Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
60/2004/TT-BTC 18/06/2004 Thông tư 60/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
59/2004/TT-BTC 18/06/2004 Thông tư 59/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về niêm yết cổ phiếu và trái phiếu trên thị trường chứng khoán tập trung
21/2004/QH11 15/06/2004 Luật Phá sản số 21/2004/QH11 của Quốc hội
22/2004/QH11 15/06/2004 Luật Thanh tra, số 22/2004/QH11
23/2004/QH11 15/06/2004 Luật Giao thông đường thủy nội địa, số 23/2004/QH11
49/2004/TT-BTC 03/06/2004 Thông tư 49/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động tài chính của các tổ chức tín dụng nhà nước
1683/QĐ-BTC 02/06/2004 Quyết định 1683/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế quản lý tài chính tạm thời của Công ty mua, bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
129/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định 129/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong hoạt động kinh doanh
128/2004/NĐ-CP 31/05/2004 Nghị định 128/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định và hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kế toán nhà nước
43/2004/TT-BTC 20/05/2004 Thông tư 43/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xử lý lỗ phát sinh từ thời điểm xác định giá trị doanh nghiệp đến thời điểm doanh nghiệp nhà nước chính thức chuyển thành công ty cổ phần
42/2004/TT-BTC 20/05/2004 Thông tư 42/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
125/2004/NĐ-CP 19/05/2004 Nghị định 125/2004/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 3/2/2000 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
87/2004/QĐ-TTg 19/05/2004 Quyết định 87/2004/QĐ-TTg của thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động của nhà thầu nước ngoài trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam
41/2004/TT-BTC 18/05/2004 Thông tư 41/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 100/2004/NĐ-CP ngày 25/2/2004 quy định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thuế
40/2004/TT-BTC 13/05/2004 Thông tư 40/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần
39/2004/TT-BTC 11/05/2004 Thông tư 39/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục và xử lý tài chính đối với hoạt động mua, bán, bàn giao, tiếp nhận, xử lý nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp
43/2004/QĐ-BTC 26/04/2004 Quyết định 43/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành "Quy chế về tổ chức bồi dưỡng và cấp chứng chỉ Kế toán trưởng"
110/2004/NĐ-CP 08/04/2004 Nghị định 110/2004/NĐ-CP của Chính phủ về công tác văn thư
109/2004/NĐ-CP 02/04/2004 Nghị định 109/2004/NĐ-CP của Chính phủ về đăng ký kinh doanh
105/2004/NĐ-CP 30/03/2004 Nghị định 105/2004/NĐ-CP của Chính phủ về kiểm toán độc lập
15/2004/TT-BTC 09/03/2004 Thông tư 15/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
15/2004/TT-BTC 09/03/2004 Thông tư 15/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 170/2003/NĐ-CP ngày 25/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
21/2004/QĐ-BTC 24/02/2004 Quyết định 21/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá
01/2004/TT-BKH 02/02/2004 Thông tư 01/2004/TT-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định 66/2003/NĐ-CP ngày 12/6/2003 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế Đấu thầu
25/2004/NĐ-CP 15/01/2004 Nghị định 25/2004/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Trọng tài Thương mại
234/2003/QĐ-BTC 30/12/2003 Quyết định 234/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) Chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 3)
170/2003/NĐ-CP 25/12/2003 Nghị định 170/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Giá
128/2003/TT-BTC 22/12/2003 Thông tư 128/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 164/2003/NĐ-CP ngày 22/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
119/2003/TT-BTC 12/12/2003 Thông tư 119/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 149/2003/NĐ-CP ngày 04/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế tiêu thụ đặc biệt
206/2003/QĐ-BTC 12/12/2003 Quyết định 206/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về ban hành Chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định
120/2003/TT-BTC 12/12/2003 Thông tư 120/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 158/2003/NĐ-CP ngày 10/12/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế giá trị gia tăng và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng
144/2003/NĐ-CP 28/11/2003 Nghị định 144/2003/NĐ-CP của Chính phủ về chứng khoán và thị trường chứng khoán
13/2003/QH11 26/11/2003 Luật Đất đai số 13/2003/QH11
16/2003/QH11 26/11/2003 Luật Xây dựng số 16/2003/QH11
11712/TC/TCDN 10/11/2003 Công văn 11712/TC/TCDN của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn Quy trình cổ phần hoá doanh nghiệp nhà nước
105/2003/TT-BTC 04/11/2003 Thông tư 105/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 165/2002/QĐ-BTC ngày 31/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
99/2003/TT-BTC 23/10/2003 Thông tư 99/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
98/2003/TT-BTC 14/10/2003 Thông tư 98/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng chi phí quản lý dự án đầu tư từ nguồn vốn Ngân sách nhà nước
95/2003/TT-BTC 10/10/2003 Thông tư 95/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ tài chính đối với Cục Tần số Vô tuyến điện
168/2003/QĐ-BTC 07/10/2003 Quyết định 168/2003/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy trình thẩm tra quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành
84/2003/TT-BTC 28/08/2003 Thông tư 84/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế suất thuế giá trị gia tăng theo Danh mục hàng hoá nhập khẩu
82/2003/TT-BTC 14/08/2003 Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp
82/2003/TT-BTC 14/08/2003 Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp
82/2003/TT-BTC 14/08/2003 Thông tư 82/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn trích lập, sử dụng và hạch toán Quỹ dự phòng về trợ cấp mất việc làm tại doanh nghiệp
155/2003/QĐ-TTg 30/07/2003 Quyết định 155/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định sửa đổi, bổ sung một số chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức ngành y tế
64/2003/TT-BTC 01/07/2003 Thông tư 64/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2003/NĐ-CP ngày 01/07/2003 của Chính phủ về ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định về Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT) của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006
78/2003/NĐ-CP 01/07/2003 Nghị định 78/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Danh mục hàng hoá và thuế suất của Việt Nam để thực hiện Hiệp định Ưu đãi thuế quan có hiệu lực chung (CEPT của các nước ASEAN cho các năm 2003-2006)
09/2003/QH11 17/06/2003 Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp số 09/2003/QH11 của Quốc hội
03/2003/QH11 17/06/2003 Luật Kế toán số 03/2003/QH11 của Quốc hội
07/2003/QH11 17/06/2003 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế giá trị gia tăng số 07/2003/QH11 của Quốc hội