Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
05/2007/QH12 21/11/2007 Luật chất lượng, sản phẩm hàng hoá số 05/2007/QH12 của Quốc hội
94/2007/QĐ-BTC 16/11/2007 Quyết định 94/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế thi và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên và Chứng chỉ hành nghề kế toán
167/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Nghị định 167/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu vùng đối với người lao động làm việc ở công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại, hộ gia đình, cá nhân và các tổ chức khác của Việt Nam có thuê mướn lao động
166/2007/NĐ-CP 16/11/2007 Nghị định 166/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức lương tối thiểu chung
165/2007/NĐ-CP 15/11/2007 Nghị định 165/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số điều Nghị định số 28/2005/NĐ-CP ngày 09/3/2005 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Tổ chức tài chính quy mô nhỏ tại Việt Nam
169/2007/QĐ-TTg 08/11/2007 Quyết định 169/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế giám sát đối với doanh nghiệp nhà nước kinh doanh thua lỗ, hoạt động không hiệu quả
3567/QĐ-BTC 08/11/2007 Quyết định 3567/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc phê duyệt Phương án tổ chức và quản lý giao dịch chứng khoán của công ty đại chúng chưa niêm yết
132/2007/TT-BTC 08/11/2007 Thông tư 132/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Sở Giao dịch chứng khoán
131/2007/TT-BTC 05/11/2007 Thông tư 131/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 63/2007/TT-BTC ngày 15/06/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
127/2007/TT-BTC 31/10/2007 Thông tư 127/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư số 23/2007/TT-BTC ngày 21/3/2007 về việc quy định chế độ công tác phí, chế độ chi tổ chức các cuộc hội nghị đối với các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập và Thông tư số 57/2007/TT-BTC ngày 11/6/2007 về việc quy định chế độ chi tiêu đón tiếp khách nước ngoài vào làm việc tại Việt Nam, chi tiêu tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế tại Việt Nam và chi tiêu tiếp khách trong nước
27/2007/TT-BKHCN 31/10/2007 Thông tư 27/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về hướng dẫn việc ký kết và thực hiện các Hiệp định và Thoả thuận thừa nhận lẫn nhau kết quả đánh giá sự phù hợp
89/2007/QĐ-BTC 24/10/2007 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán
89/2007/QĐ-BTC 24/10/2007 Quyết định 89/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế lựa chọn doanh nghiệp kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán
123/2007/TT-BTC 23/10/2007 Thông tư 123/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chính sách thuế và ưu đãi thuế đối với các chương trình, dự án sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA)
87/2007/QĐ-BTC 22/10/2007 Quyết định 87/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán
153/2007/NĐ-CP 15/10/2007 Nghị định 153/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Kinh doanh bất động sản
115/2007/TT-BTC 25/09/2007 Thông tư 115/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số nội dung về giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước
1102/2007/QĐ-BKH 18/09/2007 Quyết định 1102/2007/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Mẫu Báo cáo đánh giá hồ sơ dự thầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá, xây lắp
139/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Nghị định 139/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn chi tiết thi hành một số điều của Luật Doanh nghiệp
140/2007/NĐ-CP 05/09/2007 Nghị định 140/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về điều kiện kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc và giới hạn trách nhiệm đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ lô-gi-stíc
15/2007/TT-BLĐTBXH 31/08/2007 Thông tư 15/2007/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 86/2007/NĐ-CP ngày 28/5/2007 của Chính phủ quy định quản lý lao động và tiền lương trong công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước sở hữu 100% vốn điều lệ
103/2007/TT-BTC 29/08/2007 Thông tư 103/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 59/2007/QĐ-TTg ngày 07/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định tiêu chuẩn, định mức và chế độ quản lý, sử dụng phương tiện đi lại trong cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập và công ty nhà nước
133/2007/QĐ-TTg 17/08/2007 Quyết định 133/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ sung danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích
135/2007/NĐ-CP 16/08/2007 Nghị định 135/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo hiểm xã hội
98/2007/TT-BTC 09/08/2007 Thông tư 98/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 33/2007/TT-BTC ngày 09/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn Nhà nước
97/2007/TT-BTC 08/08/2007 Thông tư 97/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 36/2007/NĐ-CP ngày 08/3/2007 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán
127/2007/NĐ-CP 01/08/2007 Nghị định 127/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật
2529/QĐ-BTC 27/07/2007 Quyết định 2529/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 35/2007/QĐ-BTC ngày 15/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của công ty quản lý quỹ
2476/QĐ-BTC 25/07/2007 Quyết định 2476/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 60/2007/TT-BTC ngày 14/6/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
14/2007/TT-BKHCN 25/07/2007 Thông tư 14/2007/TT-BKHCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc bổ sung Thông tư số 09/2007/TT-BKHCN ngày 06/4/2007 của Bộ Khoa học và Công nghệ hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 của Chính phủ về nhãn hàng hoá
06/2007/TT-BXD 25/07/2007 Thông tư 06/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn hợp đồng trong hoạt động xây dựng
05/2007/TT-BXD 25/07/2007 Thông tư 05/2007/TT-BXD của Bộ Xây dựng về việc hướng dẫn lập và quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
85/2007/TT-BTC 18/07/2007 Thông tư 85/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Luật Quản lý thuế về việc đăng ký thuế
09/2007/TT-BTM 17/07/2007 Thông tư 09/2007/TT-BTM của Bộ Thương mại về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 23/2007/NĐ-CP ngày 12/02/2007 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động liên quan trực tiếp đến mua bán hàng hóa của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam
2327/QĐ-BTC 10/07/2007 Quyết định 2327/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 17/2007/TT-BTC ngày 13/3/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn Hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng
2326/QĐ-BTC 10/07/2007 Quyết định 2326/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Thông tư số 38/2007/TT-BTC ngày 18/4/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn về việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán
07/2007/TTLT-BTM-BTC 06/07/2007 Thông tư liên tịch 07/2007/TTLT-BTM-BTC của Bộ Thương mại và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số điều về khuyến mại và hội chợ, triển lãm thương mại quy định tại Nghị định số 37/2006/NĐ-CP ngày 04/4/2006 của Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại
32/2007/QĐ-BGTVT 05/07/2007 Quyết định 32/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chế không lưu hàng không dân dụng"
109/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Nghị định 109/2007/NĐ-CP của Chính phủ về chuyển doanh nghiệp 100% vốn nhà nước thành công ty cổ phần
111/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Nghị định 111/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
902/QĐ-BHXH 26/06/2007 Quyết định 902/QĐ-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành Quy định về quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
111/2007/NĐ-CP 26/06/2007 Nghị định 111/2007/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức, quản lý tổng công ty nhà nước và chuyển đổi tổng công ty Nhà nước, công ty nhà nước độc lập, công ty mẹ là công ty nhà nước hoạt động theo hình thức công ty mẹ-công ty con hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
27/2007/QĐ-BGTVT 22/06/2007 Quyết định 27/2007/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng không
2089/QĐ-BTC 15/06/2007 Quyết định 2089/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc đính chính Quyết định số 28/2007/QĐ-BTC ngày 24/4/2007 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc và Biểu phí bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc
63/2007/TT-BTC 15/06/2007 Thông tư 63/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện đấu thầu mua sắm tài sản nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước bằng vốn nhà nước
61/2007/TT-BTC 14/06/2007 Thông tư 61/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện xử lý vi phạm pháp luật về thuế
60/2007/TT-BTC 14/06/2007 Thông tư 60/2007/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế và hướng dẫn thi hành Nghị định số 85/2007/NĐ-CP ngày 25/5/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế
99/2007/NĐ-CP 13/06/2007 Nghị định 99/2007/NĐ-CP của Chính phủ về việc quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình
98/2007/NĐ-CP 07/06/2007 Nghị định 98/2007/NĐ-CP của Chính phủ quy định về xử lý vi phạm pháp luật về thuế và cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế
94/2007/NĐ-CP 04/06/2007 Nghị định 94/2007/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động bay