Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
12/2012/QH13 20/06/2012 Luật Công đoàn của Quốc hội, số 12/2012/QH13
488/QĐ-BHXH 23/05/2012 Quyết định 488/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam ban hành Quy định quản lý chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
39/2011/TTLT-BYT-BTC 11/11/2011 Thông tư liên tịch 39/2011/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thủ tục thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người tham gia bảo hiểm y tế bị tai nạn giao thông
32/2010/TT-BLĐTBXH 25/10/2010 Thông tư 32/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
04/2010/TT-BLĐTBXH 29/01/2010 Thông tư 04/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
02/2011/TT-BLĐTBXH 20/01/2010 Thông tư 02/2011/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH quy định mức điều chỉnh tiền lương, tiền công và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội
41/2009/TT-BLĐTBXH 30/12/2009 Thông tư 41/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/20007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
39/2009/TT-BLĐTBXH 18/11/2009 Thông tư 39/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thi hành Điều 12 của Nghị định số 39/2003/NĐ-CP ngày 18/04/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về việc làm
34/2009/TT-BLĐTBXH 16/10/2009 Thông tư 34/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH sửa đổi, bổ sung Thông tư số 04/2009/TT-BLĐTBXH ngày 22/01/2009 của Bộ Lao động - TB&XH hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
09/2009/TTLT-BYT-BTC 14/08/2009 Thông tư liên tịch 09/2009/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế
10/2009/TT-BYT 14/08/2009 Thông tư 10/2009/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn đăng ký khám bệnh, chữa bệnh ban đầu và chuyển tuyến khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế
62/2009/NĐ-CP 27/07/2009 Nghị định 62/2009/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế
96/2009/TT-BTC 20/05/2009 Thông tư 96/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với quỹ bảo hiểm thất nghiệp
04/2009/TT-BLĐTBXH 22/01/2009 Thông tư 04/2009/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 127/2008/NĐ-CP ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
17/2009/TT-BTC 22/01/2009 Thông tư 17/2009/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn việc trích nộp và sử dụng kinh phí công đoàn đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
134/2008/NĐ-CP 31/12/2008 Nghị định 134/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện
127/2008/NĐ-CP 12/12/2008 Nghị định 127/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm thất nghiệp
25/2008/QH12 14/11/2008 Luật Bảo hiểm y tế số 25/2008/QH12 của Quốc hội
133/2008/QĐ-TTg 01/10/2008 Quyết định 133/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc trích nộp kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và văn phòng điều hành của phía nước ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh
19/2008/TT-BLĐTBXH 23/09/2008 Thông tư 19/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2007/TT-BLĐTBXH ngày 30/01/2007 về hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
83/2008/NĐ-CP 31/07/2008 Nghị định 83/2008/NĐ-CP của Chính phủ về việc điều chỉnh tiền lương, tiền công đã đóng bảo hiểm xã hội đối với người lao động thực hiện chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định
02/2008/TT-BLĐTBXH 31/01/2008 Thông tư 02/2008/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 190/2007/NĐ-CP ngày 28/12/2007 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện
190/2007/NĐ-CP 28/12/2007 Nghị định 190/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội tự nguyện.
31/2007/TT-BLĐTBXH 28/12/2007 Thông tư 31/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng theo Nghị định số 184/2007/NĐ-CP ngày 17/12/2007 về việc điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng đối với cán bộ xã đã nghỉ việc và Nghị định số 166/2007/NĐ-CP ngày 16/11/2007 về việc quy định mức lương tối thiểu chung của Chính phủ
14/2007/TTLT-BYT-BTC 10/12/2007 Thông tư liên tịch 14/2007/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 06/2007/TTLT-BYT-BTC ngày 30/3/2007 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
135/2007/NĐ-CP 16/08/2007 Nghị định 135/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
902/QĐ-BHXH 26/06/2007 Quyết định 902/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH 20/04/2007 Thông tư liên tịch 01/2007/TTLT-TLĐLĐVN-BLĐTBXH của Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam và Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 96/2006/NĐ-CP về ban chấp hành công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
03/2007/TT-BLĐTBXH 30/01/2007 Thông tư 03/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 152/2006/NĐ-CP ngày 22/12/2006 của Chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
152/2006/NĐ-CP 22/12/2006 Nghị định 152/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc
16/2006/TTLT-BYT-BTC 06/12/2006 Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư liên tịch số 21/2005/TTLT-BYT-BTC ngày 27/7/2005 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc
89/2006/TT-BTC 29/09/2006 Thông tư 89/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo
96/2006/NĐ-CP 14/09/2006 Nghị định 96/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 153 Bộ luật Lao động về Ban Chấp hành Công đoàn lâm thời tại doanh nghiệp
71/2006/QH11 29/06/2006 Luật Bảo hiểm xã hội số 71/2006/QH11 của Quốc hội
36/2005/QĐ-BYT 31/10/2005 Quyết định 36/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn
22/2005/TTLT-BYT-BTC 24/08/2005 Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
21/2005/TTLT-BYT-BTC 27/07/2005 Thông tư liên tịch 21/2005/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc
63/2005/NĐ-CP 16/05/2005 Nghị định 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế
119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN 08/12/2004 Thông tư liên tịch 119/2004/TTLT/BTC-TLĐLĐVN của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
82/2003/TT-BTC 14/08/2003 Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp
722/QĐ-BHXH-BT 26/05/2003 Quyết định 722/QĐ-BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
722/QĐ-BHXH-BT 26/05/2003 Quyết định 722/QĐ-BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
76/1999/TTLT/BTC-TLĐ 16/06/1999 Thông tư 76/1999/TTLT/BTC-TLĐ của Bộ Tài chính và Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam về việc hướng dẫn trích nộp kinh phí công đoàn
17/1998/TT-BYT 19/12/1998 Thông tư 17/1998/TT-BYT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn thực hiện việc khám chữa bệnh, sử dụng quỹ khám chữa bệnh và thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH 05/12/1998 Thông tư liên tịch 15/1998/TTLT-BYT-BTC-BLĐTBXH vủa Bộ Y tế, Bộ Tài chính và Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc theo quy định của Điều lệ bảo hiểm y tế ban hành theo Nghị định số 58/1998/NĐ-CP ngày 13/8/1998 của Chính phủ
58/1998/NĐ-CP 13/08/1998 Nghị định 58/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế