Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
57/2005/QH11 29/11/2005 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thuế giá trị gia tăng số 57/2005/QH11 của Quốc hội
61/2005/QH11 29/11/2005 Luật Đấu thầu số 61/2005/QH11 của Quốc hội
103/2005/TT-BTC 24/11/2005 Thông tư 103/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn tiêu chuẩn và điều kiện của phần mềm kế toán
145/2005/NĐ-CP 21/11/2005 Nghị định 145/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 63/2001/NĐ-CP ngày 14/9/2005 của Chính phủ về chuyển đổi doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp của tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên
142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
142/2005/NĐ-CP 14/11/2005 Nghị định 142/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thu tiền thuê đất, thuê mặt nước
77/2005/QĐ-BTC 01/11/2005 Quyết định 77/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam (đợt 2)
36/2005/QĐ-BYT 31/10/2005 Quyết định 36/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Danh mục dịch vụ kỹ thuật cao, chi phí lớn
133/2005/NĐ-CP 31/10/2005 Nghị định 133/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 105/2004/NĐ-CP ngày 30/3/2004 về kiểm toán độc lập
54/2005/QĐ-BGTVT 27/10/2005 Quyết định 54/2005/QĐ-BGTVT về Danh mục giấy chứng nhận và tài liệu của tàu biển và tàu công vụ Việt Nam
72/2005/QĐ-BTC 21/10/2005 Quyết định 72/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều trong Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán ban hành kèm theo Quyết định số 60/2004/QĐ-BTC ngày 15/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
71/2005/QĐ-BTC 21/10/2005 Quyết định 71/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Quy chế tổ chức và hoạt động của Quỹ đầu tư chứng khoán và công ty quản lý quỹ (ban hành kèm theo Quyết định số 73/2004/QĐ-BTC ngày 03/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)
93/2005/TT-BTC 21/10/2005 Thông tư 93/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 60/2004/TT-BTC ngày 18/6/2004 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phát hành cổ phiếu ra công chúng
91/2005/TT-BTC 18/10/2005 Thông tư 91/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc qui định chế độ công tác phí cho cán bộ, công chức nhà nước đi công tác ngắn hạn ở nước ngoài do Ngân sách nhà nước bảo đảm kinh phí
51/2005/QĐ-BGTVT 12/10/2005 Quyết định 51/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định về đăng kiểm tầu biển Việt Nam
06/2005/TT-NHNN 12/10/2005 Thông tư 06/2005/TT-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định 16/2001/NĐ-CP ngày 2/5/2001 về tổ chức và hoạt động của công ty cho thuê tài chính và Nghị định 65/2005/NĐ-CP ngày 18/5/2005 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP
120/2005/NĐ-CP 30/09/2005 Nghị định 120/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực cạnh tranh
238/2005/QĐ-TTg 29/09/2005 Quyết định 238/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tỷ lệ tham gia của bên nước ngoài vào thị trường chứng khoán Việt Nam
43/2005/QĐ-BGTVT 19/09/2005 Quyết định 43/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về cách thức phân chia tiền công cứu hộ của thuyền bộ tàu biển Việt Nam
41/2005/QĐ-BGTVT 16/09/2005 Quyết định 41/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về trình tự, thủ tục xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải tại Việt Nam
116/2005/NĐ-CP 15/09/2005 Nghị định 116/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Cạnh tranh
23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC 31/08/2005 Thông tư liên tịch 23/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, TB&XH và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn xếp hạng và xếp lương đối với thành viên chuyên trách Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng công ty nhà nước
22/2005/TTLT-BYT-BTC 24/08/2005 Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế tự nguyện
110/2005/NĐ-CP 24/08/2005 Nghị định 110/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bán hàng đa cấp
101/2005/NĐ-CP 03/08/2005 Nghị định 101/2005/NĐ-CP của Chính phủ về thẩm định giá
189/2005/QĐ-TTg 27/07/2005 Quyết định 189/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
21/2005/TTLT-BYT-BTC 27/07/2005 Thông tư liên tịch 21/2005/TTLT-BYT-BTC của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế bắt buộc
45/2005/QH11 27/06/2005 Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu số 45/2005/QH11 của Quốc hội
36/2005/QH11 14/06/2005 Luật Thương mại số 36/2005/QH11 của Quốc hội
45/2005/QH11 14/06/2005 Nghị quyết số 45/2005/QH11 của Quốc hội về việc thi hành Bộ luật Dân sự
33/2005/QH11 14/06/2005 Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 của Quốc hội
35/2005/QH11 14/06/2005 Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 của Quốc hội
40/2005/QH11 14/06/2005 Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 của Quốc hội
71/2005/NĐ-CP 06/06/2005 Nghị định 71/2005/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý đầu tư xây dựng công trình đặc thù
32/2005/QĐ-BTC 31/05/2005 Quyết định 32/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế cấp, sử dụng và quản lý Thẻ thẩm định viên về giá ban hành kèm theo Quyết định số 21/2004/QĐ-BTC ngày 24/2/2004 và Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán ban hành kèm theo Quyết định số 59/2004/QĐ-BTC ngày 02/7/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
65/2005/NĐ-CP 19/05/2005 Nghị định 65/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2001/NĐ-CP ngày 02/5/2001 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Công ty cho thuê tài chính
63/2005/NĐ-CP 16/05/2005 Nghị định 63/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Điều lệ Bảo hiểm y tế
55/2005/TTLT-BNV-VPCP 06/05/2005 Thông tư liên tịch 55/2005/TTLT-BNV-VPCP của Bộ Nội vụ và Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản
33/2005/TT-BTC 29/04/2005 Thông tư 33/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số điều tại Quy chế quản lý tài chính của công ty Nhà nước và quản lý vốn nhà nước đầu tư vào doanh nghiệp khác
03/2005/NQ-HĐTP 28/04/2005 Nghị quyết 03/2005/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Toà án nhân dân tối cao về việc hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật phá sản
55/2005/NĐ-CP 25/04/2005 Nghị định 55/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra Chính phủ
54/2005/NĐ-CP 19/04/2005 Nghị định 54/2005/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ thôi việc, chế độ bồi thường chi phí đào tạo đối với cán bộ, công chức
24/2005/QĐ-BTC 18/04/2005 Quyết định 24/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành 03 tiêu chuẩn thẩm định giá Việt Nam
11/2005/QĐ-BXD 15/04/2005 Quyết định 11/2005/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc ban hành Định mức chi phí lập dự án và thiết kế xây dựng công trình
23/2005/TT-BTC 30/03/2005 Thông tư 23/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 234/2003/QĐ-BTC ngày 30/12/2003 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
41/2005/NĐ-CP 25/03/2005 Nghị định 41/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thanh tra
37/2005/NĐ-CP 18/03/2005 Nghị định 37/2005/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định thủ tục áp dụng các biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính
03/2005/TT-BXD 04/03/2005 Thông tư 03/2005/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn điều chỉnh dự toán công trình xây dựng cơ bản
39/2005/QĐ-TTg 28/02/2005 Quyết định 39/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành Điều 121 của Luật Xây dựng
12/2005/QĐ-BTC 15/02/2005 Quyết định 12/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 4)