Tel: +84 4 35742022 | Fax: +84 4 35742020

Tìm kiếm cho doanh nghiệp

Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
66/2003/NĐ-CP 12/06/2003 Nghị định 66/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đấu thầu ban hành kèm theo Nghị định 88/1999/NĐ-CP ngày 1/9/1999 và Nghị định 14/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ
16/2003/TT-BLĐTBXH 03/06/2003 Thông tư 16/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện chế độ thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi đối với người lao động làm các công việc có tính thời vụ và gia công hàng xuất khẩu theo đơn đặt hàng
15/2003/TT-BLĐTBXH 03/06/2003 Thông tư 15/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, TB&XH về việc hướng dẫn thực hiện làm theo giờ theo quy định của Nghị định số 109/2002/NĐ-CP ngày 27/12/2002 của Chính phủ
14/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư 14/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và cơ quan, tổ chức nước ngoài hoặc quốc tế tại Việt Nam
13/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư 13/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp
12/2003/TT-BLĐTBXH 30/05/2003 Thông tư 12/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động TB&XH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 114/2002/NĐ-CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ về tiền lương đối với người lao động làm việc trong doanh nghiệp nhà nước
722/QĐ-BHXH-BT 26/05/2003 Quyết định 722/QĐ-BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
722/QĐ-BHXH-BT 26/05/2003 Quyết định 722/QĐ-BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc
45/2003/TT-BTC 15/05/2003 Thông tư 45/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quyết toán vốn đầu tư
44/2003/NĐ-CP 09/05/2003 Nghị định 44/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ Luật lao động về hợp đồng lao động
42/2003/TT-BTC 07/05/2003 Thông tư 42/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bổ sung, sửa đổi Thông tư số 96/2002/TT-BTC ngày 24/10/2002 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về điều chỉnh mức thuế môn bài
60/2003/QĐ-TTg 18/04/2003 Quyết định 60/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ Việt Nam sang hoạt động theo mô hình công ty mẹ - công ty con
39/2003/NĐ-CP 18/04/2003 Nghị định 39/2003/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động
38/2003/NĐ-CP 15/04/2003 Nghị định 38/2003/NĐ-CP của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức Công ty cổ phần
19/2003/TT-BTC 20/03/2003 Thông tư 19/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn điều chỉnh tăng, giảm vốn điều lệ và quản lý cổ phiếu quỹ trong công ty cổ phần
07/2003/QĐ-BGDĐT 13/03/2003 Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa
36/2003/QĐ-TTg 11/03/2003 Quyết định 36/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong các doanh nghiệp Việt Nam
08/2003/PL-UBTVQH11 25/02/2003 Pháp lệnh 08/2003/PL-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về trọng tài thương mại
07/2003/NĐ-CP 30/01/2003 Nghị định 07/2003/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế quản lý đầu tư xây dựng ban hành kèm theo Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 và Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 5/5/2000 của Chính phủ
08/2003/TT-BTC 15/01/2003 Thông tư 08/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng (GTGT) đối với cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam
03/2003/NĐ-CP 15/01/2003 Nghị định 03/2003/NĐ-CP của Chính phủ về điều chỉnh tiền lương, trợ cấp xã hội và đổi mới một bước cơ chế quản lý tiền lương
121/2002/TT-BTC 31/12/2002 Thông tư 121/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán đơn vị sự nghiệp có thu
165/2002/QĐ-BTC 31/12/2002 Quyết định 165/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố sáu (06) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 2)
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
114/2002/NĐ-CP 31/12/2002 Nghị định 114/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật lao động về tiền lương
120/2002/TT-BTC 30/12/2002 Thông tư 120/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định 89/2002/NĐ-CP ngày 7/11/2002 của Chính phủ về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
110/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định 110/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 06/CP ngày 20/01/1995 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động về an toàn lao động, vệ sinh lao động
109/2002/NĐ-CP 27/12/2002 Nghị định 109/2002/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 195/CP ngày 31/12/1994 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi
108/2002/NĐ-CP 25/12/2002 Nghị định 108/2002/NĐ-CP của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với một số hàng hoá, dịch vụ
116/2002/TT-BTC 25/12/2002 Thông tư 116/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 108/2002/NĐ-CP ngày 25/12/2002 của Chính phủ về việc bãi bỏ quy định khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào theo tỷ lệ (%) đối với hàng hoá, dịch vụ
89/2002/NĐ-CP 07/11/2002 Nghị định 89/2002/NĐ-CP của Chính phủ quy định về việc in, phát hành, sử dụng, quản lý hoá đơn
96/2002/TT-BTC 24/10/2002 Thông tư 96/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện Nghị định số 75/2002/NĐ-CP ngày 30/8/2002 của Chính phủ về việc điều chỉnh mức thuế môn bài
89/2002/TT-BTC 09/10/2002 Thông tư 89/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 149/2001/QĐ-BTC ngày 31/12/2001
110/2002/QĐ-BTC 18/09/2002 Quyết định 110/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung chế độ phát hành, quản lý, sử dụng hoá đơn bán hàng
80/2002/TT-BTC 12/09/2002 Thông tư 80/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn bảo lãnh phát hành và bán đấu giá cổ phần ra bên ngoài của các doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hoá
79/2002/TT-BTC 12/09/2002 Thông tư 79/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xác định giá trị doanh nghiệp khi chuyển doanh nghiệp nhà nước thành công ty cổ phần
76/2002/TT-BTC 09/09/2002 Thông tư 76/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn những vấn đề về tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty cổ phần
69/2002/NĐ-CP 12/07/2002 Nghị định 69/2002/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý và xử lý nợ tồn đọng đối với doanh nghiệp nhà nước
55/2002/TT-BTC 26/06/2002 Thông tư 55/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ kế toán doanh nghiệp Việt Nam áp dụng cho doanh nghiệp, tổ chức có vốn đầu tư nước ngoài hoạt động tại Việt Nam
53/2002/TT-BTC 25/06/2002 Thông tư 53/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn sửa đổi Thông tư số 24/2002/TT-BTC ngày 20/3/2002 về thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các hoạt động cho thuê tài chính
40/2002/PL-UBTVQH10 10/05/2002 Pháp lệnh 40/2002/PL-UBTVQH10 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về Giá
07/2002/TT-LT 06/05/2002 Thông tư số 07/2002/TT-LT ngày 06/5/2002 của Bộ Công an & Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định số 58/2001/NĐ-CP ngày 24/8/2001 của Chính phủ về quản lý và sử dụng con dấu
35/2002/QH10 02/04/2002 Luật 35/2002/QH10 của Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số Điều của Bộ Luật Lao động
30/2002/TT-BTC 27/03/2002 Thông tư 30/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn tạm thời sử dụng khoản tiền sử dụng vốn nhà nước tại doanh nghiệp
22/2002/TT-BTC 11/03/2002 Thông tư 22/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn xử lý tài chính và hạch toán đối với doanh nghiệp Nhà nước Việt Nam có vốn góp thành lập doanh nghiệp liên doanh theo Luật Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam khi doanh nghiệp liên doanh chấm dứt hoạt động
18/2002/TT-BTC 07/03/2002 Thông tư 18/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 26/2001/NĐ-CP ngày 4/6/2001 của Chính phủ và Nghị định số 30/1998/NĐ-CP ngày 13/5/1998 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thuế thu nhập doanh nghiệp
05/2002/TT-BTC 17/01/2002 Thông tư 05/2002/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 78/2001/NĐ-CP ngày 23/10/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao
02/2002/QĐ-BTM 02/01/2002 Quyết định 02/2002/QĐ-BTM của Bộ Thương mại về việc ban hành quy chế xét thưởng xuất khẩu
149/2001/QĐ-BTC 31/12/2001 Quyết định 149/2001/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành và công bố bốn (04) chuẩn mực kế toán Việt Nam (đợt 1)
107/2001/TT-BTC 31/12/2001 Thông tư 107/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ trích lập và sử dụng các khoản dự phòng giảm giá hàng tồn kho, giảm giá chứng khoán đầu tư, dự phòng nợ khó đòi tại doanh nghiệp