Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1989/QĐ-BTC 14/08/2014 Quyết định 1989/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư 76/2014/TT-BTC ngày 16/06/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
77/2014/TT-BTC 16/06/2014 Thông tư 77/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 46/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
76/2014/TT-BTC 16/06/2014 Thông tư 76/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều của Nghị định 45/2014/NĐ-CP ngày 15/05/2014 của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
46/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định 46/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
45/2014/NĐ-CP 15/05/2014 Nghị định 45/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định về thu tiền sử dụng đất
02/2014/TT-BTC 02/01/2014 Thông tư 02/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
712/2013/UBTVQH13 16/12/2013 Nghị quyết 712/2013/UBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc ban hành Biểu mức thuế suất thuế tài nguyên
203/2013/NĐ-CP 28/11/2013 Nghị định 203/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định về phương pháp tính, mức thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản
15/2012/NĐ-CP 09/03/2012 Nghị định 15/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản
104/2011/TT-BTC 12/07/2011 Thông tư 104/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 11/2010/TT-BTC ngày 19/01/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
94/2011/TT-BTC 29/06/2011 Thông tư 94/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2005/TT-BTC ngày 30/12/2005 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
93/2011/TT-BTC 29/06/2011 Thông tư 93/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 117/2004/TT-BTC ngày 07/12/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
121/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định 121/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
120/2010/NĐ-CP 30/12/2010 Nghị định 120/2010/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
105/2010/TT-BTC 23/07/2010 Thông tư 105/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14/05/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn một số điều của Luật Thuế tài nguyên
1492/QĐ-BTC 30/06/2010 Quyết định 1492/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 68/2010/TT-BTC ngày 26/04/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
50/2010/NĐ-CP 14/05/2010 Nghị định 50/2010/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tài nguyên
68/2010/TT-BTC 26/04/2010 Thông tư 68/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về lệ phí trước bạ
11/2010/TT-BTC 19/01/2010 Thông tư 11/2010/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện nghĩa vụ thuế đối với nhà đầu tư Việt Nam đầu tư ra nước ngoài
45/2009/QH12 25/11/2009 Luật Thuế tài nguyên của Quốc hội, số 45/2009/QH12
44/2008/NĐ-CP 09/04/2008 Nghị định 44/2008/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CPngày 03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
78/2006/NĐ-CP 09/08/2006 Nghị định 78/2006/NĐ-CP của Chính phủ quy định về đầu tư trực tiếp ra nước ngoài
120/2005/TT-BTC 30/12/2005 Thông tư 120/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 142/2005/NĐ-CP ngày 14/11/ 2005 của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
198/2004/NĐ-CP 03/12/2004 Nghị định 198/2004/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất
42/2003/TT-BTC 07/05/2003 Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài
96/2002/TT-BTC 24/10/2002 Thông tư 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài
53/2002/TT-BTC 25/06/2002 Thông tư 53/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính
38/2001/PL-UBTVQH10 28/08/2001 Pháp lệnh phí và lệ phí số 38/2001/PL-UBTVQH10 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội
13/2001/TT-BTC 08/03/2001 Thông tư 13/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện quy định về thuế đối với các hình thức đầu tư theo Luật đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
85-TC/TCT 24/10/1994 Thông tư 85-TC/TCT của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thu thuế cước đối với tàu biển nước ngoài đến kinh doanh vận chuyển hàng hoá tại các cảng biển Việt Nam