng dẫn thực hiện khoản 6 Điều 32 của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp về việc thông báo biến động lao động làm việc tại các đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an
04/2016/TT-BYT 26/02/2016 Thông tư 04/2016/TT-BYT của Bộ Y tế quy định về khám bệnh, chữa bệnh và thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế liên quan đến khám bệnh, chữa bệnh lao
01/2016/TT-BLĐTBXH 18/02/2016 Thông tư 01/2016/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
20/2016/TT-BTC 03/02/2016 Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
20/2016/TT-BTC 03/02/2016 Thông tư 20/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp
01/2016/NĐ-CP 05/01/2016 Nghị định 01/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
58/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư 58/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
59/2015/TT-BLĐTBXH 29/12/2015 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
139/2015/TT-BQP 16/12/2015 Thông tư 139/2015/TT-BQP của Bộ Quốc phòng về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp trong Bộ Quốc phòng
40/2015/TT-BYT 16/11/2015 Thông tư 40/2015/TT-BYT của Bộ Y tế về việc quy định đăng ký khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
919/QĐ-BHXH 26/08/2015 Quyết định 919/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 01/QĐ-BHXH, Quyết định 1399/QĐ-BHXH và Quyết định 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam
21/2017/QĐ-TTg 26/08/2015 Quyết định 21/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về hạn mức trả tiền bảo hiểm
28/2015/TT-BLĐTBXH 31/07/2015 Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện Điều 52 của Luật Việc làm và một số điều của Nghị định 28/2015/NĐ-CP ngày 12/03/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
Thông tư liên tịch 02/07/2015 Thông tư liên tịch 16/2015/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi khoản 5 Điều 13 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
40/2015/TTLT-BQP-BTC 26/05/2015 Thông tư liên tịch 40/2015/TTLT-BQP-BTC của Bộ Quốc Phòng, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn điều chỉnh trợ cấp hàng tháng đối với quân nhân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân, công an nhân dân đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng
32/2015/TT-BTC 17/03/2015 Thông tư 32/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xác định nhu cầu, nguồn và phương thức chi thực hiện điều chỉnh tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang có hệ số lương từ 2,34 trở xuống theo Nghị định 17/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ; điều chỉnh trợ cấp đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
28/2015/NĐ-CP 12/03/2015 Nghị định 28/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Việc làm về bảo hiểm thất nghiệp
01/2015/TT-BNV 13/02/2015 Thông tư 01/2015/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng từ ngày 01/01/2015 đối với cán bộ xã đã nghỉ việc theo Quyết định 130-CP ngày 20/06/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng
05/2015/TT-BLĐTBXH 02/02/2015 Thông tư 05/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng theo Nghị định 09/2015/NĐ-CP ngày 22/01/2015 của Chính phủ
09/2015/NĐ-CP 22/01/2015 Nghị định 09/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc
41/2014/TTLT-BYT-BTC 24/11/2014 Thông tư liên tịch 41/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
58/2014/QH13 20/11/2014 Luật Bảo hiểm xã hội của Quốc hội, số 58/2014/QH13
37/2014/TT-BYT 17/11/2014 Thông tư 37/2014/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
105/2014/NĐ-CP 15/11/2014 Nghị định 105/2014/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
24/2014/TTLT-BYT-BTC 14/07/2014 Thông tư liên tịch 24/2014/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC ngày 14/08/2009 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
01/VBHN-VPQH 10/07/2014 Văn bản hợp nhất Luật Bảo hiểm y tế số 01/VBHN-VPQH
21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH 12/06/2014 Thông tư liên tịch 21/2014/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động TB&XH về việc sửa đổi khoản 1 Điều 1 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH ngày 27/09/2013 quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh tật và bệnh nghề nghiệp
02/2014/TT-BLĐTBXH 12/06/2014 Thông tư 02/2014/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
13/2014/QĐ-TTg 08/02/2014 Quyết định 13/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định đóng bảo hiểm xã hội bổ sung để tính hưởng chế độ hưu trí và tử tuất quy định tại khoản 1 Điều 4 Luật Bảo hiểm xã hội đối với đối tượng hưởng sinh hoạt phí trong Công an nhân dân giai đoạn từ ngày 01/01/1995 đến ngày 31/12/2006, sau đó chuyển thành người hưởng lương
1935/QĐ-TLĐ 29/11/2013 Quyết định 1935/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về việc ban hành Quy định về phân cấp thu, phân phối nguồn thu tài chính công đoàn
191/2013/NĐ-CP 21/11/2013 Nghị định 191/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về tài chính công đoàn
34/2013/TT-BYT 28/10/2013 Thông tư 34/2013/TT-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày
28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH 27/09/2013 Thông tư liên tịch 28/2013/TTLT-BYT-BLĐTBXH của Bộ Y tế, Bộ Lao động TB&XH về việc quy định tỷ lệ tổn thương cơ thể do thương tích, bệnh, tật và bệnh nghề nghiệp
36/2012/TT-BLĐTBXH 28/12/2012 Thông tư 36/2012/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH về việc ban hành bổ sung Danh mục nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, nguy hiểm
100/2012/NĐ-CP 21/11/2012 Nghị định 100/2012/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
180/2012/TT-BTC 24/10/2012 Thông tư 180/2012/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý tài chính về chi trợ cấp mất việc làm cho người lao động tại doanh nghiệp
11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC 12/9/2012 Thông tư liên tịch 11/2012/TTLT-BCA-BYT-BTC của Bộ Công an, Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế đối với thân nhân của sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ đang công tác trong Công an nhân dân